Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2016 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 04/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢ü ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸Àƽ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, ¦gÁå¢ü AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄwÛ®è ¨ÉÆøÀr CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MtQ¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ JqÀ UÀ®èPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. J2 EªÀ¼ÀÄ F ¸ÀƽzÀÄ  ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ vÀÄ®Äè ºÀræ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A  323,324,326,504,506,¸ ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.;- ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀAUÀªÀÄä£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 28 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À eÁw|| PÀ§°UÉÃgÀ ¸Á|| £ÁUÀgÀ§AqÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛªÉ.
  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-04/12/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÁzÀ ¸ÀtÚ £À«£À ºÉÆ®PÉÌ  ºÉÆÃV  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁrAiÀiÁ¼À, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀ½î ¸Á|| J®ègÀÄ £ÁUÀgÀ§AqÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉJ-34 nJ-2905 £ÉzÀÝgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©wÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛj CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ ¤£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄw¯É ªÀÄUÉ£É CAvÁ J®ègÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁrAiÀiÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î EªÀgÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀgÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸À°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀ½î EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr F ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ  £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà PÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀªÁgÀzÉÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀÄgÉÃ¥Àà EvÀ¤UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ-04/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹. ;- PÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉÉ PÉ. GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀ|| 41 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ «¼Á¸À ªÀÄ£É £ÀA.1-11-154/53 ¨É®èA PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå. 9448648670 vÀªÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ,
  ¢£ÁAPÀ:02-12-2016 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉÉ §¸ÀªÀgÁd «¼Á¸À: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgï, EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ £À£Àß ªÀiÁ°PÀvÀé ªÉÄð£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À DvÀ£À ºÀwÛgÀªÉà EgÀÄwzÀÄÝ DvÀ JA¢£ÀAvÉ PÀªÀ¼É ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆAzÀrV UÁæªÀÄ ºÉÆzÁUÀ C¯ÉÆè§â ªÀåQÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀªÀgÉUÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV gÁZÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É £À£Àß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¢ ZÀPÀæ ªÁºÀ£À UÁrUÉ Qð ©lÄÖ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ UÁrAiÀÄ »A¢£À ¸ÁªÁgÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DgÀÄt ªÉƨÉÊ® ¸ÀA 8549881280 £À£Àß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¥ÁªÀ£À EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¹ééZï D¥ï DVzÀÝjAzÀ D ªÀåQÛAiÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À ªÀiÁr ªÀiÁvÁrzÀÄÝ DzÉà ªÀåQÛ UÁrUÉ Qð ©nÖzÀÄÝ £ÉÆÃr ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆzÀ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr J°èAiÀiÁzÀgÀÄ UÁr ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÁÌ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr CzÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè.
 CzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß PÉÆjPÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ;02-12-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9 ¦JªÀiï PÉÌ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. .

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:05/12/2016 gÀAzÀÄ 5.40 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 4800 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!