Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9, 2016Yadgir District Reported Crimes

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 08-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ F±ÀégÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ Dj¹PÉÆAqÀÄ «Ää «zsÁ£À ¸ËzÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¥Áè¹ÖPÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ-avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.« PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-33 PÀÆå -5436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É F±ÀégÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:07-11-2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ-§zÉÝ¥À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ¼É §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §zÉÝ¥À°è PÀqɬÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33AiÀÄÄ-2312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉÆ»®ÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.S325.1G37497 mÁæöåPïÖgï EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA.MEA908A5DF2045594 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è.. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12-15 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-33.nJ-26556 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è.. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A:87 PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:08.11.2016 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁd¥Àr¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB 08/11/2016 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉÃ, PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¤AUÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ²ªÀ¥ÀÆf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ ªÉÄÃdgï PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß dUÀ¼ÀPÉÌ ºÀaÑ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï¹-100 §¸À£ÀUËqÀ, ¦¹-319 «±Àé£ÁxÀ, ¦¹-302 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ¦¹-248 ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ¦¹-174 ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ, ¦¹-132 ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ²æäªÁ¸À¥ÀÆgÀ ¦PÉÃnAUïzÀ°è EzÀÝ J.¦.¹-96 ¹zÀÝ¥Àà, J.¦¹-77 CA¨ÉæõÀUËqÀ, J¦¹-130 gÁªÀÄtÚ, J¦¹-90 ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV 16.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀPÉÌÃj ªÀAiÀÄ:60, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn ªÀAiÀÄ:48 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:dĪÀÄägÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ, 3) §¸À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÉÆÃUÀgÀ ªÀAiÀÄ:30, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ AiÀÄÄPɦ PÁåA¥ï, 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄzÀUÉÆÃl ªÀAiÀÄ:28, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:UÉÆ®¥À°è vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ, 5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÉÄïÁgÀ ªÀAiÀÄ:32 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:ªÉÄïÁgÀzÉÆrØ PÀPÉÌgÁ, 6) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:23, G:ZÁ®PÀ, G:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ,7) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ ªÀ:24, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:AiÀÄÄPɦ PÁåA¥ï PÀPÉÌÃgÁ, 8) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀ¼Àî½îAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ:42 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:vÀ¼Àî½îAiÀÄgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ EªÀjUÉ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÁ MlÄÖ 1350-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÄ 8 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀAzÀåªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ°UÉ ZÁPÀÄ PÀnÖzÀ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 19 ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ  PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!