Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2016 PÀ®A: 504,307,323,354 ¸ÀA 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 09/08/2016 gÀAzÀÄ 9 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ ¹éPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ 9-15 ¦.JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹ ¹éPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁfzÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï R¢gÀ ¸Á:C¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ EzÀÄÝ, «ZÁj¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄÄdA«Ä¯ï gÀºÉAiÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÁfÃzÀ ¥ÁµÁ ªÀ:22, eÁ:ªÀÄĹèA, G:«zÁå¨sÁå¸À ¸Á:C¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÉÊzÀgÀ C° eÁVgÀzÁgÀ ªÀÄzÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ DUÁUÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É M¨ÉÆâ§âjUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÀÄ £ÁªÀÅ EgÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉݪÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 08/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ¸ÉÊAiÀÄåzÀ d©£À ¥sÁwªÀiÁ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÉÊzÀgÀ C° eÁVgÀzÁgÀ, ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèA ZÁªÀŸÀ, ¸ÉÊAiÀÄåzÀ jAiÀiÁeÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ “C¨É ªÁfÃzÀ ¨sÁgÀ ¤PÀ¯Éà ¸Á¯Éà vÉÃgÀPÉÆà Dd §vÁvÁºÀÄA” CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ºÉÊzÀgÀ C° eÁVgÀzÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ “C¨É §ÄqÉØ ªÁfzÀ vÉÃgÁ §ºÀÄvÀ ºÉÆÃUÀAiÀiÁ ªÉÄÃgÉPÉÆà KjAiÀiÁ ªÉÄà £ÀPÉÆà D ¨ÉÆïÁÛ PÁå¨É ¸Á¯É” CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §®ªÁV vɯÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ §VÎ vɯÉUÉ ©¼ÀĪÀ KlÄ vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D KlÄ PÀÄwÛUÉ »AzÀÄUÀqÉ JqÀQ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. D §rUÉ KlÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vɯÉUÉ ©¢ÝzÀÝgÉ C°èAiÉÄà ¸ÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. jAiÀiÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ©¸ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ D KlÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÉ ªÀĺÀäzÀ C¸ÁèA ZÁªÀŸÀ£ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ EªÀiÁæ£À£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ “K aãÁ° vÀÆ PÉÊPÀÄ ©ZÀªÉÄà Dw” CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÉ¯É ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ C§ÄÝ® PÀ°ªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¸À£Á UÀįÁA f¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄà R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Æ »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß 9-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ 9-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2016 PÀ®A: 504,307,323,354 ¸ÀA 34 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2016 PÀ®A, 78(3) PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 09-08-2016 gÀAzÀÄ 4-45 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ J.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2016 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÉnÖPÉÃgÁ UÁæªÀÄz°è M§â¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â¼ÀÄ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉêÀiÁªÀw ªÀÄ.ºÉZï.¹-35, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä ªÀÄ.¦¹-106, ªÀÄgÉ¥Àà ¹¦¹-04, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀiÁå ¹¦¹-166 gÀªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÀDºÀ£ÀzÀ°è 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ±ÉnÖPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÀ£À¥Àà PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ|| 58 ªÀµÀð eÁ|| F½UÉÃgÀ G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ±ÉnÖPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÉêÀiÁªÀw ªÀĺÉZï.¹-35, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä ªÀĦ¹-106 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À CAUÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV £ÀUÀzÀÄzÀ ºÀt 2000/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2016 PÀ®A, 78 (3) PÉ.¦. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2016 PÀ®A: 279, 337, 338, L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:09.08.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæ PÉÆqÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a£ÁßzÁ¸ÀgÀ ¸Á: gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ zÁ¸ÀgÀUÉÆÃl, gÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ£À C½ÃAiÀÄ£ÁzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠩üêÀıÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄtPÀ¯ï ªÀAiÀÄ:22, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀÄgÀħgï, ¸Á:ºÀÄ°PÉÃj vÁ;¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ PÉù£À°è ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý 11:00 UÀAmÉUÉ °TvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ °TvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ 11:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ °TvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAR:09.08.2016 gÀAzÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀAvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï ¸ÀAvÉUÉ §gÀ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ CmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÀªÀ¯É¥Àà J«Ää gÀªÀgÉÆA¢UÉ CmÉÆÃzÀ°è ¨É½UÉÎ 08:50 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ïUÀ §gÀ®Ä ©nÖzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ gÁAiÀÄtUÉÆüÀ ªÀiÁ°¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ CªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ M§â JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥Àgï UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ,  CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ »AzÉ ºÁQ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPïì.J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹  £É®PÉÌ PÉqÀ« ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ UÉÆÃlÄUÀ°èUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁ¬Ä¹ ©¢ÝzÀÝ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV n.«.J¸ï JPïì.J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ CtÚ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉƪÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ EzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀiÁªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ CªÀ£À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄjzÀAvÉ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß ªÀiÁªÀ£À n.«.J¸ï JPïì.J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-37 «-7109 EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a£ÁßzÁ¸ÀgÀ ¸Á:gÁAiÀÄ£ÀUÉÆüÀ zÁ¸ÀgÀUÉÆÃl CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JUÀqÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÁ¸ÀgÀ ¸Á:PÉÆqÉÃPÀ¯ï zÁ¸ÀgÀUÉÆÃl CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚ §eÁd r¸À̪Àgï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-36 qÀ§Æè-4273 EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ°è J®ègÀÆ PÀÆr ²ªÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV CmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÝ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÀÆ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÀiÁvÉÆòæà D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ §AzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-36 qÀ§Æè-4273 gÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀ¥Àà£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯Éà ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:45/2016 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¸ÀA:3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ:09.08.2016 gÀAzÀÄ 6:00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀnÖªÀĤ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, PÀPÉÌÃgÁ  ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA:239/6 gÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ZÉüÀªÀé UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀjd£À EªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:23.02.2015 gÀAzÀÄ Rjâ ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀ¨ÉÓAiÀÄ°è  EzÀÄÝ, «£ÁPÁgÀt PÁªÀÄ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ zÉëAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ D¹Û vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀzÉAzÀÄ ¹«Ã¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.08.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ. CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ÆzÀUÀÄA¦ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ EgÀĪÀ ºÀÄt¹ VqÀzÀ  ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ºÉÆ¯É ¸Àƽ ªÀÄ£ÀUÉ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.   

 

PÉÆqÉPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A: 279, 337, 338, L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:09.08.2016 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÉÆÃ¬Ä ªÀAiÀÄ;56, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:PÀ§â°UÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:08.08.2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ PÀPÉÌÃgÁ-wAxÀt ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÀÝtÚ §rUÉÃgÀ FvÀ£À eÁUÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨Á CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ, ¹zÀÝtÚ §rUÉÃgÀ EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è EgÀĪÀ zÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨sÉÆë, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¨sÉÆë ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà CQÌ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ, ªÉÊzÀåj®èzÀ PÁgÀt C°èAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ CA§Ä¯É£ïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.08.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-33 J¯ï-7436 EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÀPÉÌÃgÁ ¹zÀÝtÚ §rUÉÃgÀ FvÀ£À eÁUÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀPÉÌÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-33 J-5095 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPïÖgÀUÉ »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤AzÀ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-33 J-5095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄUÀ£À£Àß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2016 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!