Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:06.11.2016 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ vÁ½PÉÆÃn ªÀAiÀÄ:38, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:CA©ÃUÉÃgÀ, ¸Á:¤AUÁ¥ÀÆgÀ (PÀPÉÌÃgÁ), vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà, azÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjÃUÀÆ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ©ÃUÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ±À¤ªÁgÀ ¢£ÁAPÀ:05.11.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Hl ªÀiÁr gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ CA©ÃgÀ ZËqÀAiÀÄå£À PÀmÉÖAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ £ÀªÀÄÆä gÀ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ ¨ÁQè, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¨ÁQè CªÀgÉÆA¢UÉ PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà, zÀÄgÀUÀ¥Àà ©ÃUÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà ªÀÄUÀ£Éà §¸Áå ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ §A¢zÉ? £ÀªÀÄä¥Àà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ MzÀgÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÁUÀÄvÀÛzÉ? ¤£ÉãÀÄ §A¢Ã ºÉüÀ°PÉÌà £ÀªÀÄUÉ ºÀwÛzÀªÀ£Éà ºÉÆA¢zÀªÀ£Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉà J®ègÀÆ PÀÆr PÀmÉÖAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ J¼ÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ ºÁQ PÉqÀ« CªÀgÀ°èAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÀÄ®UÀ¥Àà, zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ PÉqÀ« MzÀÄÝ vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÄÝ, ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÁQè, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¨ÁQè EªÀgÀÄG §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄG §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ,CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà §¸Áå EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢Ã¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É PÀPÉÌÃgÁ G¥ÀoÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄïɠ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 5   d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2016 PÀ®A:143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2016 PÀ®A: 417,376,312 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÀÄ:ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁåvÀß¼À, ªÀ:22, eÁ:ºÉƯÉAiÀÄ (J¸ï.¹), G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃlUÁgÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ J®èjVAvÀ aPÀ̪À½gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌA¢gÀzÉ®ègÀzÀÄ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä CtÚA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä E§âgÀÆ MAzÀ¯Éè ªÁ¸À EgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä CPÀÌ ®Qëöäà EªÀ½UÉ §AUÁgÀ ºÀnÖAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ ®Qëöäà EªÀ¼À HgÀÄ aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆjUÉ DUÁUÀ ºÉÆÃV C°è ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CA§æ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AUÁgÀ ºÀnÖAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀqÉÆØt ¸Á:D¯Á¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥À JA§ÄªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ. C°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÉ£ÀÄ. »ÃUÉ £ÁªÀÅ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zɪÀÅ. PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀnÖ¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÁqÀð£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. EzÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä HjUÉ ¨Á ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À Hj¤AzÀ D¯Á¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ÀUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. C°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀ M§â£É EzÀÄÝ, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. J®ègÀÆ HjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ CzÀÄ EzÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £Á«§âgÀÆ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀªÀjzÉÝªÉ FUÀ MAzÁUÉÆÃt ¨Á JAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ EzÉ®è FUÀ ¨ÉÃqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀgÉ PÉüÀzÉ K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è ¨Á ºÉÃUÁzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹, £Á£ÀÄ JµÉÖ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ PÉüÀzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DUÁUÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è HjUÉ PÀgɹ, £À£ÀUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ UÀ©üÃðt DzÉ. F «µÀAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ w½¹zÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀ©üÃðt DUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ D ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß vÉUɹPÉÆ JAzÀÄ ºÉý UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DUÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà UÉÆð (mÁ姯ÉÃl)UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀÄAUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÉÆðUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVzÉ CzÀjAzÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DV©nÖvÀÄ. D £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ DUÁUÀ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀgɹ £À£ÉÆßA¢UÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ UÀ¨sÀð ¤AwvÀÄÛ. £Á£ÀÄ UÀ¨sÀð zsÀj¹zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÉUɹ©qÉÆÃt JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤gÀPÁj¹zÉ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV M¦àPÉÆAqÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁ£À¸À D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À CªÀ½ dªÀ½ PÀƸÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ JAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £Á£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ C°è zÀÆgÀÄ zÁR® ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ £À£Àß zÀÆgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀĪÀÅ¢®è. PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ C¯ÉzÁr ¨ÉøÀvÀÛ £Á£ÀÄ FUÀ £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÀÄ AiÀiÁzÀVj EgÀĪÀÅzÀjAzÀ E°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁgÀt ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀqÉÆØt FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr JgÀqÀÄ ¸À® UÀ©üÃðt ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, UÀ¨sÀð vÉUɹPÉÆAqÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ºÉý JgÀqÀÄ ¸À® UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹, FUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹, £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ £ÀA©¹ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹gÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw Cfð EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2016 PÀ®A: 417,376,312 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï.-1994 PÁAiÉÄÝ PÀ®A 44(1) :- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 J.JA.PÉÌ f£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S325.1F09169 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA 877772 CAvÁ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè,  CzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgï EAf£ï £ÀA§gï. PÉJ-33, n-6095 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-33, n-6096  CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2016 180/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï.-1994 PÁAiÉÄÝ PÀ®A 44(1) ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2-45 ¦.JA.PÉÌ f£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S325.1C86811 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA 602158 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-36-nJ-457 CzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °ÃeïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.S325.1E99124 mÁæöåPïÖgï EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA.860772 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.118/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-00JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ n¥ÀàgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DzÉò¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 1-00 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ  ±ÉÃnÖPÉÃgÁ ªÀiÁUÀðªÁV CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ¹¦¹-42, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-244 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ±ÉnÖPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ   2-00 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-34 J-8336 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¯Áè¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-35 J-6471  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀAiÀÄ|| 23 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ( gÁAiÀÄ°Ö ) ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ zÀPÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ, ZÁ®PÀgÀÄ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-34 J-8336 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 11,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA: PÉJ-35 J-6471 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 11,000=00 gÀÆ MlÄÖ 22,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö) vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï  £ÀA: PÉJ-34 J-8336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄÃn ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð ºÁUÀÆ n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-35 J-6471  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2016 PÀ®A, 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DåPïÖ;- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 5-00JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DzÉò¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-00 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀiÁUÀðªÁV CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ¹¦¹-42, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-244 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ 4-00 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgïUÀ½UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï  ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï PÉJ-33 n-3741 mÁæöå° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà LPÉÆÃn ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: C359001D mÁæöå° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀzsÀð£À ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ( gÁAiÀÄ°Ö ) ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ, ZÁ®PÀgÀÄ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-33 n-3741 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 6,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: C359001D £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 6,000=00 gÀÆ MlÄÖ 12,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö) vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-33 n-3741 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà LPÉÆÃn ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£À £ÀA: C359001D  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀzÀð£À ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2016 PÀ®A, 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 308/2016 PÀ®A 307 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GB  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ªÁlgïªÀÄ£ï ¸ÁB ©.© EAUÀ¼ÀV vÁB ¹AzÀV fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÉÆAqÀUÀƽ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁlgï ªÀÄ£À CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛ£É. £À£ÀUÉ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ Dgï.JªÀiï.¦ qÁPÀÖgÀ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÁ DVgÀÄvÀÛzÉ.
      £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀå UÉÆÃt¸ÀV vÁB fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ»AzÀ  £ÀªÀÄUÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV QèäPï £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄà ¤ªÀÄUÉ gÀƪÀiï ¨ÁrUÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ M¦àPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CAzÁdÄ MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼ÀzÀ»AzÀ  ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£À eÉÆvÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ  zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ¸ÁºÉçUËqÀ £ÁnÃPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ  gÀƪÀÄ PÉÆr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°èAiÉÄà £À£Àß ªÀÄUÀ EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ QèäPÀ £ÀqɸÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼À ¨ÁrUÉ CAvÀ 1500=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 2-3 ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É.
       £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À  FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ  £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀiÁ°PÀgÀ  ªÀÄUÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ, CPÀÌ ®Qëöäà ¸ÁB ªÀÄÄAqÀgÀV J£ÀÄߪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 7337653675 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ 9448071689 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÁìVzÉ L.®ªï AiÀÄÄ CAvÀ ºÉüÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ¼É ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ, ¤«ÄäAzÀ ¸ÀÄR ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ©qÀĪÀÅ¢®è ‘zÁåmï Eeï ªÉÄÊ ZÁ¯ÉAZï CAvÀ µÀgÀvÀÛ ºÁQzÁݼÉ,  F §UÉÎ ®Qëöäà EªÀ½UÉ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÃ¼É ºÉüÀÄvÉÛ£É CAvÀ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ  ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ ºÉtÚ ªÀÄPÀ̼À UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß ªÉÆèÉÊ®£À°è ¸Éêï EgÀzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÁgÀ £ÀA§gÀ §AzÀgÉ  ¥ÉÆãï j¹Ãªï ªÀiÁqÀ¨ÉÃqï ¹éÃZï D¥ï ªÀiÁr ©qÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß PÉ®¸ÀzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÉÛ£É.
     »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©üêÀÄAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ,  ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/11/2016  gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ »rzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ, zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ  ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ¤AUÀAiÀÄå   E§âgÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ KA-33-M-4741 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ  ©eÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ vÀªÀÄUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤°èj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAmÉÃPÀÖ £ÀA§gÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁÝgÉ CªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 7619676355 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÁAmÉÃPÀÖ ªÀiÁr ºÉÆÃVj CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,  ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ KA-28-M-3616 £ÉÃzÀÄÝ ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ GªÀÄägÀ¨ÁµÁ DªÉÃj FvÀ£ÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ RvÀ®¸Á§ D®UÀÆgÀ ¸ÁB ©.©  EAUÀ¼ÀV ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¯Á®©Ã J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ PÁAmÉÃPÀÖ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVUÉ 04-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß CªÀgÀ vÀA¢zÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À¤AzÀ E½¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqɪÀÅ. PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ KA-33-M-4741 ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ªÉÄÊzÉð  ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ ©üêÀÄAiÀÄå£ÀÀ C½AiÀÄ ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÀ£ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ° ¸ÁºÉçUËqÀ EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ D¯ï C«ÄãÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À vÀÄ¢AiÀÄ ¸ÉƼÀîUÀ¼ÀÄ ºÀj¢zÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ 4 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¨sÁUÀzÀ 4 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÀzÀÝzÀ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ¸Àé®à ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°PÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ®Qëöäà ¸ÁB ªÀÄÄAqÀgÀV, ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ¸ÁB zÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉà PÁgÀt EgÀ§ºÀzÀÄ CAvÀ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwzÉÝ£É

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016 PÀ®A 341, 323, 307, 504, 506  ¸ÀA. 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 06-11-2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JAPÉÌ f.fJZï PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄDzÀ ²æà PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è vÀAiÀiÁåj¹zÀ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ °Ãd ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀªÀ½ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ§â°UÉ d£ÁAUÀzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ @ ¤AUÀ¥Àà PÀĽUÉÃj 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ @ ¤AUÀ¥Àà PÀļÀUÉÃj 3) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 4) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ C°è CªÀgÀ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀªÉÄñÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁ¬ÄzÀÄ CªÀgÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÉà CªÀgÀ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr ¯Éà ®A¨sÁt ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É UÁr £Àr¹PÉÆAqsÀÄ §gÀÄwÛ K£ÀĪÀÄUÀ£Éà CAvÀ £À£ÀUÉ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ E¯Áè ¤ÃªÀÅ ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQzÀÄÝ zÁjAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÀAr¯Áè ºÁUÉ£ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢¤ vÀ¥ÁàVzÉ E£ÉÆߪÉÄä vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀ®è CAvÀ £Á£ÀÄ CAzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ®A¨Át ¸Àƽ ªÀÄ£ÀUÉà CAvÀ CAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÀļÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£ÀªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CgÀ«AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. E°èUÉ G½¢¢ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä F zÁjAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ G½AiÀÄĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝUÀ DUÀ C°èAiÉÄà ºÉÆ®¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ, CªÀÄgÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ, ºÀįɥÀà ZÀªÁít EªÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝAvÀAiÉÄà £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2016 PÀ®A 341, 323, 307, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥À¸À¥ÀÆ® UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ  1) ²æà »ÃgÀÆ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯Á¯Áå £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀªÁígÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ|| ®ªÀiÁt G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¤AUÀªÉÆüÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄfÓUÉÃgÀ KjAiÀiÁ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj F G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ. oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ¦¹ 268, £ÀgÉÃAzÀægÉrØ ¦¹ 270, ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦¹ 222, ¹zÀÝ«ÃgÀ ¦¹ 73 ºÁUÀÆ ¸Á§AiÀÄå ¦¹ 225 EªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ £Á£ÀÄ ¥À¸À¥ÀÆ® UÁæªÀÄzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸ÁªÀÇgÀ EªÀgÀ RįÁè eÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ CAvÁ  zÁ½ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 33 f 113 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß  03-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ 04-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 05 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ CAzÀgÀ 100 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ, ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¨ÁºÀgÀ 200 CAvÁ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!