Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2017Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ:29/01/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ ¸ÀgÀPÁj CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr F §UÉÎ 04:45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 05:45 ¦JªÀiïzÀªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1310/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ. 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 29/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV §½ZÀPÀæ-°AUÉÃj gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖgÀĪÀ 6 zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/01/17 gÀ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÀ ¢B 29/1/17 gÀ ¨É½V£À eÁªÀ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 7 zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 21(3),21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:29-01-2017 gÀAzÀÄ 5:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ £Á®ÄÌ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2017  gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±É¼ÀîV PÀȵÁÚ£À¢¬ÄAzÀ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°èè ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà ¦¹-160, £ÁUÀgÀrØ J.¦.¹. 160 PÀÆr ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-33, f-98 ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 03.30 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 03:45 ¦.JªÀiï PÉÌ zÉêÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À  £Á®ÄÌ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MAzÀ£Éà n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÁvÀ¥Àà gÉêÀÇgÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħ G: n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.32-¹/5479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¢PÀ̸ÀAUÀ PÉ.vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f: PÀ®§ÄVð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¨sÁgÀvÀ¨ÉAd PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.32-¹/5479 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è  JgÀqÀ£Éà n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀArvÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ   G: n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.51/©.2479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Æ¸À£ÀÆgÀ vÁ: D¼ÀAzÀ f:PÀ®§ÄVð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¨sÁgÀvÀ¨ÉAd PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.51/©.2479 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è  E£ÀÆß JgÀqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28 ¹.0430 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸Á:PÀqÀ®ªÁqÀ vÁ:¹AzÀV CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EzÉ. £Á®Ì£Éà n¥ÀàgÀ £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J.51/J-5775 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀݪÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á: PÀqÀ®ªÁqÀ vÁ: ¹AzsÀV CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀzÀj ¹PÀÌ E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±É¼ÀîV PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÄQ£À ±É¼ÀîV UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ£À¢ zÀAqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀ¯Á MAzÀÄ n¥ÀàgÀzÀ°è 10 WÀ£À «ÄÃlgÀ£ÀAvÉ MlÄÖ 4 n¥ÀàgÀUÀ¼À°è 40 WÀ£À«ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ  ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É  32000=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 40 WÀ£À «ÄÃlgÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 03:45 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 04:45 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÉÄîÌAqÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è£Àè MlÄÖ 32000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ 40 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀ   «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 30/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÉÃzÁgÀ ¸Á|| ºÀAiÀiÁå¼À (PÉ) f|| AiÀiÁzÀVj ¢£ÁAPÀ 28/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀºÀgÁ ±Á¯ÉAiÀÄUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.PÉ.f AiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁí£À 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÀAUÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå¥Àà PÁ¼À£ÀÆgÀ ¸Á|| n. ªÀqÀUÉÃj (CmÉÆà £ÀA PÉ.J.33 J 3367) EªÀgÀ CmÉÆÃzÀ°è ªÀÄgÀ½ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ±Á¯É ©lÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀgÁ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÀAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C£ÀégÀ¢AzÀ ºÀAiÀiÁå¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QjºÀAiÀiÁå¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁí£À 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É QjºÀAiÀiÁå¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀmï ºÉÆqÉzÀzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ vÀgÀa ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 5 d£ÀjzÀÄÝ EªÀgÉ®èjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¯Éèà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ zÉëAzÀæ¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀAZÀÆgÀ, UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CmÉÆà JwÛ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀAZÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀvÀå D¸ÀàvÉæUÉ PÀ®§ÄVðUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. CzÀÝjAzÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀA PÉ.J.33 J 3367 £ÉÃzÀÝgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå¥Àà PÁ¼À£ÀÆgÀ ¸Á|| n. ªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2017 PÀ®A 279.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!