Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A: 380 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 28/11/2016 gÀAzÀÄ 9-30 JJªÀiï PÉÌ ²æà JªÀiï.r E¥sÁð£À vÀAzÉ JªÀiï.r C¯ÁªÀŢݣÀ ªÀ:25. eÁ:ªÀÄĹèA, G:¥sÁªÀiÁð¹¸ÀÖ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²ªÁ JA§ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄrPÀ®£À°è ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ JA§ªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ® CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ vÉgÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄvÉÛ 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄzÁåºÀß HlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀÄvÁðV OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀ vÉgÀzÀÄ PÉÆqÀ®Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉý ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ªÉÄîÎqÉ J¼ÉzÀ ±ÀlgÀ£À M¼À ¨sÁUÀzÀ ¥ÀnÖ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À vÉgÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ EªÀgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀ ºÁQ C°èAiÉÄà ªÉÄîÎqÉ J¼ÉzÀ ±ÀlgÀ£À M¼À ¨sÁUÀzÀ ¥ÀnÖ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ¤UÉ ºÉý HlPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ»§Æ§ ºÁUÀÆ «gÉñÀ 3 d£À ªÉÄrPÀ®UÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À C®Äå«Ä¤AiÀÄA ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀzÀ PÉÊ ºÁQzÀÄÝ, C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÉèÃrAUï ªÀiÁr vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ zÉÆ©âPÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÝgÀÄ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mɧ¯ï qÁæ ¯ÁPï ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5500/- EgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ mɧ¯ï ªÉÄðlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr, PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤lgÀ PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ zÀ¥Àà£É zÉúÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¨É¼ÀîUÉ EgÀÄvÁÛ£É. ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ¥ÀÄ¯ï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ w½ ¤Ã° fãÀì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ mɧ¯ï qÁæ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5500/- PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A: 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ 4:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 3930 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.278/2016 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:28/11/2016 gÀAzÀÄ 6.40 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÆwðPÀmÁÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ d£ÀjUÉ PÉÊ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 660=00, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn C.Q.00=00 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï C.Q 00=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ 7-45 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß  lE«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ UÀAeï KjAiÀiÁ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj ²æäªÁ¸À ¨Ágï ºÀwÛgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 9567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DmÉƪÀÅ PÀÆqÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DmÉÆà £ÀA DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 9567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄeÁð ¥ÀªÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄĸÀªÀÄÄzÀæ CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/2016 PÀ®A 143.147.323.354.498(J) 504.506. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C²éägÁuÉ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©zÀj ¸Á|| ¨ÁgÁ EªÀiÁªÀÄ UÀ°è dªÀÄRAr f||¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ° ªÀ¸Àw ªÉÆÃaUÀrØ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ JA.©.J.¥ÀzÀ« ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 24/04/2012 gÀAzÀÄ dªÀÄRArAiÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉïÁègÀÆ £À£Àß eÉÆÃvÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ, MAzÀÄ  wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ dªÀÄRArUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁègÀÆ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ UÀ©üÃðuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨É£ÀÄß £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ CVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀjAiÀiÁV C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹gÀ°¯Áè. £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁUÀÆ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀgÉà zÀÄqÀÄØ ¤ªÀÄä¥Àà PÉÆqÀÄvÁÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄåwÛzÀÝgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉvÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ EzÀƪÀgÉUÀÆ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÀªÀÄä £Á¢¤ ®°vÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV, £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV, CgÀÄt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj EªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ¥ÀgÀªÀ»¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ19/04/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß PÉ.J.J¸À. ¥ÀjÃPÉë gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/04/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É dªÀÄRArUÉ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/2015 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁV §AzÉãÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛÃgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj, 2)£ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj, 3) £ÀªÀÄä £Á¢¤ ®°vÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV, 4) £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV 5) CgÀÄt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV 6) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J¯Éà £ÀqÉvÉUÀmÉÖ gÀAr ¸Àƽà CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£Àß ªÉƨÉÊ®£ÀÄß £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÉà vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £À£Àß ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ J¯Éà ¨ÁqÀPÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉà EnÖPÉÆArgÀĪÉà £ÁaPÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁrwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä £ÁzÀ¤ ®°vÁ¨Á¬Ä PÀ®§ÄgÀV EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CgÀÄt PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÀ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vɯÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀtÚ ªÀiÁªÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÉÃUÀ®ªÀÄr, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn, gÀªÉÄñÀ ¸ÉÃqÀAPÁgÀ, ¥ÀæPÁ±À ¨sÁ«ªÀĤ, ®PÀëöät ¢UÁΫ, EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¹zÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 327/2016 PÀ®A 143.147.323.354.498(J).504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.328/2016 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ eÉÆÃvÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ G¥À CzsÀåPÀëgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33J Dgï. 9657 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀ®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ DUÁUÀ CAzÀgÉ J°èUÁzÀgÀÆ HjUÉ ºÉÆÃUÁ¨ÉÃPÁzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33J Dgï. 9657 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ï D¦Ã¸ïzÀ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ 04.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀ±ÀgÀtgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁºÉçUËqÀ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà PÁPÀgÀUÀ¯ï E§âgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ eÉÆüÀzÀqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33 Dgï-9657 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäVAvÀ®Ä ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÁAzÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ PÀqÉ 1.00 QÃ.«Äà £ÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 03.30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀæt vÀ¦àzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV ©zÀÝgÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ, E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ 108 CA§Æ¯ï£ÀìzÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉݪÉ, ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî E§âgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §® Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢vÀÄÛ. §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁV UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀPÉʯï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ UÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄ®QUÉ PÀ¥Á¼ÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÀ®§ÄgÀVUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ 05.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉnÖ£À ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. UÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ PÀ®§ÄgÀVUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
     PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33 Dgï-9657 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
 CAvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 328/2016 PÀ®A  279.338 304[J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016 PÀ®A 323 504 506 498(J), 307, ¸ÀA. 34 L¦¹ & 3 4 r¦ AiÀiÁPïÖ  ;- ¦AiÀiÁ𢠠DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »AzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CwÛ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ¦AiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉÆqÀØ ¥sÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ¤gÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ JAxÉAxÁ ºÉtÄÚUÀ¼À §AzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÆ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:08/11/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CwÛ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀzÉgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ¢UÉ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr ¹ÃªÉÄAiÀÄtÂÚAiÀÄ£ÀÄß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁrzÁUÀ DdÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉøÀÄ VøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A 323,324,354,504 ¸ÀA. 34 L.¦.¹;- ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ°è£À PÀA§PÉÌ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzɪÀÅ. D JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ £ÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²UÉ ©nÖzÁÝgÉ. §¸ÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ®PÀëöät EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J°è E¢Ýà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ PÀÆVzÀÝgÀÄ CªÁUÀ ¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw ºÀĸÉãÀ© E§âgÀÄ ºÉÆÃr¨ÁgÀzÀÄ CªÁUÀ §¸ÀìªÀÄä & ®PÀëöät CªÀgÀÄ ®AUÀ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ J°è PÀnÖzÉÝzÉ. JAzÀÄ PÀnÖUÉ EAzÀ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸ÀìªÀÄä ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÀĸÉãÀ©ÃUÉ PÀÆzÀ®ÄÄ ErzÀÄÝ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ¼Éà ¸ÀƼÉ, PÀvÉÛ, JAzÀÄ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÊAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ©Ã E§âjUÉ PÀÆr §¸ÀªÀÄä, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr PÀnÖUÉ EAzÀ PÁ°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.EzÀÝPÉÌ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ DzÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀݪÀgÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤eÁªÀĸÁ¨ï vÀA/RvÀ¯Áì¨ï EªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖà C®èzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzÀ ¸ÉÊAiÀiÁzï vÀAzÉ d¯Á®¸Á¨ï  ºÀĸÉãÀ© UÀA/¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr HjUÉ §AzÀÄ CAzÀgÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 WÀAmÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀļÀÄwzÁÝUÀ §AzÀÄ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät JA§ÄªÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É J°èUÉ PÀ¼ÀĸÀÄgÀĪÉà ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ¼Éà JAzÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀÆzÀ®£ÀÄß ErzÀÄÝ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉgÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀìªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ ©üêÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ §AzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄß CqÀع¼ÀÄvÉÛ£É. ªÉÆAqÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ¼Éà vÀÄgÀÄPÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ¼Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÀÝ®èzÉà £À£Àß CtÚ ªÀQÃ®Ä DVgÀÄvÁÛ£É. DzÀ PÁgÀt ¤£ÀÄ ¸ÉlÖ QvÉÆÛPÉ DUÀ®è JAzÀÄ zËdð£Àå¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ §qÉzÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr G¹gÁgÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀÝAvÉ JzÉUÉ ºÉÆ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzsÀ UÁAiÀļÀÄUÁzÀ vÁªÀÅ £ÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀ ¨ÉÃPÉAzsÀÄ vÀªÀÄä «£ÀAw.
PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2016 PÀ®A:143, 147, 323, 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989;- ¢£ÁAPÀ:28.11.2016 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ VjAiÀĪÀgÀ eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.11.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÉÌÃgÁ¢AzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è dAUÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ©AVAiÀÄÄ £ÀÀ£Àß d«ÄãÀÄ (CgÀªÀtÚ£À d«ÄãÀÄ) ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß d«Ää£À ªÀÄzÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁPÉ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ MAiÀÄÄåwÛ £À£Àß d«ÄäUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ, "¯Éà ¨ÉÆøÀr ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß PÉüÀwAiÀiÁ" JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà C¯Éè EzÀÝ EvÀgÀ 11 d£À 1) DzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 3) ¸ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 4) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 5) vÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 6) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ 8) UÉÆ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 9) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ 10) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ 11) zÉêÀPɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÉ PÀqÉ zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ dAUÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÀAV ºÁUÀÄ EvÀgÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A:143, 147, 323, 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!