Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2017



Yadgir District Reported Crimes

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2017  PÀ®A 376,506 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 4,6 ¥ÉÆPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ-2012;- ¢£ÁAPÀ:23-01-2016 gÀAzÀÄ 2.30 ¦JªÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÁUÀgÀ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ Hj£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄìĹ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä HgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ CAf¹ DPÉAiÀÄ£ÀÄß eÁ°VqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆV DPÉUÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/20174 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï«í DPïÖ;- ¢:24/01/17 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ qsÁ¨sÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ vÁ½PÉÆÃn¬ÄAzÀ ºÀÄt¸ÀVUÉ §A¢zÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁn PÉÆqÉÃPÀ®è PÀqÉUÉ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢üUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2017 PÀ®A 302, 201 L¦¹:- UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ J¸ï. ºÉƸÀ½î, PÉÆÃlUÉÃgÁ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ PÀ½îºÁ¼À £Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉV£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É CAzÁdÄ ªÀ| 23-25 EzÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ©½ §tÚzÀ ZËPÀr mÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¯ÉV£Àì EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ PÉÆgÀ¼À°è »vÀÛ½AiÀÄ vÁ¬ÄvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÀUÀ¼É EgÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁgÉÆà zÀıÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀPÀÄÌ JwÛºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2017 8 UÀAmɬÄAzÀ jAzÀ 25-01-2017 gÀAzÀÄ 6 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!