Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2016Yadgir District Reported Crimes

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVj UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 11.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæ¦üPï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ CAvÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâÝãï UÀ¬ÄÃ¨ï ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: C¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj  FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ  ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 10.45 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ UÀAeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀAeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ¸À°A¸Á§ §qÉUÉÃgï FvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 8544 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ£ÀÄ £Àq¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß CAzÁd 11 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆêÀÅ UÀAeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á¬Ä CqÀاA¢zÀÄÝ MªÀÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, SÁeÁ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C¯Áè¥Àmɯï, ªÀĺÀªÀÄzï ±À¦Ã vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï R°® EªÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß JwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÀqÉ PÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016 PÀ®A, 504,323 , 324,326, 506 IPC.:- ¢£ÁAPÀ: 10-9-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ      £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÉîègÀÆ PÀÆr UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÉÝêÀÅ. 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 9-9-2016 gÀAzÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÀÅ. CzÉà jÃw £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï. ¹ NtÂAiÀÄ°è PÀÆqÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝgÀÄ. CzÉà jÃw UÁæªÀÄzÀ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁªÀÄÄAzÀÄ vÁªÀÄÄAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ®ZÀÄÑ @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝêÀÅ. EAzÀÄ ¨É½UÉÎAiÀiÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-9-2016  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 J.JAPÉÌ £ÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀ£À°èzÀÝ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ zÁj ©r CAvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ¤UÉ £Á£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÉÃ¯É ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä UÀt¥Àw ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVæ CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉÇAzÀÄ vÁªÉÇAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ E§âgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ £ÁªÀÅ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. UÁæªÀÄzÀ°è PÀÆr¹zÀ J¯Áè 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀt¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä Hj£À ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¯ÉÆÃPÁ¥À°è FvÀ£À ¥ÀA±ÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ®ZÀÄÑ  @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£Éà ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä UÀt¥Àw ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ gÀAr ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. DUÀ J¯Áè ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ FUÁåPÀ CzÀÄ ©lÄÖ ©qÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ CAzÁUÀ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀªÀ£Éà ¥ÀA±ÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/09/2016 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÉÆÃV¥ÉÃoÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ±ÉrØ£À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 2000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 10-30 J.JA ¢AzÀ 11-30 J.JA zÀ ªÀgÉUÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2016 PÀ®A 279,338, L.¦,¹ ¸ÀA  187 L,JªÀiï,« DPÀÖ :- £Á£ÀÄ C¨Áâ¸À° vÀAzÉ ¨Á§Ä SÁdUÁgÀ ªÀAiÀÄ:49 eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ºÀ¤¥sÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï PÁåvÀ£Á¼À RªÁ¸À¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:05/09/2016gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄAqÁ¼À §mÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¤¥sÁ ¨ÉÃUÀA½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ C°èAiÉÄà EzÀÝ £Á£ÀÄ,  £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ£Á£À vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjÃA ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà alUÁgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀȪÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.Dgï-001287/2016-17 CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ PÀ®§ÄgÀV PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. F §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀ UÉÆvÁÛUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀĪÀgÉUÉ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ rQÌ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw EzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2016 PÀ®A.323,307,504,506 ¸ÀA.34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ10/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CA§è¥Àà ¸Á°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ¸ÁÖ¥À £À¸Àð ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÀå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è CjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ  ªÉÄʸÀÆgÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ  £ÉʸÀ ºÉ¯ïÛ PÉÃgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀvÀ vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄÄ¢Ý£ï  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ E§âjUÀÆ F »AzÉ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀgÀ¢AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À  vÀPÀgÁgÀÄ  CVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ £ÉʸÀ ºÉ¯ïÛ PÉÃgï C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ M§â ªÀåQÛ  gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆeÁ ¯Áå¨ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄĢݣï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÁzÀvï FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj M§â ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß  ¨ÉÃUÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ DUÀ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤Ã K£ï ºÉýÛAiÀiÁ £À£ÀUÉ qÁPÀÖgÀ PÉüÀ° CªÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ «£Á PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÁzÀ ªÀgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ.  ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁPÀÖgÀªÀgÀÄ £ÉʸÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÉݪÀÅ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÉA§gÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉ. £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄÄ¢Ý£ï ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 20 jAzÀ 22 ªÀµÀð  ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 3 d£À UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ K ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£É ªÀÄÄAeÁ£É J£ï ºÉÃ½Û¢Ý j¥ÉÆÃlð ¨ÉÃUÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýÛAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ  dUÁÎqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À  eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UɼÉAiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á½UÉ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀÄwzÁÝUÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß §®¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß §®UÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB PÀÄwÛUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ qÁPÀÖgÀ gÀÆ«Ä£À PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ £À£Àß §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß CAV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁVzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà qÁPÀÖgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ CªÀjUÉ F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¨ÁV DzÀgÉ ¤£Àß ¥ÀjuÁªÀÄ  £ÉlÖUÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉý qÁPÀÖgÀ gÀªÀjUÉ zÀ©â¹PÉÆlÖgÀÄ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁUÀå, ¹ÃªÀiÁ, ¥ÀæªÉÆÃzÀ, UÀÄgÀıÁAvÀUËqÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ  dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É §gÀzÉ EzÀÝgÉ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ.
       £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀvï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 3 d£À UɼÉAiÀÄgÀÄ F ¸À® fêÀ¢AzÀ §eÁªï D¢ ªÀÄUÀ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ DVzÀÝjAzÀ  £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥À¸ÉÖÃqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JªÀiï jAzÀ 1-45 ¦.JªÀÄ ªÀgÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ªÀÄÄ¢Ý£ï ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA255/2016 PÀ®A.323,307,504,506 ¸ÀA.34  L¦¹

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 02.05 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è£À §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 6200 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr EzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 427, 447, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ 7 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï. PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ²æà ¨sÀUÀªÁ£À ºÉZï.¹ 29 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít ¸Á: KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09-09-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀr ®ªÀiÁt ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¯Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ C£ÀÄßvÁÛ eÉ.¹.© vÀAzÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ PÁªÀ° PÉzÀjzÀgÀÄ DUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆ® ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Éʦ¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 427, 447, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï.¹. J¸ï.n ¦J DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A 323, 504, 506, 295 L¦¹ ¸ÀA:3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ: 10/09/2016 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ±ÀÄPÁè ªÀAiÀÄ:32, G:PÀȶ, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:¨ÉÊ®PÀÄAn, vÁ;¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:09.09.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊ®PÀÄAn UÁæªÀÄzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¨ÉAa PÁæ¸ï£À°è ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ°è eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄj ¸Á;¨ÉÊ®PÀÄAn JA§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀ avÀæzÀ ¥ÉèPïì ¨ÉÆÃqÀð ºÀjzÀÄ ºÁQ PÁ°¤AzÀ £É®PÉÌ ºÁQ MzÀÄÝ, ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀ¹äPÀªÁV £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ«¹ ºÉÆÃV vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ "¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀqÀAiÀiÁåPÉ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÀj¢¤Ã K£À ¸ÉAl ºÀgÀPÉÆÃw" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ vÉPÉ̪ÀÄÄQÌ ©zÀÝ£ÀÄ. Hj£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÁÝzÀgÉ ¤£Àß PÀrw¤ CAvÁ £À£ÀUÉ MzÀÄÝ NrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÁzÀ  ºÀtªÀÄUËqÀ vÀAzÉ CA§æUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á®ªÁqÀV ¸Á:¨ÉÊ®PÀÄAn EªÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀiÁPÉ UÁ¨sÀjAiÀiÁV¢Ý? vÉPÉÌ ªÀÄÄQÌ ©¢Ý¢Ý? £ÁªÀÅ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ §A¢«, AiÀiÁPÀ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ªÀgÀªÁV CªÀjUÉ w½¹zÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ »AwgÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ±ÀÄPÁè, wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀªÀ£ÁzÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°èAiÉÄà ¹lÄÖUÉzÀÄÝ ºÀj¢¤ £ÉÆÃqÀÄ K£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj¯Éà ªÀiÁrPÉƽîj ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ E°è PÀgɸÁå£À®è ¨ÁåqÀgÀ ªÀÄgÁå£À PÀrwä ©qÀ®è CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ, ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉà ºÁgÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÁå£À CzÀPÁÌV FvÀ£À «gÀÄzÀÝ £Á¼É ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.09.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 14:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ DzÀ PÁgÀt ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀzÀ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2016 PÀ®A:295, 323, 504, 506 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016 PÀ®A 143,147,323,504,506, ¸ÀA 149 L¦¹ ¸ÀA:3(I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ: 10/09/2016 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ fÃvÁ¯Á® vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:35 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:®A¨Át ¸Á:¥ÀgÀvÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ   EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¥ÀæwªÀµÀð £ÀªÀÄä  vÁAqÁ ªÀw¬ÄAzÀ vÁAqÁzÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀuÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05.09.2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è  PÀÆr¹zÀÄÝ ¤£ÉßUÉ UÀuÉñÀ PÀÆr¹ 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ªÉÄð£ÀvÁAqÁzÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆqÀ ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÉæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 10.09.2016 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©lÄÖ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ªÉÄð£À vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ d¯Á±ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQ «¸Àdð£É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¸ÀV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀļÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 02:30 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆqÁ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉUÁV ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EzÀÝ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà °AUÀzÀ½î 3) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀgÀrØ 4) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ PÉƽî 5) UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À 6) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¤AUÀzÀ½î 7) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £Á£ÉUËqÀ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ 8) gÉrØ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ SÁ£ÁªÀ½ 9) «gÉñÀ G¥Àð ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ UËqÀÆgÀ 10) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À 11) «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ E½zÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ  £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 11 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ ¯Éà ®A¨Át ¸ÀļɪÀÄPÀÌ¼É E°è £ÀªÀÄäzÉãÀÄ PÉ®¸À«zÉ E¯ÉèÃPÉ §A¢¢Ýj £ÀªÀÄÆäj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¤ªÀÄä UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉUÉ KPÉ M¬ÄÝ¢Ýj EzÉ PÉÆ£É EzÉ ªÉÆzÀ®Ä E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉAiÀiÁPÉ vÁªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆUÀ¨ÁgÀzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÉÝªÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ F fvÁ¹ ®A¨Á¤ ¸ÀļɪÀÄUÀAzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀvÀÄÛ F ªÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃuÁ CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ £É®PÉÌ PÉqÀÄ« CªÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀgÀrØ, PÁ±À¥Àà vÀAzÉ «gÀ£ÀUËqÀ PÉƽî EªÀgÉ®ègÀÆ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ £À£ÀߣÀÄß G½¸ÀgÀ¥ÉÆà CAvÁ CAvÁ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä C°è EzÀÝ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆqÀ , ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ©r¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ £À£ÀUÉ ®A¨Át ¸ÀļɪÀÄUÀ£É EªÀvÀÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢¢Ýj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄ°è CµÉÖãÀÄ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀ¢®è G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:75/2016 PÀ®A:143,147,323,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!