Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 22, 2017Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2017 PÀ®A, 143, 147, 323, 341, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2017 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á||
zÀjAiÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ »AzÉ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀªÀ£Éà ` ¤£Àß UÀAqÀ HgÀ ©lÄÖ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ EgÀÄ' CAvÁ  CAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ §A¢zÀÄÝ  ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ` K ¸Àƽà ¤Ã£ÀUÀ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ ` CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ
ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄävÉÛAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄävÉÛ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ¤UÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀiÁªÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  §AzÀªÀgÉà ` ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛj ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Éà  ' CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt «£ÁPÁgÀt £À£ÀUÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,  EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/2017 PÀ®A PÀ®A, 143, 147, 448, 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2017 gÀAzÀÄ 8-15 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| zÀjAiÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀnÖªÀĤ 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀ½î 4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 5) ©üêÀÄ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ºÀ½î 6) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| ZÉ£ÀÆßgÀ 7) ¸ÉÆÃ¥ÀªÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 8) zÉêÀQÌ UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 9) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 10) ªÀiÁ£ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ 11) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀªÀgÉà ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ` ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¤£Àß UÀAqÀ £À£Àß ºÉAqÀw §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÁå£À  ¤£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ J¯Áèöå£À ¤£Àß UÀAqÀ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄwÛ« ' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀªÀ£Éà £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ  ºÉÆqÉAiÀÄj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  DUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ.  EªÀvÀÄÛ G¼ÀPÉÆAr¢Ã E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2017 PÀ®A, 143, 147, 448, 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2017 PÀ®A. 143 147 323 504 506 ¸ÀA. 149 L¦¹:- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ¢:21/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KQ ªÀiÁrzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr £ÁUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄvÉÛà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ  ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 79, 80  PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2017  gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃzÁªÀj ¯ÁqÀÓ£À gÀƪÀÄ £ÀA 2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl Dr¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¸ÀZÀð ªÁgÉAmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  20-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17100 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 21-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 22-40 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 17/2017 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017 PÀ®A: 323,324,504, ¸ÀA 34  L.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠨sÀ®ªÀAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀªÀiÁägÉrØ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸É VqÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢: 21-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ VqÀ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.  

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 08/2017 PÀ®A 379 L¦¹:- ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÁUÀ ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÝ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹-109, ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä ºÉZï.f-423 ºÁUÀÆ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀægÀrØ ¦¹-270 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ 2 d£À ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªï 2)UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥ÀªÁígÀ À E§âgÀÄ ¸Á||¨ÉÆÃgÀ§AqÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E¯ÁSÁ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J-33-f-113 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 05-45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è JzÀÄjUÉ §AzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA-PÉ.J-33-n.J-6231, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA J¦-21-r-3470 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PɼÀªÀĤ ªÀ||32 ªÀµÀð eÁ||PÀ§â°UÀ G||mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á||¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß AiÀįÉíÃj-PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉÃ, ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmɬÄAzÀ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üAiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÄÝ CzÉ.        

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2017 PÀ®A 279, 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 22.01.2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ  PÀĪÀiÁj VjÃeÁ vÀAzsÉ UÀd®¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: n.J¸ï.-07-J¥sï.JªÀiï-1584 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÀÆgÀeï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÀ±Àð£À UÀlÄÖ ¸Á|| UÀ£ÁߥÀÄgÀ ªÀÄAqÀ®A eÁ£ÀUËAªÀ vɯÁèAUÁt gÁdå FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀĪÀiÁj VÃjeÁ FPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ  vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ , UÀzÀÝzÀ PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F §UÉÎ JA,J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2017 PÀ®A : 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!