Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2016 PÀ®A 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 05/09/2016 gÀAzÀÄ 9-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹, eÁÕ¥À£À PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄUÉ eÁÕ¥À£À PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¦.¹ 269, 2) £ÁUÀ¥Àà ¦.¹ 192 ªÀÄvÀÄÛ 3) §¸ÀìtÚ ¦.¹ 109 fÃ¥À ZÁ®PÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj-ªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÁ£À¨ÉƸÉÆÌ ±Á¯É ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ, 2) C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ §½ZÀPÀæ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ºÉÆÃV qÁ£À ¨ÉƸÉÆÌ ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ 8 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÁß¼À gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀgÁªÀÄ @ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:23, eÁ:®ªÀiÁätÂ, G:qÉæöʪÀgÀ ¸Á:PÀAZÀUÁgÀºÀ½î vÁAqÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 33 nJ 3504 EzÀÄÝ, mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤PÉ PÉýzÁUÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ RavÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 8 J.JªÀiï ¢AzÀ 9 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ, ZÁ®PÀ zÉêÀgÁªÀÄ @ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß F eÁÕ¥À£ÀzÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:04/09/16 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:04/09/16 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2016 PÀ®A 504, 307 ¸ÀA. 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ 7JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA:36 gÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, ªÀÄZÀÄÑ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EvÁå¢ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A 323 325 504 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢ü ²æÃ.¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:35 eÁ:»AzÀÄgÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀZÀ£ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ ¨ÁAzsÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢:01/09/16 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÁAzsÁjUÉ JvÀÄÛ AiÀiÁPÉ ªÉÄìĸÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ  ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦ügÁå¢üUÉ UÁAiÀÄzÀ ¨ÁzÉ eÁ¹Û EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.      
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A 504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66 (J) L.n.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ©Ã§ ¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸À°ÃA ¥ÁµÀ ¢VÎ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ||ªÀÄĹèA G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| ªÀÄtÂVj NuÉ ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸À°ÃA ¥ÁµÀ ¢VΠ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ°¯Áè £ÁªÀÅ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ26/08/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î ºÁ° ªÀ¸Àw ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ ¸À©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà zÀÄgÀÄzÉéñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ UÉÆvÁÛV F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28/08/2016 gÀAzÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀĸÉä ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆvÁÛV EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 04/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9900810222 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9008833218 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr J¯Éà ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÃ, AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀzÀÆ CAfPÉ E¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ R¯Á¸É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ  ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉä CtÚ£ÁzÀ §ÄqÉØøÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀĸÉäUÉ K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¹AUÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À CtÚ£ÁzÀ §ÄqÉØøÁ ¹AUÀ£À½î EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA248/2016 PÀ®A 504.506.¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66 (J) L.n.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£À
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2016 PÀ®A 279, 337, 338  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆêÀzsÀð£ÀgÁªÀ ¸ÀĪÀtðPÀÄAp ªÀAiÀÄ 26 ¸ÁB dUÀÎAiÀÄå ¥ÉÃoÀ [J¦] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ ¯Áj EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦-16-nªÁAiÀiï-1755 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ ±ÉÃR ¥ÀjÃzÀįÁè vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÁB dUÀÎAiÀÄå ¥ÉÃoÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ J£ï £ÁUÀgÁd EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/08/2016 gÀAzÀÄ  DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ltPÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß r¯ÉêÀj PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆïÁ¥ÀÆjUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 31/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2016 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2016 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 05/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 J¯ï 1667 »ÃgÉÆà ¸ÉàAqÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ gÁwæ 07-20 ¦.JAPÉÌ vÀªÀÄÆägÁzÀ ªÉÆÃlß½î vÁAqÁPÉÌ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-UÁdgÀPÉÆÃl ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀªÀiÁ£ÀzÁn ªÀÄÄAzÉ AiÀÄÄvïÛÀÛ÷ PÀè¨ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀÆgÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ ¥ÀÆgÁå¤UÉ vɯÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ºÉ©ânÖ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁæöå FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ «oÀׯï vÀAzÉ eÉêÀiÁèöå, ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁ£Àå ZÀªÁít EªÀjUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀÆgÁå gÁoÉÆÃqÀ£À£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 366(J), ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012.:- ¢£ÁAPÀ 05-09-2016 gÀAzÀÄ 9 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ»ªÀiÁ£À© UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼Àî½î(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦æÃ£ï ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀĸÀÄì 17 E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÁzÀ ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 03-09-2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV C°è ¢£ÁAPÀ 03-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦æÃ£ï ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ zÉÆqÀتÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¹AzÀV-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¢rتÀĤ ¸Á: vÀ¼Àî½î(©) ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â ¸ÉÃj C°èUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ D¦æÃ£ï ¨ÉUÀA½UÉ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2016 PÀ®A PÀ®A 366(J), ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!