Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2016 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1), 21(2) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r:- ¢£ÁAPÀ 28/10/2016 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA. PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ²æà ªÉAPÀtÚ J.J¸À.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ.  ªÀiÁ£Àå ¦,L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ.¹.101, UÀuÉñÀ ¹¦¹ 294, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹ 313, GªÀiÁPÁAvÀ ¹¦¹ 99, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹¦¹ 141 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr oÁuɬÄAzÀ 05-30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ  ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-33 n.J.-7199 CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À mÁæöå° EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 26/84 ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖj£À CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 32ªÀµÀð eÁ||PÀÄgÀħgÀÄ G||mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß 6-15 J.JA ¢AzÀ 7-15 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ D¬ÄvÀÄ CAvÀ ºÉý vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 7-30 J,JA PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ¥ÀÆeÁj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA301/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1), 21(2) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 28/10/2016 ರಂದು 9 ¦.JAPÉÌ  QgÀzÀ½î  UÁæªÀÄzÀ°è §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ಆರೋಪಿತರು RįÁè eÁUÀzÀ°è ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3110/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2016 PÀ®A 317 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ:28/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ZËqÉñÀégÀºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è zÉÆgÉwgÀĪÀ 1 ¢£ÀzÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀiÁgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w EgÀĪÀ¢®è. vÁ¬Ä vÀ£Àß vÁ¬ÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À DgÉÆÃUÀåzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ CªÀÄÆ®å ²±ÀÄ UÀȺÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÀvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ CªÀ±Àå«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C£ÁxÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄjvÀÄ J¥sï.L.Dgï zÁR°¹ ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß/vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ: 28-10-2016 gÀAzÀÄ 7:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃð±À vÀAzÉ ©üÃüªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á:ªÀÄzsÀÄ ªÉÊ£À ±Á¥sÀ J.¦.JªÀiï.¹                                        UÀAd PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃl vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J.-32/E.PÉ.5204 (Zɹìà £ÀA.MD2A11CZ7FWF35945  EAf£ï £ÀA.DHZWFF57223) EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-10-2016 gÀAzÀÄ 10:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÊ£ï ±Á¥À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹  J.¦.JªÀiï.¹. JzÀÄj£À ºÉÆmÉ®£À°è Hl ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 11:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ §AzÁUÀ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À C.Q.35,000/-gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.267/2016 PÀ®A.379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!