Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA. UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀAZÀUÁgÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 7 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀªÀ EAf£ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ £ÀA§gÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 J.JA.PÉÌ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S3251F94270, ªÀÄvÀÄÛ  ZÉ¹ì £ÀA MEA908A5HE2016526 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° ZÉ¹ì £ÀA 89 £ÉzÀÝgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2016 PÀ®A 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 ¦.JA.PÉÌ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉJ-33-nJ-0998 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° ZÉ¹ì £ÀA 58  £ÉzÀÝgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2016 PÀ®A 341,323,324,504,506 L.¦.¹:- ¦AiÀiÁð¢²æà ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° vÀAzÉ C°¸Á¨ï ¥ÀÄl¥ÁPï ªÀ||50 ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ|| ªÀÄĹèA, ¸Á||¨ÉƪÀÄägÁ®zÉÆrØ vÁ||f|| AiÀiÁzÀÀVj ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀÄwzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ 4-5 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÝ£ÀÄß vÉÆj¸ÉÆt CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉƦvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CA¢zÀÝjAzÀ DgÉƦvÀÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6.30 UÀAlUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.   
  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢:03/10//2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀļÀÄzÁgÀgÀÄ  n«J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33-J¯ï-2977 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÀAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÀSÁ£É ¸À«ÄÃ¥ï »A¢¤AzÁ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:PÉJ-04 JAJ¥ï-6810 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ n«J¸ï. ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âjUÀÆ UÁAiÀļÀÄzÁgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj  M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿ: 03/10/16 ರಂದು 4.15 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 2000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 03/10/2016 ರಂದು 6.15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮುದನೂರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇದೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈವದ ನಂಬರ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 2500/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ 1 ಪೆನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಅದೆ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2016 PÀ®A: 323,326,504,506 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:02/10/2016 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JªÀiïPÉÌ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ffJZï ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀ®Ä¦ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄAqÀ®gÀ ¸Á:¨ÁzÁå¥ÀÄgÀzÉÆrØ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:02/10/2016 gÀAzÀÄ 7.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MzÀgÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀªÀ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ £É®PÉÌ zÀ©â PÉÊUÀ½AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É MUÉzÀÄ £À£Àß §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÁÝ£É. £À£Àß §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. DUÀ C¯Éèà EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ E§âgÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸À»vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀߣÀÄß E£ÉÆߪÉÄä ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ 11.05 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¹ºÉƽ PÁæ¸ïzÀ°è gÀNr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¹ºÉƽ ºÀ¼Àî¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉà AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä mÁæPÀÖgïzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2016 PÀ®A 143.147.148.323.324.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹.ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸Á§gÀrØ ºÉZÀ.¹.16 gÀªÀgÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå PÀtPÀªÀÄoÀ ¸Á|| EAqÀ¹ÖÃAiÀįï KjAiÀiÁ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EgÀĪÀ ®PÀ£À, ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ®¢Ã¥À JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §r¢zÀÝjAzÀ ¸À¥Àà¼À PÉý ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ®PÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ®¢Ã¥À E§âgÀÆ zÉêÀªÀÄä gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CPÉAiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ KPÉà dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ®PÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ®¢Ã¥À ºÁUÀÆ C²Ã±À ºÁUÀÆ E£ÀÆß LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 274/2016 PÀ®A 143.147.148.323.324.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2016 PÀ®A 279, 338,304[J] L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁ墠 ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ §AUÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ  £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä lA.lA. vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ D¬Ä¯ï ZÉÊAeï ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 3 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.l,¹ ªÀPÀð±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À°è CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉ §®UÁ°£À »A§rUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÉÝªÉ ¨Á CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À zsÀ£ÀªÀAvÀj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁvÁr¹ «ZÁgÀ ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀqÀªÀiÁr §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §AUÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  C®QëvÀ£À¢AzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É PÀlÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ vÀAzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀªÀÄä §AUÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ C®QëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2016 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ   ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÀwÛPÀÄt  ªÀAiÀÄ:55 G|| PÀÆ°  ¸Á: gÁªÀÄĸÀªÀÄÄzÀæ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®§ÄgÀV ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀ §UÉÎ E-ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ J£ï Dgï 65/81 fDgï 50 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2016 UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ  ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÀwÛPÀÄt ¸Á|| gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 [J] L¦¹  C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!