Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2016Yadgir District Reported Crimes

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 307, 504, 506, 448 ¸ÀA: 149 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:30/08/2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É¬ÄAzÁ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:28/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä DgÉÆæ ®PÀëöät vÀ¥Àà®zÉÆrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆ®¸À ªÀiÁr zÁAzÀ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦AiÀÄð¢ E°è ºÉÆ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦AiÀiÁð¢ CAf ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 27/08/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಈತರರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂr ಬಂದವರೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಈತರರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು PÉÃಳದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!