Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ, E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-10 J.JªÀiï PÉÌ  UËqÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ±Á¹Ûçà ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆÃlð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ²æà «oÉÆèÁ ºÉZï.¹-86 ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀ« ¦¹-269 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  oÁuɬÄAzÀ 8-15 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À »AzÉ ºÉÆÃVªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À¢AzÀ EZÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß   »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) SɪÀiÁå vÀAzÉ gÀƪÀiÁå gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ:20 eÁ: ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 2) ªÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:24 eÁ: ®A¨Át ¸Á: E§âgÀÆ UËqÀUÉÃgÁ vÁAqÁ  vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CªÀgÉà G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÀÄ. ¸ÀzÀj G¸ÀÄQUÉ ¸ÀA§A¨sÀü¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉÉå EgÀ°¯Áè.  ¥Àj²½¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ªÀĸÉì ¥ÀUÀÆåð±À£ï PÀA¤ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA:MEA8CCA1CF2041781 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:   S3251G32072 CAvÁ  EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæAiÀÄ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ 2) ªÀĸÉì ¥ÀUÀÆåð±À£ï PÀA¤ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA:MEA8CCA1BG2081755 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:    S3251G94188  CAvÁ  EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæAiÀÄ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À C:Q: 2 ®PÀëöå ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ C°è SÁ° ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÆ mÉæöÊ° G¸ÀÄQ£À C:Q: 600-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ G¸ÀÄPÀÄ ªÀµÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 8-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 9-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2016 PÀ®A 143,147,148,341,323,324,307,504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ:20/08/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁªÀÄ®¥Àà E§âgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖPÉƼÀÄîwzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÀåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀAvÀ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀ ªÀiÁr FUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢¯Áè, CAvÁ CAzÀgÀÄ. ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ FUÁUÀ¯Éà ¤gÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® ºÀzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÀ £ÀªÀÄUÉ ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÉÄä£É E°èAzÀ ºÉÆVj ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖUÁUÀ®è CAvÁ CAf¹zÁUÀ £Á«§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzsÉ eÁÕ£À«ÄvÀæ J®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉUÉ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ wªÀiÁð¤¹zɪÀÅ.
   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀÀ PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  vÀAzÉ PÀÆr ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÀ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ, ºÁPÀj ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CqÀØ UÀnÖ K¯É ¨ÉƸÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆUÀÄw¢Ýj gÀAr ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ®°è 1)gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉÉ D±À¥Àà ¯ÁqÀè¥ÀÆgÀzÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀ UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛ£À¥ÉÆà CAvÁ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ 2) ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà eÉÃd¥Àà£ÉÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 3) CAd¥Àà vÀAzsÉ PÁ±À¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ 4)¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ§Q EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ  mÉÆAPÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. E£ÀÆß½zÀ 5) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆ®¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ 6)D±À¥Àà vÀAzÉÉ ©üêÀÄAiÀÄå ®qÁè¥ÀÆgÀzÉÆgÀ 7)CAd¥Àà vÀAzsÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¢rØ 8)¸É椀 vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ 9) ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfªÀ¥Àà 10) FgÀ¥Àà vÀAzÉÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆlVgÉgÀ 11) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ§Q 12) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà dQÌ EªÀgÉ®ègÀÄ C¯Éèà EzÀÄÝ F ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj HgÀ°è EªÀgÀzÀÄÝ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄÄ®¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä CqÀØ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉÉ D±À¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀzÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà eÉÃd¥Àà£ÉÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÆ©âzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ CUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ FUÀ G½¢¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¹Vj ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ agÁqÀÄvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ vÀªÀÄä PÁ±À¥Àà J®ègÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 PÀ®A:  109 ¹Dg惡 :- PÁ¼À¥Àà JªÀiï.§rUÉÃgÀ DgÀPÀëPÀ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆqÉÃPÀ®è ¥ÉưøÀ oÁuÉ vÀªÀÄä°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠸À°è¸ÀĪÀzÉ£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹- 319 «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÉÄúɧƧ° ºÉZï f - 353 gÀªÀgÀgÀÆA¢UÉ oÁuÉÃAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-33 f-153 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/08/2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉlÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ F ¢ªÀ¸À PÉÆqÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §eÁgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV £ÀªÀÄä fÃ¥ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀĪÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀÄvÁÛ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr DvÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ  10:45 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ®PÀªÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÀzÀj¹ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß ¤d ºÉ¸ÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ:28 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ vÁAqÁ vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ºÁ:ªÀ:¨Áå°VqÀzÀvÁAqÁ ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CUÀvÀå ªÉ¤¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.08.2016 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥Éưøï oÁuÉUÉ 11:30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2016 PÀ®A 109 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢üd£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄPÀÆr AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §¸ï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢ü d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J 33 n.J 3862, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 3863 CAvÁ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EvÀÄÛ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ, CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ C®èzÉà mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J 33 n.J 3862, ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 3863, gÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ, £ÁgÀAiÀÄt¥ÉÃl gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ºÀ¼ÀîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉÃ, ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ, MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üAiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                           
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2015 PÀ®A.379 L.¦.¹.:- ದಿನಾಂಕ:04-08-2016 ರಂದು 20:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-08-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದರಾಳ  ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅಳಿಯ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.ಕೆ.ಎ.33 ಟಿ.9275 ಅ.ಕಿ.40000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2016 PÀ®A279.337.L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ ¸Á|| ¢VΨÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå £ÉÆùãï vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀqÀ¥À½î E§âgÀÆ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹.§¸À£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.¦.J¸À.±Á¯É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛÃgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ©üà UÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛÃgÀĪÀ £À£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÁ¯ÉÃdÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ,«¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛÃgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ¤Ã¸ï ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå £ÉÆùãÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀļÀÄ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀ®§ÄjVUÉ C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!