Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2016 PÀ®A 504,341,307,324 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 06/10/2016 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï PÉÌ ²æà £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À ¸Á§ ºÀªÀiÁ®, ªÀ:45, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ° ¸Á:¯ÁqÉÃd UÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÉÝ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ 1) £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ, 2) £À©¯Á®, 3) ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ZÁAzÀ¥ÁµÁ »ÃUÉ 4 d£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ZÁAzÀ¥ÁµÁ FvÀ¤UÉ E£ÀÄß ®UÀߪÁVgÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸À EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÉƲæà ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ºÀtÂÚ£À §Ar ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ£É. CzÉà ªÀiÁvÉÆÃ²æ ªÉÄÃrPÀ®£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå PÀ¯Á® ¸Á:ªÀiÁzsÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÁ E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À¢AzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÄÝ ¸ÉßûvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÆ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÉÆ vÀUÉƼÉÆîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ 7800=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è PÉýzÀgÉ EªÀvÀÄÛ £Á¼É PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ZÁAzÀ¥ÁµÁ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ DUÁUÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 05/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ ªÀiÁvÉÆÃ²æ ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ zÀÄrØ£À ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀÆqÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É ¤ÃªÀÅ C°èUÉ §AzÀÄ ©r CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀUÉÊ vÉÆýUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ £À£ÀUÉ gÀÆ. 7800=00 PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÉÆ²æ ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ FUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ E®è £ÉÆÃqÀÄ, DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ CqÁØ¢rØ ªÀiÁvÁrÛAiÀÄ®è CAvÁ CAzÀgÉ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ. E§âgÀÆ vÉPÉÌ PÀÄ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ §®UÉÊ CqÀØ MAiÀÄÄÝ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. gÁWÀªÉÃAzÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ vÉÆýUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÉÆA¢UÉ E£ÀÄß £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ C°èAzÀ E¥sÁð£À @ bÉÆÃlÄ FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ JªÉÄðeÉ¤ì ªÁqÀð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀA¢zÀÝ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ wêÀæ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÉ ºÉa£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÉ vÀÄvÁðV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉý ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ CA§Æå¯ÉãÀì£À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀÄì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÁPÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. £ÁªÀÅ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2016 PÀ®A: 504,341,307,324 ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/102016 gÀAzÀÄ 05.00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð G: eɹ© D¥ÀgÉÃlgÀ eÁ:PÀÄgÀ§gÀ ¸Á:ªÀiÁZÀUÀÄAqÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f:AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ  ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁZÀUÀÄAqÁ¼À ¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÉÝ£ÀÄ.
     »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/10/2016 gÀAzÀÄ 03.10 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ºÉtÄÚ PÉÆlÖ ªÀiÁªÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ amÉÖgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÀ® E§âgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ CAiÀÄåtÚ¤UÉ CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ ©üªÀÄgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ°©gÀzÁgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°¸ï ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛUÀÆqÀgÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gɸÉÛAiÀÄ gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀªÀiÁ£À zÁn ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 03.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ MAzÀÄ PÁgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À §®PÉÌ §AzÀAvÉ ªÀiÁr gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ CwªÉUÀzÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦Ãl CAvÀgÀzÀ°è ºÀwÛ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃV ©¢ÝvÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÀqÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ M§â£É EzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß EtÄQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ ¤ªÀÄä C½AiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà zÁåªÀ¥ÀÆgÀ EzÁÝ£É. UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è JzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆað ºÉÆÃVzÁÝ£É. D¸ÀàvÀæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ amÉÖgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÀ® E§âgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è £ÀÄdÄÓ UÀÄdÓV ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀ£ÀUÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ UÉÆÃvÁÛ¬ÄvÀÄ. DUÀ «ZÁj¸Á¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ 02.45 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¼É vÀºÀ¹Ã¯ï D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ VgÀtÂAiÀĪÀgÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀUËqÀ EªÀjUÉ ¨ÉÃn DV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ¤UÉ UÁågÉÃd ¯Éʤ£À°è ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ 1) ©üªÀÄgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ°©gÀzÁgÀ 2) ªÀÄjUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°¸ï ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÀrØ EªÀjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ 3) ±ÀÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ VgÀtÂAiÀĪÀgÀ 4) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 5) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀUËqÀ EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E°èUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝV w½¹zÀgÀÄ CAvÀ UÉÆÃvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÁgÀzÀ ²ªÀtÚ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zɪÀÅ. 
     £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ zÁåªÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 ¦-9904 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À°è ¥À°Ö ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:279/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÁUÀtUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3300 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A: 295 (J) L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 06/10/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ತಂದೆ ದಾವಲಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಈತನು ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾವುಟಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ.   
  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/10/2016 gÀAzÀÄ 16.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄCgÀPÉÃgÁ(eÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-130, ¦¹-288, 292, 290, 152, 317 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 2010=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!