Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹- ¢£ÁAPÀ 12-10-2016 gÀAzÀÄ 1-40  ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁ¢VgÀ¢AzÀ JªÀiï J¯ï ¹ EzÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á ZÀªÁít E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁeÉAzÀæ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiïºÉZï 01 ©J£ï 9701 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À¢AzÀ gÀÆgÀ¯ï oÁuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁeÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ  ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ 1-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀĨÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ rVæ PÁ¯ÉÃd PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£É MªÉÄä¯É gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ£À wgÀÄ«£À°è PÀlÖ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä ºÉÆÃV avÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀĨsÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J,33 PÉ 5046 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄSÉñÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ  §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A. 323,324,504,506, sM. 34 L¦¹:-¢.11/10/2016 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ G¼Éî¸ÀÄUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ CtÚ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀÄqÀÄØPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£Éß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÀÄqÀÄØPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁTzÀ §UÉÎ.  F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹.:- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ°PÉ®¸À¢AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:11/10/2016gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀ¯ÁAiÀÄ zÉêÀgÀ PÀvÀÛ® gÁwæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄÆägÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 10:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉƯÉgÀ ªÀÄA¢UÉ ºÀÄnÖzÉ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ, ºÀ§â ªÀÄÄV° ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêɔ CAvÁ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ©üêÀÄtÚ PÀnÖªÀĤ, zÉêÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀÄÝ, §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀiÁ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §AzÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, gÁeɸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UÀÄvÉÛzÁgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á||ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹¢Ýj ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÄlÄA§PÉÌ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2016 PÀ®A: 143, 147, 323, 354, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹. :- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÁåªÀĪÀé ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî EªÀgÀÄ ¢||11/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ M¼ÀV£À ªÀÄ£ÉUÉ ©üêÀÄtÚ UÉÆlUÀÄtQ EªÀgÀ VgÀtÂAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ
¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “¯Éà ¸Àƽ ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉzÀ, ¤ªÀÄä£À HgÀ°èà §zÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è ©üêÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EªÀgÀÄUÀ¼À ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ F ¸ÀƽAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ zÀ¸ÀÛ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §AzÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà JªÉÄäÃgï, ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà JªÉÄäÃgï, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Àà vÉÆÃlzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹. & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn 1989 Act:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¢:11/10/2016gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ Hj£À d£ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ¢:11/10/16gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀ¯ÁAiÀÄ zÉêÀgÀ PÀvÀÛ® gÁwæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¸Á¬Ä§tÚ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ HgÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉzÀ ¤£Àß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà JªÉÄäÃgï FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀÄÝ, gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ, ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà JªÉÄäÃgï ¸Á||ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A: 324, 504, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ ZÁ®PÀÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:09/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ vÀÀ£ÀUÉ “K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À EzÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛãɔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ E®è ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀÀ£Àß §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÀqÉ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ, CA§æ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ§®PÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, vÀÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà EªÀ¼ÀÄ vÀÀ£ÀUÉ ¯Éà ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ wAr eÁ¹Û DUÉzÀ CAvÁ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á|| eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà qÉÆAPÀĪÀÄqÀÄUÀÄ ¸Á||AiÀÄgÀQºÁ¼À EªÀgÀÄ §AzÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ, PÁgÀt vÀÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A:143, 323, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä zÉêÀgÀ ªÀĸÀÆw ªÀÄÄAzÉ C¯Á¬Ä DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À PÁ®£ÀÄß vÀĽ¢zÀÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀjAiÀiÁV C¯Á¬Ä DqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠣ÀqÀÄªÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ¤UÀÆ PÀÄqÁ PÉʬÄAzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!