Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2016 PÀ®A 273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 32,34,38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965:- ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ 7 J.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â DgÉÆæ, ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ¥Àr¹, eÁÕ¥À£À PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¦.¹ 83 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÆqï ªÀiÁ¤ðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁ¢AzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÀÄgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ, 2) C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ §½ZÀPÀæ EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹ 83 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ 5-30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁr ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÁå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ ¤°è¹, ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉÆãÁå gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:30, eÁ:®ªÀiÁätÂ, G:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ¸ÉàîAqÀgÀ ¥Àè¸ï EzÀÄÝ, £ÀA. PÉJ 33 J¸ï 9759 EzÀÄÝ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À JgÀqÀÄ §¢UÉ vÀ¯Á JgÀqÀgÀAvÉ 4 PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÝ£ÀÄß. MAzÉÆAzÀÄ PÁ夣À°è 5 °ÃlgÀzÀAvÉ 4 PÁå£ÀUÀ½AzÀ MlÄÖ 20 °Ãlgï ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EvÀÄÛ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C:Q: 20,000=00 ªÀÄvÀÄÛ 20 °Ãlgï ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 400=00 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ ¥Á¤AiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÁå£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ PÁ夤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï zÀ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊn CAvÁ CgÀV¤AzÀ ²Ã¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 5-30 JJªÀiï ¢AzÀ 6-30 JJªÀiï zÀªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï, DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ ±ÁåA¥À® ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß F eÁÕ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2016 PÀ®A: 273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 32,34,38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016  PÀ®A 147,504,354,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹:- C¤vÁ UÀAqÀ gÁdÄ GeÉÊ° ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£ï G|| ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| vÉÆlÆègÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀĪɣÉAzÀgÉ£À£ÀUÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éè²£Á 4 ªÀµÀð EzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-45/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éèò£Á EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆAzÉÆPÉÆArzÀÝ AiÀįÉÃj AiÀÄ®¸ÀwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §gÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ EzÀÄÝ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀÄwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ±ÉÃR¹A¢ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ AiÀįÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀg CzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ ¤°è¹ CzÀgÀ Q°AiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éèò£Á EªÀ½UÉ UÁr¬ÄAzÀ rQÌ¥Àr¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁPÉ CAvÁ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÉýzÀPÉÌ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÁrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr CAvÁ ºÉÆzÀgÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ §£ÀߥÀà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ±ÉÃR¹A¢, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÉÃR¹A¢, ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÉÃR¹A¢ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ ±ÉÃR¹A¢ EªÀgÉ®ègÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §£ÀߥÀà£ÀÄ  £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§tÚ E§âgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉUÉ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä vÁAiÀÄ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¼À fªÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉÆzÀgÀÄwzÀÝgÀÄ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ¤AUÉj, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£À¥Àà PÉÆ®ÆègÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ E£ÀÄß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPɺÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw    

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 17/108/2016 gÀAzÀÄ 9-45 ¦JªÀiï PÉÌ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqÀ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀÄV¬ÄAzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ºÉZï.¹ 32 gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á|| ºÁgÀtUÉÃgÁvÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/10/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33 AiÀÄÄ-0623 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JuÉÚºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀĹãÀ j¥ÉÃjUÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ UÉÆÃV- ©üÃ.UÀÄr ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á® zÁn »gÉêÀÄoÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  ¨ÁtwºÁ¼À-¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉJ-33 J-2817 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV JgÀqÀÆ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÉÃjUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ lAlA CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2016 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¸ÀA  187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPÀÖ:- w¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÉÆÃPÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 42 eÁw: ®A¨sÁt ¸Á: KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÊgÉ E®èzÉà Njf£À¯ï ZÉÆÃ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ CªÀjAzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 90 JªÀiï. J¯ï EgÀªÀÅ 35 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß CQ 928.90/- gÀÆ £ÉzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!