Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2016 PÀ®A 147,148,323,324,325,354,326,504, 506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 21/11/2016 gÀAzÀÄ 8-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¤£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CzÀPÁÌV £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ, D «µÀAiÀÄ E°èvÀ£ÀPÀ §AzÀÄ PÉüÀÄwÛj, ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄ̬ÄzÉ ZÉÆÃzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr, ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ.   
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2016  PÀ®A 323, 324,  504, 506 ¸ÀA.34  L¦¹:- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20/11/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæPÉmï Dl DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ «oÀ¯ï JA§ÄªÀ£ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CzÀPÀÆÌ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹ ªÀÄvÉÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄzÁß¼À ZËQ vÁAqÁzÀ°è §gÀĪÀ w¥ÀàtÚ ¥ÀªÁgï EªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁåZÀѪÁV §AiÀÄzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2016  PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) ¸ÀA.149 L¦¹ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DåPïÖ -1969 ;- ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 1 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ 1 ªÀµÀðªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¦r¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ gÀÆ.50 ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÆnÖzÁÝgÉ. ºÀt PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¢£À¤vÀå®Ä ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ Nr¹zÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á¬Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝøÀ¢AzÀ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ ¤zÉÝ ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆnÖzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ C¸Àé¸ÀܼÁzÁUÀ £À£ÀUÉ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £Á£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁVzÀÄÝ, C£ÉÃPÀ ¸Áj vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉúÀPÉÌ WÁ¹ ªÀiÁrzÁÝ£É. vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆævÁìºÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ¢£À¤vÀå®Ä CªÁåZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ  gÀAr, ¨ÉÆøÀr, ºÁzÀgÀVwÛ, JAzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ¤A¢¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁ¢ vÀ£Àß  vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆqÀ° §qÀV vÉÆÃj¹ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀ ¨sÀAiÀÄPÉÌ CAf vÀ£Àß ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ HgÁzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉÝãÉ. EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ vÀ£Àß UÀAqÀ 2 £É «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2016 PÀ®A 323,324,326,504,506 ¸ÀA. 34 L.¦.¹:- £Á£ÀÄ ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ 108 ¹§âA¢AiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä 108 ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ EªÀgÀÄ 108 ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¹§âA¢AiÀiÁVgÀÄvÉÛªÉ. AiÀiÁzÀVj 108 ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ qÀ§¯ï r¸ï ¥ÁåZï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ PÀj¨ÉlÖ PÁæ¹£À°è 12.50 ¦JªÀÄ PÉÌ §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÉÛªÉ. AiÀiÁzÀVj 108 gÀªÀgÀÄ 1 UÀAmÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ gÉÆVAiÀÄ£ÀÄß £ªÀÄä CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¹¥ÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVj EJªÀiïn gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ CªÀjUÉ gÉÆVAiÀÄ eÉÆvÉ JgÀqÀÄ CxÁªÁ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÉÝ£É CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À CA§Ä¯É£ÀìUÉ qÀ§¯ï r¸ï ¥ÁåZï PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EJªÀiï.n gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÉÝ£É CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj EJªÀiï.n gÀWÀÄ«ÃgÀ ¹AUï CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ºÀaÑPÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EJªÀiï.n SÁ¹A CªÀjUÉ PÁ¯ï ªÀiÁr PÉÆmÉÖ £Á£ÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è PÀĽvÀÄ ¦¹Dgï jPÁqÀð JAnæ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛ£É. gÀWÀÄ«ÃgÀ CªÀgÀÄ ±ÀQ£ÀUÀgÀ EJªÀiï.n eÉÆvÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ. ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄĸÁÛPÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ gÀWÀÄ«ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀtUËqÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ E§âgÀÄ PÀ°vÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ gÀWÀÄ«ÃgÀ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄĶ׬ÄAzÀ £À£Àß §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ £À£Àß JgÀqÀÄ zÀªÀqÉ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛªÉ. D ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À DrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. gÀWÀÄ«ÃgÀ ¹AUï CªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄïɬÄAzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ºÀjzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. gÀWÀÄ«ÃgÀ ¹AUÀgÀªÀgÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAUÀtUËqÀ CªÀgÀÄ eÁPÀ gÁqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è §®UÉÊUÉ ©zÀÄÝ gÀWÀÄ«ÃgÀgÀªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ CªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁzÀVgÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ £ÀUÀgÀ d£À CAzÀgÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ PÁt¸ÀÄvÉÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ QgÀÄZÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É d£ÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛ£É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, §®UÀqÉ PÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £Á£ÀÄ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹gÀÄvÉÛ£É. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ PÀqÉ §AzÀ d£ÀgÀÄ ¯ÁAUÀ ªÀÄZÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛ£É. F ªÉÄïÁÌt¹zÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹PÉƼÉîvÉÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:21-10-2016 gÀAzÀÄ 1 ¦JªÀÄ PÉÌ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ:19/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è (P˽ UÀzÉÝAiÀÄ°è) mÁæPÀÖgï PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¤°è¹ mÁæPÀÖgï EAf£ï ªÀiÁvÀæ ºÉÆ®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ:20/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ mÁæ° PÁtÄwÛ®è CAvÁ w½¹zÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ° £ÀA:PÉJ-33, n-4369 £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è. DUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, °AUÀ¸ÀÆgÀ, £Á®vÀªÁqÀ, ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À, vÁ½PÉÆÃn, PÀ®PÉÃj, ¹AzÀV, eÉêÀVð, ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV mÁæ° ¹QÌgÀĪÀ¢®è. £ÀAvÀgÀ mÁæ° ¹UÀĪÀ¢®è JA§ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w E®èzÀÝjAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:20/11/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ°èzÁÝUÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ vÀªÀÄä mÁæ° £ÀA:PÉJ-33, n-4369 £ÉÃzÀÄÝ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÁÝgÉ CAvÁ AiÀiÁjAzÀ¯ÉÆà CªÀjUÉ UÉÆvÁÛV ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ° £ÀA:PÉJ-33, n-4369 vÀªÀÄäzÉà EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹, EAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2016 PÀ®A: 341, 323, 355, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹  ;- ¢£ÁAPÀ:21.11.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀAzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ:58 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:PÀqÀzÀgÁ¼À, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÀ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ ¨sÀvÀÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄÆägÀ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÀAV EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 10,000/- gÀÆ PÉÊ ¸Á®¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼É §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÉÝ, DzÀgÉ FUÀ 10-15¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉƼɥÀà£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ PÉÆlÖ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀÄÝ, E£ÀÆß 15-20 ¢ªÀ¸ÀzÀ°è £À£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀªÀ½ ¨É¼É gÁ²UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ FUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.11.2016 gÀAzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀå UÉzÀÝ®ªÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÉzÀÝ®ªÀÄj-PÀqÀzÀgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆgÁ£ÁAiÀÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀåAiÀiÁºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÀAV, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÀAV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÀAV F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉÃ, £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¹ E½zÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹,  ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀAzÁå ¤£ÀUÀ JµÀÄÖ ¸À® PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ®è. ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß vÉPÉÌ UÉ ©zÀÄÝ, £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ºÉƼɥÀà£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß G½¹gÉ¥ÉÆàà CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä CzÉà ªÉüÉUÉ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:UÉzÀÝ®ªÀÄj, ¤AUÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀPÉÌÃj, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á:PÀqÀzÀgÁ¼À gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢Ã¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ CµÉÖãÀÄ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀ¢®è. G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è. £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2016 PÀ®A:341, 323, 355, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.      
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A:323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:18/11/2016gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¥ÀàgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄ¥ÉàÃgÀ ¸Á:§¥ÀàgÀV EªÀgÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀÄ¥ÉàÃgÀ EªÀgÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¥ÀgÀªÀĪÀé ªÀiÁ¸ÀÛgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄ«j £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀ۪ɔ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ £À£ÀUÉ ¨ÉʬÄj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤£Àß fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, gÉÃtÄPÁ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ, ¥À«vÁæ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!