Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï ªÀÄÄd«ÄÃ¯ï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¢ÃPï ºÀĸÉãÀ ¸ÀUÀj ªÀAiÀiÁ:33 G: ©f£É¸ï eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: D¸ÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉ.J-33/PÉ-4270 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-07-2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀªÀjzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀVj gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ¤ßUÉ ©lÄÖ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33/PÉ-4270 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ E¨Áæ»A ¥Á£À ±Áå¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹  CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ ¯ÁPÀ ºÁQ £Á«§âgÀÆ ¸ÉÖõÀ¤ß£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CtÚ£À£ÀÄß gÉïÉéÃUÉ PÀÆr¹ ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ 11-30 ¦.JªÀiï PÉÌ  gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À¤ßAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è J¯Áè  PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ADBHE00009 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:  HA10EHBHE00005 EzÀÄ ÝPÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:167/2016 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2016  PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 24-08-2016 ರಂದು 7-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಟಕಾ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-102 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ-74  ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆ.33 ಜಿ 0075 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸ  ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು  ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸಿನ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಓಣಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪೀರಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹಬೂಬಸಾಬ ಕುಂಬಾರ ವಯಾ:55 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಕೋಳಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಜಡತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 3100/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು , ಎರಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500-00 ರೂ  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 6-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 168/2016 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕ್ಯಗೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÀzÁUÀgï vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-2289 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. KA-33, TA-2642 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016 PÀ®A 279, 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ MAzÀÄ Dgï n J JªÀiï J¯ï ¹ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt C°è ºÁdjzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üÃA±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: f¤PÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÁ«Ãd PÀnÖ¹PÉƼÀî®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 33 PÀÆå 8584 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÁºÉçgÀrØ ªÉƨÉÊ® £ÀA 9980170217 £ÉÃzÀÝjAzÀ UÉÆvÁÛV £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀĪÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁr £ÀqɬĹ ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2016 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚ  FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀiË£ÉñÀ ¥ÀqÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J33 nJ 4412 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¯Áj ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3), (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 10-40 ¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ¼ÉîgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ zÉëAzsÀæ¥Àà PÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 33nJ 4960 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3), (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957¢£ÁAPÀ 24-08-2016 gÀAzÀÄ 1 J.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸Á§tÚ EvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä zÉÆgÉ EªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 24/08/2016 ರಂದು 11 J.JAPÉÌ  ¸ÀzÀ§ UÁæªÀÄzÀ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2270/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆPÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 24/08/2016 ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 500/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 ¦.JA.PÉÌ AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-4601 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-33-nJ-4602 £ÉzÀÝgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016 PÀ®A:279, 338 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:22/08/2016gÀAzÀÄ eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33, J¯ï.2961£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ PÉÆqÉÃPÀ¯ï-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á«AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UËqÀgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ r¸Éïï mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA.PÉJ.48/6720£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÁ°PÁgÀ, ¸Á||DPÀ¼ÀªÁr, vÁ||§¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33, J¯ï.2961£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÀqÉ §®ªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ, §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄîÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.  

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, 355, 325 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:23/06/2016gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄ°PÉÃj-CªÀiÁä¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ï.PÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀ®Äè ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw UÀzÉݪÀé£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ©nÖ¢ÝÃAiÀiÁ ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Éà CAzÀªÀgÉ ¦gÁå¢UÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:1£ÉÃAiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¹Ãj »rzÀÄ dVÎ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:2FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀƽzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ FPÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©rj JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:3 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA:1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃAiÀĪÀ½UÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA:1 ªÀÄvÀÄÛ 2vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ, ¤«Ää§âgÀ fêÀ vÉUÉzÀÄ £É®zÀ°è vÉUÀÄÎ vÉÆÃr ºÀÆvÀĺÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«vÀÄÛ   CAvÁ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.    

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ: 23/06/2016 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀqÀUÉÃgÁ PÁæ¸À£À ºÀwÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÁélgï ªÀÄvÀÄÛ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.E. PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ:24/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 J¯ï-3062 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ PÁgÀ CzÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï.n-3315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄ®QUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
        
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3),21(4),22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016 gÀAzÀÄ 06:45 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀȵÁÚ £À¢wÃgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÀÝAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:24-08-2016 ರಂದು 4:00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ರಂಗಂಪೇಟ ದ ದೇವಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ 5050/-ರೂ. ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಮದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 6:00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.155/2016 ಕಲಮ.87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕ್ಐಗೊಂಡೆನು.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016 gÀAzÀÄ 06:35 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 6322.4/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À QAUÀ ¦ü±ÀÀgï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgï, gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.¹ næ¥À¯ï JPïì gÀªÀiï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ N.¹ ºÁUÀÆ N.n ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß M±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2016 PÀ®A 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 24/08/2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ J.J¸ï.L ZÀAzÀæ£ÁxÀ ºÉZï.¹-130, ¦¹-152, 128 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 4960=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï C:Q:100 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!