Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2016 PÀ®A 454, 380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 06-09-2016 gÀAzÀÄ 8-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄzÀ£À Dgï vÀAzÀ gÁªÀÄ¥Áà ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ:33 eÁ: zÉêÁAUÀ ±ÉÃnÖ  G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA.¤ AiÀiÁzÀVj ¸Á: PÀqÀÆgÀ f: aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁeÁgÀV vÀªÀÄä Cfð ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ agÀAfë £ÀUÀgÀzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ªÉl£Àðj E£ïì¥ÉPÀÖgï EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄ£É £ÀA. 2 gÀ°è 4 wAUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÀqÀÆj£À°è PÉ.E.© QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï CAvÁ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
»ÃVzÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 05-09-2016 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¥ÀÆeɪÀiÁr ªÀÄzÁåºÀß 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²æà UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA.¤ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zsÀj¹zÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½lÖ ¨ÁåUï PÀÆqÀ C¯Éèà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¨ÁåV£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°ègÀĪÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ QlQUÉ ºÁQzÀ ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ C°èAzÀ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀjUÉ w½¹zɪÀÅ. ¨ÁåV£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] 35 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUï £ÀPÉì÷è¸ï 2] 18 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï ¯ÉÊmï 3] 13 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÀªÀgÀvÀß GAUÀÄgÀ 4] 12 UÁæA. §AUÁgÀzÀ N¯É eÉÆvÉUÉ ºÁåAVAUïì »ÃUÉ MlÄÖ 78 UÁæA. ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q|| 1,95,000/- QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ©.f ¥ÀÆeÁgÀ ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¸ÉƼÉîAiÀÄ ¥ÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ 5000/- QªÀÄäwÛ£À ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® mÁå¨ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ CªÀjAzÀ D ªÉÄÃ¯É UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 05-09-2016 gÀAzÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 05.10 ¦.JªÀiï F ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ QlQAiÀÄ ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2016 PÀ®A 454, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀiÁzÀVÀj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2016 PÀ®A 341,504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 06/09/2016 gÀAzÀÄ 9 ¦.JªÀÄ PÉÌ ²æà CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ªÀÄAUÀ®V, ªÀ:49, eÁ:»AzÀÆ ºÀqÀ¥ÀzÀ (¸À«vÁ), G:PËëjPÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. n-8-1539/J-3 £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¦ü®ÖgÀ¨Éqï gÉÆÃqÀ ¤AiÀÄgï ºË¹AUï ¨ÉÆqÀð PÀ®§gÀÄV EªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01/09/2016 gÀAzÀÄ CªÀĪÁå¸É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ¥ÉzÀÝgÀ¥ÉÃl ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ J®ègÀÆ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVj ºÀwÛgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀAzÀPÀÆgÀ ªÉÄÃrPÀ®£À°è OµÀzsÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ºÉÆÃzɪÀÅ. CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ OµÀzsÀzÀ MlÄÖ ©®Äè 400/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £À£Àß ºÀwÛgÀ 300/- gÀÆ. EzÉ ¸Àé®à OµÀzsÀ PÀrªÉÄ PÉÆr JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ K£À¥Áà ¤Ã£ÀÄ M¼Éî ºÀeÁªÀÄ£À vÀgÀºÀ ºÉüÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ £À£Àß eÁwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CUÀ £Á£ÀÄ ¸À«vÁ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀ¤¢Ý¤ F jÃw ¤ÃªÀÅ E£ÉÆߧâgÀ eÁw JwÛ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ, CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ. ¤Ã£ÀÄ ºÀeÁªÀÄ E¢Ý, CzÀPÉÌ ºÀAUÉ ªÀiÁvÁqÁÛ E¢Ý JAzÀÄ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ¤°è¹, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀiÁvÁr OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ J°è ºÉÆÃUÀÄwÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. DUÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß eÉÆvÉVzÀÝ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀAzÀPÀÆgÀ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ªÀiÁ°PÀ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt eÁw ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆêÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ CªÀĪÁå¸É EzÀÝjAzÀ vÀÄvÁðV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÀeÁªÀÄ eÁw JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹, ¨ÉÊzÀÄ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ PÀAzÀPÀÆgÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀzÀj CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2016 PÀ®A: 341,504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016 PÀ®A. 323, 341, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:05/09/16 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀ d«Ää£À §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÉʱÀªÀÄåªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:05/09/16 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è CzÉ «µÀAiÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ, d«Ää£À §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÉʱÀªÀÄåªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2016 PÀ®A 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ 5.15 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ-33, n-8391 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£Áð¼À ºÀwÛgÀ PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2016 PÀ®A 143,148,324,307,504 ¸ÀA. 149 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ: 05/09/2016 gÀAzÀÄ 09:00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀAvÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè §rUÉ, ¸À¯ÁPÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2016 PÀ®A 504.324, 323,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.:- D£ÀÆgÀ (PÉ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨Á« ºÉÆ® EzÀÄÝ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¨ÁqÀzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  ºÉÆ®è MAzÀPÉÆAzÀÄ ªÀiÁåj ºÉÆA¢PÉÆrgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥Á®ÄUÁjPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ  F d«ÄãÀÄUÀ¼À ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ CªÁUÀ CªÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ EªÀvÉÆà £Á½UÉ w½zÀÄPÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀªÁ½ UÀzÉÝ ªÀiÁr ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ.
  »ÃVzÀÄÝ  D£ÀÆgÀ (PÉ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 150 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀÄ ¨Á« ºÉÆ®PÉÌ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ     F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ PÀªÀ½ UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄrAiÀÄ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ £ÁzÀ C¥ÀàtÚ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 150 ¨Á« ºÉÆ®zÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è UÀ¼É ºÉÆrAiÀÄĪÁUÀ 3.30 ¦.JªÀiï. zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¨ÁqÀzÀgÀ 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà 3) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà 4) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ®zÀ°è E£ÀÆß £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ Ct£ÁzÀ C¥Ààt »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ PÀ®è¥Àà£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĵÀתÀiÁr £ÀªÀÄä CtÚ C¥ÀàtÚ¤UÉ ºÉÆmÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ PÁ±À¥Àà EvÀ£ÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀjUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¨ÉÃqÀj ªÀÄvÀÄÛ EªÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄvÉÛ F ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉÆzÀgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß.  C°èAiÉÄà EzÀÝ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀÄ ¥ÀmÉÃzÁgÀ eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ªÀ|| 30 G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| D£ÀÆgÀ (PÉ) 2) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃn eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ªÀ|| 50 G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| D£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄ E®èzÀÝ°è £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
    £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A 143.147. 504.324, 323,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹.:- D£ÀÆgÀ (PÉ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨Á« ºÉÆ® EzÀÄÝ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆÃqÀ¥Àà ¨ÁqÀzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  ºÉÆ®è MAzÀPÉÆAzÀÄ ªÀiÁåj ºÉÆA¢PÉÆrgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆÃqÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÅ ªÀuÁ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. D£ÀÆgÀ (PÉ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¨Á« ºÉÆ®PÉÌ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ ªÀuÁ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀAmÉ vÀPÁgÀÄ EgÀ°è® FUÀ EªÀgÀÄ F ªÀµÀðªÀÅ ªÀuÁ ¨ÉøÁAiÀÄ ¢AzÀ PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¤ÃªÀÅ PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ §¹ì ¤ÃgÀÄ §¹vÀÛªÉ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ. E®è¢zÀÝgÉ §¹ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ MAzÀÄ PÀqÉUÉ ¤Ãj£À zÁj ©qÀÄj CAvÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ CªÀjUÉ DUÁ DUÁ ºÉüÀÄwÛzÉݪÀÅ. 
    »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JªÀiï. zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÁzÀ ¨Á« ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ªÀuÁ ¨ÉøÁAiÀÄ EzÀÝ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ¤ÃªÀÅ PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ  §¹ì ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ MAzÀÄ PÀqÉ zÁjPÉÆlÄÖ PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà ªÀ|| 33 3) C¥ÀàtÚ vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà ªÀ|| 50 4) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ªÀ|| 21 5) ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀ|| 23  J¯ÁègÀÄ D£ÀÆgÀ (PÉ) 6) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆüÉgÉ 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆüÉgÉ 8) ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÁVèAiÀÄgÀ ¸Á|| §½ZÀPÀæ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåj ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Áå gÀAr ªÀÄUÀ£Áå ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÀªÀ½ UÀzÉÝ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄä C¥Àà£ÀÄzÀÄ K£ÀÄ ºÉÆUÀÄvÀÛzÀ¯Éà CAvÀ C£ÀÄvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ. MAzÀÄ PÀnUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¸ÉÆlPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÀtªÀÄAvÀ, C¥ÀàtÚ £À£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ±ÀAPÀæ¥Àà ,±ÀgÀt¥Àà,¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄUÀ¤UÉ  fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¨ÉÃj  EªÀ¤UÉ E£ÀÆß ºÉÆr¬Äj CAzÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C°èAiÉÄà EzÀÝ 1) «dAiÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀ|| 30 eÁw dAUÀªÀÄ G|| MPÀÌ®vÀ£À 2) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃl ªÀ|| 40 eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| D£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ E®è¢zÀÝ°è £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
    £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.                    
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2016 PÀ®A 143.147.341.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸À°ÃA ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® d§âgÀ ¢VÎ ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸À°ÃA ¥Á±Á ¢VΠ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè £ÁªÀÅ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ26/08/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î ºÁ° ªÀ¸Àw ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà zÀÄgÀÄzÉéñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ UÉÆvÁÛV F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28/08/2016 gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¥ÉưøÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ PÉÆÃlðUÉ ºÉÆÃVzÉÝãÉ, C°è £Á£ÀÄ PÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÀAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ºÀĸÉä ¹AUÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ §ÄqÉØøÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î, ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î, gÀ»ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ZÀAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î, ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À£ÀߣÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¨ÉÆùØà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ºÀĸÉä EªÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥sÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆà w ªÀiÁrPÉÆà ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ©Ã§ ¥Á±Á, ¸ÉÆæ CºÉêÀÄzÀ §A¢zÀÝ£ÀÆß £ÉÆÃr CªÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA250/2016 PÀ®A 143.147.341.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2016 PÀ®A 353 504 506  L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66[J] L.n DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 06/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥ÉÃð ¦gÁå¢ü ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F ªÀÄÄAZÉ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2016 PÀ®A 366[J] 504 506, 376 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4 ¥ÉÆÃPÉÆì PÁAiÉÄÝAiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¥ÀmÉî ¸ÁB ¹AUÀ£À½î ºÁ°ªÀ¸Àw ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ,  ºÀĸÉä FvÀ£À EgÀÄ«AiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä oÁuÉUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÉÆAzÀ AiÀÄĪÀw ¸À©üÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß  PÀ®A 164 ¹.Dgï.¦.¹ C£ÀéAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîªÀÅ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/9/2016 gÀAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀĸÉäAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ PÉÆlð ºÀwÛgÀ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ PÀĪÀiÁj ¸À©üÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀ½ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlð¤AzÀ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-57 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è §gÀÄwzÁÝUÀ  ºÀĸÉä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9008833218 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9480803578 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F ªÀÄÄAZÉ zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2016 PÀ®A 353 504 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66[J] L.n DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!