Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.293/2016 PÀ®A279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 41(r),102 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 25/10/2016 gÀAzÀÄ 07.30 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA¨ÁgÁAiÀÄ CA. PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹-101, GªÀiÁPÁAvÀ ¦.¹-99, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹-313, UÀuÉñÀ ¹¦¹-294 J®ègÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:222/2016 gÀ°è DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/10/2016 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 JJA PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ w¥ÀàtÚ @ w¥Áàöå vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÄÝ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÉýzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÀzÀÄ J°èAzÀ vÀA¢¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ ¨É£ÀßnÖ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ gÉÆr£À°è ¥ÉÊgï D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ZËPÁ² ªÀiÁrzÁUÀ ºÉýzÀÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À»AzÀ Rj¢¹zÀÄÝ CAvÁ ºÉýzÀ AiÀiÁjAzÀ Rj¢¹zÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀ°®è AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÀ ¥ÀÄ£ÀB PÉýzÁUÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ 05.00 JJA PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ²æÃ. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥Án® ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸ÁB gÁPÀA ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. 2] ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 42 eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MDZDSPAZZSWK13157 ªÀÄvÀÄÛ EAeÉ£ï £ÀA: JBMBSKO3832 CA.Q:10,000=00. £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV 07.30 JJA PÉÌ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:293/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 41(r), 102 ¹Dg惡 £ÉzÀÝgÀ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/2016 PÀ®A 379 L¦¹ 44(1), 21(2) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r;- ¢£ÁAPÀ:25/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.45 UÀAmÉ ¸ÀÄADjUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Àð ¦gÁå¢zÁgÀgÁV ²æà ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ DdgÁV JgÀqÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÁåPÉÆüÀÆgÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£Àå ¦L ¸ÁºÉê§gÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÁåPÉÆüÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CVß±ÀªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JgÀqÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1} mÁæöåPÀÖgÀ JAf£À £ÀA.391357SWH10421 chessis n. WYTH28432133749 with Tryali chessis no.0158/2016  100000/-  2] tractor no. ka-36 TC-1324 Trailly no. KA36 TC 5067 C.Q.100000/- JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÀÄA©zÀ CzÁdÄ 2 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q 3000/- EzÀÄÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁ¤PÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀjUÉ zÁR¯Áw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯É ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉΠ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ UÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 294/2016 PÀ®A 379 L¦¹ 44(1), 21(2) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£À©SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2016 PÀ®A 366(J)L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:25/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw ±ÉõÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ:45 eÁ:zÁ¸ÀgÀ ¸Á|| ZÀlß½î vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è  eÁ° PÀAnAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ F±À¥Àà EªÀgÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁxÀðAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹zÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.295/2016 PÀ®A.366(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£À©SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 25-10-2016 gÀAzÀÄ 11:15 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 3821/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÀgÉ UÀ¼À£ÀÄß 1) 26.54/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 90 ml £À 48 Njf£À¯ï bÁAiÀÄì ¥ÀÆZï UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1273.92/-gÀÆ. 2) 26.54/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 90 ml £À 96 ºÀAiÀĪÀqÀð¸À «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2547.84/-gÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.265/2016 PÀ®A: 376, 504, 109 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989:- DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸Á§ªÀÄä E§âgÀÆ ¦æÃw ªÀiÁrzÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ gÁeÁgÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ eÉf gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV ºÉý ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¢£ÁUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV C°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¢£Á®Ä gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁªÀÄ¥Àà£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:17/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä eÁw ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EzÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ EvÁå¢AiÀiÁV ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2016 PÀ®A  379 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 25/10/2016 gÀAzÀÄ  §½ZÀPÀæ  ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÀĸÀArV  ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 1) MASSEY FERGUSON241 DI   PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAd£À £ÀA S325 1 E 19503  ªÀÄvÀÄÛ Zɹ. £ÀA 766348 mÁæöåPÀÖzÀ EAd£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ ¥Àj²Ã°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ £ÀA§gÀ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄgÀ½£À C|| Q|| 1500=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) SWARAJ 735 XT PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA KA 33 TA 7470  EzÀgÀ EAd£ÀPÉÌ ºÀwÛPÉÆAqÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöå°UÉ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ £ÀA§gÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ mÁæöåPÀÖzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄgÀ½£À C|| Q|| 1500=00 ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è H¸ÀÄPÀÄ (ªÀÄgÀ¼ÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁd zsÀ£À ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀvÁÛzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼Àî¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖUÀ¼À£ÀÄß 4.30 ¦.JªÀiï. PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2016 PÀ®A, 87 PÉ.¦ DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 25/10/2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj §AiÀÄ®Ä eÁUÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ r.¹.© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 11175=00 ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 9 ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß 5-00 ¦JªÀiï ¢AzÀ 6-00 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/ 2016 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!