Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2016Yadgir District Reported Crimes

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2016 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ, ªÀ:40, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ¸Á:UÉÆAzÀqÀV ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ ¥Àæ¨sÁgÀ C¢üÃPÀëQAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016 PÀ®A: 3, 4, (2J), 2(©), 2(¹), 5(J), (r) 6 EªÉÆäÃgÀ¯ï mÁæ¦üPï ¦æªÉãÀë£À JPïÖ 1956 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw jãÁ vÀAzÉ gÉÆûvÀ ªÀÄAqÀ¯ï, ªÀ:28, ¸Á:PÀȵÁÚUÀqÀ ±ÁUÀzÁ, f:®Æ¢üAiÀiÁ£À ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ® ºÁ:ªÀ:gÁeÁf £ÀUÀgÀ ²ªÀ£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 22/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹.eÉ.JªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀ¸Àw EgÀ®Ä DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ CA¢¤AzÀ ¸ÀzÀj £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼É jãÁ ªÀÄAqÀ® ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 17/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ (¨ÁºÀå ªÀÄÆ®zÀ) gÁwæ ªÀÄ»¼Á gÀPÀëQAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀÄgÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄPÀ̽UÉ J©â¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è PÁt°®è. £Á£ÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ PÁtÄwÛ®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ°AUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÉÆûvÀ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17-18/08/2016 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5’-2”, zÀ¥Àà£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁUÀ¥ÀÄà §tÚ, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR, ªÉÆAqÀÄ ªÀÄÆUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʪÉÄïÉà PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁ½ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2016 PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 18-08-2016 gÀAzÀÄ 9 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀ« ¦¹-269 gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è  ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVjgÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ RavÀ ªÀiÁ»w J£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄzÁß¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gÀ« ¦¹-269 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  C°èAzÀ 7-10 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ rVæ PÁ¯ÉÃd  ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÁß¼À PÀqɬÄAzÀÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà  ºÀÄqÉÃzÀªÀgÀ eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ¸Á: PÁå¸À¥Àà£À½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CªÀgÉà G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj G¸ÀÄQUÉ ¸ÀA§A¨sÀü¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-33/n-3854 mÁæAiÀÄ° £ÀA: PÉ.J-33/n-3855 ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 7-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 8-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉƬĮÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  JgÀqÀÄ mÁæöåPïÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgïUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-2055 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. KA-33,TA-6563 2) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33, TA-3423  ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ 7-15  ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥ÁvÉ ªÀ||44 eÁ||°AUÁAiÀÄvÀ G||ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À Nt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-56-0975 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ® ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀæQ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀPÉÌ Ngï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à  ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgï £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2016 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 325, 354, 441, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹.:- ¦gÁå¢zÁgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄgÉÃgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/06/2016gÀAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß d«Ää£À°è eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £ÀA.01£ÉÃzÀªÀgÀÄ ¢:23/06/2016gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ïPÉ. UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ 9.30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°PÉÃj CªÀiÁä¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ï.PÉ. UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÄÃPÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆÃvÀgÀÄ £ÀA.01 jAzÀ 08£ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥Àà°, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £ÀA.01£ÉÃzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “J¯Éà ¨sÉÆøÀÆr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃR¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°, PÀnÖUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA.01,04,06 gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ CªÀ¼À ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ “J¯Éà ¨sÀ¸ÀÆr ªÀÄUÀ£É FUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¨Á zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ C°AiÉÄà fêÀ vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä§âgÀ£ÀÄß vÉUÀÄÎ vÉÆr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛêɔ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2016  457.380 L.¦¹:- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà ªÀiÁPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GB ªÀAiÀiÁ¥ÁgÀ ¸ÁB J¸ï.¤ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ £ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°ègÀĪÀ “AiÀıÀ¸ï ¥ÉÊ£Á£Àì “ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUï ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ FgÀtÚ ZÁgÀSÁ¤ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¥ÉÊ£Á£Àì ºÁUÀÆ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥Ánî EªÀgÀ PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊ£Á¤ìUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 600/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 700/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÉÊ£Á£Àì£ï ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ ¢AzÀ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2016 PÀ®A 457.380.L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ vÀgÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt RAqÉð ªÁ® ¸Á|| ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁåªÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉïïì ªÀÄgÁl ªÀiÁrzÀ 1400/-gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ±ÁåªÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀr mÉç¯ï qÁæzÀ°è ElÄÖ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ CzÀgÀAvÉ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV ±ÀlgÀ vÉUÉzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覯ÉèÃAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÉç® qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPÀì CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£É §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPÀì CAUÀr ±ÀlgÀ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2016 PÀ®A 457.380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2016 PÀ®A 457.380 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ZÁgÀSÁ¤ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð ¸ÁB zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ £ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°ègÀĪÀ “ZÁgÀSÁ¤ & PÀA¥À¤” vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀ D¦üù£ï  ©ÃUï ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ PÀȵÁÚ ºÉÆmÉîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀĢåï JA§ÄªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä D¦üÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ JgÀqÀÄ CAUÀrUÀ¼À CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä D¦üùUÉ  §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 500/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 600/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®. è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üù£ï ±Àlgï  JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ ¢AzÀ 600/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2016 PÀ®A 457.380 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßöAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀÄ ¸ÁB ºÉƸÀPÉÃgÁ ºÁ°ªÀ¸Àw PÉÃgï/D¥ï £Á£ÁUËqÀ SÁåzÁ¥ÀÆgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV  PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 20-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä  »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©üà UÀÄr ªÀÄÄSÉå   gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä »gÉêÀÄoÀ qÀæUï ºË¸ï ªÉÄrPÀ¯ï r¹Öç§ÆålgÀ CAUÀrUÉ ©ÃUï  ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ J¸ï.©L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ£ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAUÀrUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVªÉ CAvÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 700/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 800/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®. è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üù£ï ±Àlgï  JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ ¢AzÀ 800/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2016 PÀ®A 323.324.447.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 .L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-45 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀàvÉæ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÀUÀgÀ  ¸Á|| ZÀlß½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀ §¸ÀìtÚ vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀgÀrØ ¸ÀUÀgÀ EªÀgÀ CPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ, CªÀjUÉ CPÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É wAzÀÄ ºÁ®Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CPÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀgÉà K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ £À£Àß §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄUÀ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁgÀÄ PÉÆÃ®Ä UÀÄuɬÄAzÀ £À£Àß §® gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ J¼ÀªÀgÀ, D±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §§¯Á¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2016 PÀ®A 323.324.447.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!