Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® 4 ¦.JA. UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPïÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgïUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1)  mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-2641 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. KA-33, TA-2642 ¸ÀzÀj mÁæöåPïÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 2) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-1747 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ mÁæöå° ZÉ¹ì £ÀA.83 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPïÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 3) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. S325.1 C97782 & CHESSI NO. 616122 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ mÁæöå° ZÉ¹ì £ÀA.95 EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2016 PÀ®A: 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:02/09/2016 gÀAzÀÄ 2.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ gÀAUÀA¥ÉÃl£À n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ d£ÀjUÉ PÉÊ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2095=00, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn C.Q.00 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï C.Q 00=00 4) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉʯï C.Q. 500=00 5) MAzÀÄ §ÆèªÀiï PÀA¥À¤ ªÉƨÉʯï C.Q.200=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2016 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 03/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀlgÁªï E§âgÀÆ PÀÆr UÁ½ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ï ¸Émï ZÁ®Ä ªÀiÁr, UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ UÁ½ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¸ÉÊr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ UÁ½ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-33 nJ-7446 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆwð JqÀªÀÄUÀΰUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÉAPÀlgÁªï EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉAPÀlgÁªï EªÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2016 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 02/09/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀvÀåA¥ÉÃl£À qÁ:¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ-±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2016 PÀ®A 302.201 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 02/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÁæ±À PÉÆèÁ¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ|| ºÉƯÉAiÀÄ G|| ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ¼ÀÄ  ¸Á|| UÁA¢üà £ÀUÀgÀ eÉêÀVð  f|| PÀ®§ÄjV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀ¸ÀÆÛgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gɬĹzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw  vÀAzÉ ZÀAzÁæ±À PÉÆèÁ¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¢£ÁAPÀ 30/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CUÁUÀ QæPÉmï DqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÁ¬ÄwÛzÉÝêÀÅ »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀt¥Àw FvÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¹zÀÝ°UÉñÀégÀ UÀÄqÀÝzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÀPÉÆAqÀ  ¹ÜÃwAiÀÄ°è EzÁÝ£É CAvÁ UÉÆvÁÛV £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À J¯ÁègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉêÀÅ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ CUÁUÀ eÉêÀVðAiÀÄ CARqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½ EgÀĪÀ ¸ÀgÉÆÃf¤ ¨ÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀQÌ£À°è ªÀiÁ»w PÉý C¨sÀPÁj E¯ÁSÉAiÀĪÀgÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÁgÀ£ÀªÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀgÉÆÃf¤ ¨ÁgÀ£ÀªÀgÉ  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 243/2016 PÀ®A 302.201. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.100/2016 PÀ®A 341, 427, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:02/09/2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ EPÁâ® vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¦ÃgÀ¸Á§ CqÀªÀiÁfà ªÀAiÀÄ:58, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃV¥ÉÃoÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, UÉÆÃV (PÉ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸À.£ÀA.770 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 31 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ 6 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Àî EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀ¼ÀîzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¹UÁ®ÄªÉ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 JPÀgÉzÀµÀÄÖ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É C.Q 40 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¹UÁ®ÄªÉ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©nÖ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤ªÀÄä ºÉÆzÀ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ K£ï ªÀiÁqÀwÛj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁr CzÉà ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÝgÀ Cfð ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.100/2016 PÀ®A 341, 427, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀÌgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 02/09/2016 ರಂದು 3-45 ¦.JAPÉÌ  KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ°è UÁæªÀÄzÀ ಆರೋಪಿತರು KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 15110/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/2016 PÀ®A 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:- 02/09/2016 gÀAzÀÄ 13.10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀdÓ® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl   aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ   ºÉZï.¹-130, ¦¹-290, 288 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 910=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A. 143,147,323,324,341,504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 01/09/2016 gÀAzÀÄ 07 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrQAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ ¸À«vÁ E§âgÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤Ã£É 3000/- gÀÆ PÉÆlÄÖ PÀ½¹¢Ý ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ   F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!