Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2016 PÀ®A: 366 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 18/09/2016 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï PÉÌ PÀÄ: ²¯Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:18, eÁ:®ªÀiÁätÂ, G:DAiÀiÁ PÉ®¸À ¸Á:UÁA¢ü £ÀUÀgÀ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀuÉ ºÉªÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀÄä SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è DAiÀiÁ JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£É »jAiÀĪÀ¼ÁVgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼À ºÀwÛgÀ ¸ÉÃqÀAzÀ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw ªÀgÉUÉ ±Á¯É N¢gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß J¯ÉPÀë£À PÁqÀð£À°è d£À䢣ÁAPÀzÀ E¹é 1994 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄĸÁÛ¥sÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ C°èAiÉÄà ªÁ¸À EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄĸÁÛ¥sÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DUÁUÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ CµÀÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CªÀ£Éà MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀiï vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÝ CzÉà ªÉƨÉÊ°UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ D ªÉƨÉÊ®£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖ §gÀÄwÛzÉÝ. £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ £Á«§âgÀÆ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÉ. ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 09/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 4 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ KQ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ JzÀÄÝ §AzÁUÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ£ÀÄ £À£Àß°èUÉ §AzÀÄ ¨Á £Á«§âgÀÆ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît JAzÀÄ ºÉý £À£ÀUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §ÄgÀPÁ vÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁQ d§gÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj gÉ樀 ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ gÉ樀 UÁrUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F ªÉÆzÀ¯É CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ gÀƪÀÄ£À°è £À£ÀUÉ ElÖ£ÀÄ. JgÀqÀÄ gÀƪÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è CªÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. MAzÀÄ ¢£À £À£ÉÆßA¢UÉ EzÀÝ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð DVgÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÆ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ¤UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ¤£Àß ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §gÀÄwÛzÉ ¤Ã£ÀÄ J°è¢Ý HjUÉ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄĸÁÛ¥sÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ M§â¼É gÀÆ«Ä£À°è CrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr M§â¼É ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 17/09/2016 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ C°è¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ fvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ElÖ gÀÆ«Ä£À KjAiÀiÁ «¼Á¸À PÉýPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ EAzÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ C° FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ §ÄgÀPÁ ºÁQ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è MAiÀÄÄÝ EnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2016 PÀ®A: 366 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 19-09-2016 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï PÉÌ  ²æêÀÄw £ÁUÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (C.«) AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-09-2016 gÀAzÀÄ 8 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁzÀ  PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ²æà §¸ÀuÁÚ ¦¹-109, ²æà gÀ«à ¦¹-269 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  oÁuɬÄAzÀ  8-10 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ  ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è  ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ £ÀA§gÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ¸ÀASÉå PÉ.J-33/-n.J-2655 ªÀÄvÀÄÛ mÁæAiÀÄ° £ÀA: PÉ.J-336/ n-1675 CAvÁ EzÀÄÝ mÉæöÊ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀÜ®¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. mÁæöåPÀÖgÀÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ mÉæöÊ°AiÀÄ°ègÀĪÀ G¸ÀÄQ£À C:Q: 300-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 8-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 9-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- ¢:19/09/2016 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀļÀÄzÁgÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-05-E¦-6249 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆýºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV- PÉA¨sÁ« gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E¸ÁèA¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ï JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÁ MAzÀÄ ¨ÉƯÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA:PÉJ-33 JA-3571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À UÁAiÀļÀÄzÁgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj  M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2016 PÀ®A 420.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- 19/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀzÀA ¹¦¹ 256 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹.£ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦¹ £ÀA 35/2016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR¯ÁzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀä¤ ¸Á|| PÀ£ÁåPÉƼÀÆîgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/09/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÁåPÉƼÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ CA¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆArzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¸Áܦ¸ÀĪÀ §UÉÎ ZÉZÉð £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ EA¢£À UÁæªÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §A¢¯Áè J¯Áè ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀvÉAiÀÄ «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ JAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ zÉêÀtÚÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥ÀàUËqÀ, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀįÁgÀ EªÀgÀÄ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è EA¢£À UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è J®èªÀÅ ¤tðAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §gÀ° CxÀªÁ ©qÀ° £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀªÀÅ gÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀÄÄSÉå ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ UÀzÀj¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr SÉÆÃnÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ ¸À°è¹zÀÄÝ ¤AiÉÆÃfvÀ PÀ£ÁåPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ±ÉÃgÀÄ ºÀt ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀ CzÉñÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. F CzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ »rAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ 52 gÉÊvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæzÁgÀgÁzÀ zÉêÀtÚUËqÀ, FgÀ¥Àà, ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, PÉAZÀ¥Àà JA ¥ÀÆeÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À PÁAiÀÄð®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj, ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ «¸ÁÛgÀuÁ¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj, gÉêÀt ¹zÀÝAiÀÄå ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj, EªÀgÉîègÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀAWÀ gÀZÀ£É ªÀiÁr ¤dªÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ C®èzÉà ¸ÀgÀPÁj ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉ§ânÖ£À ¸À» ºÁQ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¯Éà ±ÁuÉà ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆÃPÀÄÌ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr gÀa¹PÉÆArzÉÝÃªÉ JAzÀÄ dAn ¤§AzsÀPÀjUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ ¢üªÀiÁPÀÄ §AvÀ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ zÉêÀtÚUËqÀ, ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. CUÀ PÉAZÀ¥Àà JA ¥ÀÆeÁj, ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå EªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ CUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî, gÁd±ÉÃRgÀ, ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªÀ, gÁd±ÉÃRgÀ ªÀįÁgÀ, EªÀgÉîègÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆægÉïÁègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ zÀÆj£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 261/2016 PÀ®A 420.504.506.¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!