Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994 :- ¢£ÁAPÀ 30/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 J.JA. UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-15 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgï EAf£ï £ÀA§gï. PÉJ-33, n-3800 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37, n-1181  CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀÛ¼À¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:30-10-2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁAqÁzÀ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀdÓ£À ZÀªÁí£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ  PÉ.J-32 ªÉÊ-6889 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ- avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.33 Dgï-4424 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ gÁdtÚ PÀ¯Á® ¸Á:PÉƬĮÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdtÚ PÀ¯Á® EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A. 341,323, 504, 506  ¸ÀA. 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 29/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀgÉAl «ÄlgÀ ©¯ï §UÉÎ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ F §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!