Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2016 PÀ®A: 193,205,419 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÉÃj                                                 ºÉZï.¹ 44 PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¸ÉõÀ£Àì PÉÆÃlð AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ªÁgÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉõÀ£Àì PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀgÀ ¸ÁQëà EzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÁQëà ªÁgÉAmï ºÉÆgÀr¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÁzÀ ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ ªÁgÉAmï §eÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃræºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀÄ HgÀ°è ºÁdgÀ EgÀ°®è. PÁgÀt CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÁQëÃzÁgÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀAvÉ w½¹ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÁgÉAmï §eÁªÀuÉ DUÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉâ¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä PÀgÉzÁUÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÁzÀ ¹.qÀ§Æèöå £ÀA. 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, 3) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ, 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ 5) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ¹.qÀ§Æèöå £ÀA. 5 ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt FvÀ£À ¸ÁQëà ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À UÁ§jAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀjAiÀiÁV «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß £ÉÊd ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À JAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀ£À §zÀ°UÉ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ PÉÆÃlð ¦.¹ C£ÀAvÀgÉrØ E§âjUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆlÄÖ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀ£À §zÀ°UÉ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀAvÉ £Àn¹ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2016 PÀ®A: 193,205,419 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2016 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj EAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ DzÀ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÀAqÁj ªÀ|| 18 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G|| PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á|| CgÀPÉÃgÁ(PÉ) vÁ||f||AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà ©ÃgÉgï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹zÀ eÁUÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÉà DzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨É£ÀQ ªÀ||22 ªÀµÀð eÁ||PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-33-E-8150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀl §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á«§âgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄj¤°è¹zÀ zÉÆrØUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ £Á£ÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ £À£Àß »AzÉ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß. AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀAqÁgÀzÉÆÃgÀ EªÀgÀ ¸ÉÃAUÁ ºÉÆ®zÀ wgÀÄ«£À°è UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¥Áå¹A§gï DmÉÆà lA lA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß lA lA C£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÁ® PÀ¥ÀàUÀAqÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ lA lA ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D lA lA C£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA- £ÀA-PÉJ-33-J-5998 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àà®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÁj£À°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQ ¥ÉÊQ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀAqÁj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.»ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ zÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨É£ÀQ ªÀ||22 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉà jÃw UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lA lA ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ lA lA ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ, zÉêÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼Á zÀÄBR¥ÀvÀUÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ  ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ lA lA ZÁ®PÀÀ F E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2016 PÀ®A 323, 498(J),504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw, C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¨ÉÆÃdÄ ¥ÀªÁígÀ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: £ÁUÀ£ÀlV ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦AiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀνAzÀ £ÁUÀ£ÀlV ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ ¨ÉÆÃdÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 2 UÀAqÀ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt DgÉÆÃ¥ÀvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀ£À QPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 22/11/16 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ D ªÉüÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÁªÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ £À£Àß GzÉÝò¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/16 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2016 PÀ®A 323 326 504 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10], 2[5] J¸ï.¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989;- ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀAPÉæÃ¥Àà ºÉZï.¹ 127 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ CªÀÄ®AiÀÄå ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 45 eÁw ¨ÉÃqÀgÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ±ÁgÀzÀ½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¸ÀzÀå PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É.  1995-1996 £Éà ¸Á°£À°è £À£Àß ºÉAqÀw FgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ  vÁ.¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå EzÀݼÀÄ. DV¤AzÀ®Æ £Á£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è NqÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. D ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ®Æ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù eÁw PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À ªÀÄzÀå ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÁdQÃAiÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
     £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 16/11/2016 gÀAzÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌUÉ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÝgÀÄ,  ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ, DUÀ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÁV £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj eÁw ¥À.eÁw EªÀjUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
    »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀågÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉý DAiÉÄÌà ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AUÀtÚ¤UÉ  CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌà ªÀiÁr MAzÀÄ ªÁgÀ DUÀ°PÉÌ §AvÀÄ FUÉÃPÉ CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌà ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ°è MzÀÄwzÀÝ ¥Á®PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°èAiÉÄà CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ,  ¤AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀUÉãÀÄ UÉÆwÛzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è »jAiÀÄgÀÄ, QjAiÀÄgÀÄ, CAvÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®è K£ÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ K  ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉãÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¯Éà ¨Áåqï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£Éà ªÀiÁr £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr  ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ eÉÆÃgÁV agÁqÀÄwzÁÝUÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ£Á¼À, ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ªÀÄgÉÃ¥Àà PË°,  ©üêÀÄ¥Àà ©gÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ E£ÀÆß £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ.  ¤AUÀtÚ WÉÆù FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ F ¸À® §ZÁªï D¢ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É CAvÀ  fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.
     UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ£Á¼À, ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ªÀÄgÉÃ¥Àà PË°,  ©üêÀÄ¥Àà ©gÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É.
       PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù eÁw PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 325/2016 PÀ®A  323 326 504 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10], 2[5] J¸ï.¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!