Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016  PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506, ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀiÁå ZÀªÁít ªÀAiÀÄ;30, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;Dgï.ºÉƸÀ½î vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀÄ «µÀAiÀÄzÀ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, DUÁUÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ QjQj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ  ¢£ÁAPÀ 12/09/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ mÉÆÃ¥Áå FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ  8 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄvÁæöå vÀAzÉ gÁeÁå ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¯ÉÃ, ºÀtªÀiÁå ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¢üªÀiÁPÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛÃj ¨ÉÆøÀrüà ZÉÆÃzÀÄ ¸Àƽà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁåZÀÑ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÁæöå ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃqÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉzÉÊw ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÀÄvÁæöå FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁeï ºÁPÀÄwÛÃj ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃr EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸Éà ©qÀÄvÉÛÃ£É CªÀÄvÁ dUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ  J®ègÀÆ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2016  PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506, ¸ÀA.149 L¦¹:- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà  ZÀªÁít ªÀAiÀÄ;30, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;Dgï.ºÉƸÀ½î vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀÄ «µÀAiÀÄzÀ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, DUÁUÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ QjQj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ  ¢£ÁAPÀ 12/09/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü ªÀÄvÁæöå FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀiÁå ZÀªÁít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀiÁå ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÁæöåUÉ ¯ÉÃ, ¨ÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà ªÀÄvÁæöå £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ qÁå£ïì ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ ¤Ã£ÉÃPÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤Aw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀÛ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃªÀÅ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛÃj »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖVgÀ®è CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉ£É߯Áè PÀgÉzÀÄ F ¸Àƽà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÁ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆrAiÉÄ ©qÉÆÃt §jæà CAvÁ dUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ  J®ègÀÆ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,307,341,427,447, 504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 12/09/2016 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¸ÀªÀð £ÀA.577 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÁ¥À¸À ¥sÁåPÀÖjUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¥ÁåPÀÖjAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÀt ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁåPÀÖjUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀÄrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2016 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹:- ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀgÀªÀgÀ CPÀÌ ªÀÄ®èªÀÄä PÉƼÀÆîgÀ, ºÉÆ£ÀߪÀÄä ©®èªÀ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr SÁ£Á¥ÀÄgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼À CAvÀåQæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£À CmÉÆà £ÀA:PÉJ-33, J-6477 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ11/09/2016 gÀAzÀÄ 8.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉëPÉgÁ-gÀvÁÛ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉëPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ §®¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆ£ÀߪÀÄä EªÀ½UÉ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄÄAUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CmÉÆÃZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 9.45 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CA§®¥Àà gÉÆlßqÀV ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¸ÉÃnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ.»ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ £Á«§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 PÀÆå-5029 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½¸ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖt gÁRAUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀUÀÎgÁAiÀÄtÚ ªÀÄÄvÁå£À eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀUÀÎgÁAiÀÄtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÉêÀjUÉ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr ¥Àæ¸ÁzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ  ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. C®èzÉà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ,gÁRAUÉÃgÁ, UÁågÉÃeï ¯ÉÊ£À, EAzÀæ£ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ°è wgÀÄUÁr EzÀƪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 14/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß »ÃgÉÆ ¥Áå±À£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 PÀÆå-5029 £ÉÃzÀÝgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ C.Q.gÀÆ.20.000/-gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 256/2016 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!