Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 22.11.2016 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು. ನೇರವಾಗಿ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಂಕಲ್ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ  ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪಟ್ಠಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಮತ್ತು ರಾಯಲಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುದೇ ಅನಾಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆನಂ; 167/2016 ಕಲಂ; 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/2016 PÀ®A 323.324.355.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22/11/2016 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹.ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆù ¸Á| ±ÁgÀzÀ½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ J¸À.r.JA.¹.£ÉêÀÄPÁw ªÀiÁrzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÁªÀ°, ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÀAUÀ£Á¼À, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ©gÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà FUÁUÀ¯Éà F ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤d°AUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄ CUÀĪÀAAvÉ ªÀiÁr¢AiÀiÁ E£ÀÆß JµÀÄÖ ªÀÄA¢ £ËPÀgÀjUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄ CUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉÊUÀågÉà ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324/2016 PÀ®A 323.324.355.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!