Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2016 PÀ®A 457.380.511.L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁWÀªÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÉêÀgÀrØ ¥Ánî ¸Á||  ªÀįÁè¨ÁzÉ ºÁ/ªÀ¸Àw §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ F±Àéj ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä°è CjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉÃmÉÆæî ªÀÄgÁl ªÀiÁrzÀ 15,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À gÀƪÀÄ£À°ègÀĪÀ mÉç¯ï qÁæzÀ°èlÄÖ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæî §APÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À gÀƪÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覯ÉèÃAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÉç® qÁæzÀ°èlÖ ºÀt EgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÉAlgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ, FgÀtÚ, £ÁUÉñÀégÀ, CAeÉ£ÉÃAiÀÄå, SÁd ªÉÆ»¢ÝãÀ, ºÁUÀÆ «ÃgÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ, ±ÁªÀÄå ¹gÁ«ÄÃPïì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÉ 8 CAUÀrUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ  ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, CzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¥ÉÃmÉÆæî §APÀ£À gÀƪÀÄ£À°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà EvÀgÉ 08 CAUÀrUÀ¼À ±ÉlgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2016 PÀ®A  457.380.511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¸ÀA/ 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA©æñÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¨É«£ÀºÁ¼À ªÀAiÀiÁ||35 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ|| PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| ºÉªÀÄäqÀV vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV  MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ  ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “£Á£ÀÄ CA©æñÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¨É«£ÀºÁ¼À ªÀAiÀiÁ||35 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ|| PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| ºÉªÀÄäqÀV vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÀzÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 65 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®ÆvÀ£À eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ºÉªÀÄäqÀV E§âgÀÄ PÀ®ä®zÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÁvÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸ÀUÉ 2.00 ¦JA PÉÌ §AzɪÀÅ. C°èAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÀÝ MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉJ-33-J-0126 £ÉzÀÝgÀ°è PÀļÀÄvɪÀÅ. CmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ±ÉÃRgÀ @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆAUÀAr CAvÀ ºÉýzÀÝ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ £À«Ää§âgÀ£Éß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ CAzÁdÄ 02.45 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ -¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAqÀUÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ £ÁªÀÅ ¤zÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CµÀÖgÀ°è JgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆà PÀmï ºÉÆÃrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£ÀUÉ ¸Àé®à §qÉzÀAvÁVzÀÄÝ AiÀĪÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è. PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ 4 EAa£ÀµÀÄÖ GzÀÝzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV¢ÝvÀÄ. CµÀÖgÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀ CmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÀÝ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ AiÀiÁzÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀtÚ PÁA§¼É EªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr PÁ¼À¥Àà£À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ PÁ¼À¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀtÚ PÁA§¼É EªÀgÀÄ WÀl£ÉÃAiÀÄ §UÉÎ PÁ¼À¥Àà §qÀUÉÃgÀ EgÀªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2016 PÀ®A: 279 L.¦.¹:- ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: J.¦-13 JPïì-6177 gÀ°è qÁ§gï EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 05/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ zÁn, gÁwæ CAzÁdÄ 02:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀ«ðAUï £À°ègÀĪÀ gÉÆÃqï ¨ÉæPÀgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀzÀ°è zÁn¹ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀΰ£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ qÁ§gï EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ Kgï D¬Ä¯ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆå¸ï ¥ÁåPÉmï, dÆå¸ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MqÉzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016 PÀ®A: 273, 284 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32 & 34 PÉ.E JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 07-08-2016 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ  MAzÀÄ ªÀĺÉÃAzÁæ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁ£ÀPÀÄwð UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÉA¢AiÀÄ UÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ  E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÁUÀ D ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÝjAzÀ ®Qëöäà £ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹.¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÁºÀ£À C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è ºÁdjzÀÝ M§â ªÀåQÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÁqÀzÀÆ¯ï ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï FvÀ£À£ÀÄß ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ|| 28 G|| ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á|| L.©. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï zÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä eÉÆvÉVzÀÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-50/4669 ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåQìlæPï ©½ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÉA¢ vÀÄA©zÀ UÀAlÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. 20 UÀAlÄUÀ½zÀÄÝ  EzÀÄÝ, MAzÉÆAzÀÄ UÀAn£À°è CAzÁdÄ 3 jAzÀ 4 ¥Á¹ÖÃPï£À°è vÀÄA©zÀ ¸ÉA¢AiÀÄ UÀAlÄUÀ½zÀÄÝ, CAzÁdÄ 700 jAzÀ 800 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ¸ÉA¢ E¢ÝvÀÄÛ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15000gÀÆ|| DUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ 7.45 J JªÀiï PÉÌ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ 7-45 JJAPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä  ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2016 PÀ®A 273, 284 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, & 34 PÉ.E DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A: 302, 376, 201 L¦¹:-¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀé UËqÀgï ªÀ|| 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. £À£Àß DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ »AzÉAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀUÉ UÀÄqÀØzÀ°è DAiÀiÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ UÀÄqÀØzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ §½PÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß DqÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØ Kj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀÆVzÀgÀÄ ¸À»vÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°®è. DUÀ C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ, zÁ¸ÀgÀUÉÆÃl FvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV £À£ÀUÉ K£ÀÄ UÉÆwÛ®è, ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃr®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄä DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ªÀģɮAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁݼÁ E¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ E£ÀÄß §A¢®è CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà dAfUÀrØ, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ CA§æ¥Àà ©gÁzÁgÀ, CA§æ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät zÉøÁ¬Ä, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà CªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAvÀgÀUÀAV ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À UÀÄqÀØzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸À»vÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉà EzÁÝUÀ §½PÀ F d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁPÀÄ £Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄÆägÀ UÀÄqÀØzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á||gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj UÀÄqÀØzÀ°è£À ¨ÉlèVqÀzÀ PɼÀUÉ   gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀªÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀÄwÛUÉ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, JqÀ UÁ® vÉÆqÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

 

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2016 PÀ®A:  323, 504, 355, 353,  506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 08.08.2016 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀ£Áð¼À ªÀAiÀÄ;31, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ©¯Éè ¸ÀA:737 ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ r¥ÉÆà ¸Á:J¸ïPÉ °AUÀzÀ½î ¸Á:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ »gÀvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ZÁ®PÀ ©®è ¸ÀA:736 gÀªÀjUÉ ZÁ®PÀ CAvÁ ºÁUÀÄ w¥Àà£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ ©¯Éè ¸ÀA:807 gÀªÀjUÉ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÁ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄUÉ §¸ï ¸ÀA: PÉ.J-33 J¥sï-0304 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, F §¸ï ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÉA¨sÁ«UÉ ºÉÆÃV PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ ºÀÄt¸ÀV PÀPÉÌÃgÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ r¥ÉÆâAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:07.08.2016 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ §¸ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉA¨Á«UÉ ºÉÆÃV PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï£ÀÄß 16:45 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀPÉÌÃgÁPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:20 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦zÀÄÝ, £Á£ÀÄ §¸ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀÄ «±ÁæAwAiÀÄ°è EzÀÄÝ, 18:20 UÀAmÉUÉ PÀPÉÌÃgÁ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹ C°èAzÀ ºÀvÀÄÛªÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß §¸Àì£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 8-10 d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è dÆeÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß §¹ì£À ºÁgÀ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀjzÀÄ 2 d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©lÄÖ ¸ÀjAiÀÄzÉà ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ zÁj ©rgÉ¥Àà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà F gÀ¸ÉÛ ¤¥Àà£ÀzÉãÀÄ. £ÁªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©lÄÖ ¸ÀjAiÀÄĪÀ¢®è. CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DzÀgÀÆ PÀÆqÁ £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁ ªÀÄvÉÛ F E§âgÀÄ £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ MªÉÄäÃ¯É 2 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä §¹ì£ÉƼÀUÉ §AzÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎr §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ dVÎzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ¼Àî½î ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ¼Àî½î ¸Á:vÀ¼Àî½èAiÀÄgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ EzÀÄÝ, F E§âgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà  vÀ¼Àî½î EªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¥ÀÆd¥Àà£ÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ±Àlð£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr ºÀj¢zÀÄÝ, DUÀ §¹ì£À°è EzÀÝ ¤ªÁðºÀPÀ w¥Àà£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¤ªÁðºÀPÀ w¥Àà£ÀUËqÀ gÀªÀjUÉ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà ©r¸À°PÉÌ §A¢AiÉÄãÀ¯Éà JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ qÀħâzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ w¥Àà£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ E.n.JªÀiï ªÀĹãï£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆd¥Àà gÀªÀgÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß §¹ì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ UÁå£À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄåUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà PÀqÉÆØÃt gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ, vÀPÀëtªÉà £ÁªÀÅ vÀªÀÄä oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä ¤AvÁUÀ §¹ì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆj£À ªÀgÉUÉ ©qÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ °AUÀ¸ÀÆj£À ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV ©lÄÖ §AzÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ F WÀl£ÉAiÀÄ°è CµÉÖãÀÄ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2016 PÀ®A: 323, 504, 355, 353,  506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß  zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!