Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2016 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 04/08/2016 gÀAzÀÄ 04.30 ¦.JA PÉÌ ²æÃ.  ªÀĺÀäzÀ ¸ÀĨsÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ ¸Á§ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ¸ÀUÀgÀ (©) vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è lAiÀÄ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “ £Á£ÀÄ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀĨsÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ ¸Á§ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ¸ÀUÀgÀ (©) vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ £À£ÀߪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ½zÀݪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ PÁ¹A C° vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¨ÁµÁ ¸Á: ²gÀªÁ¼À EªÀjAzÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 10 mÉÊgÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉJ-33-4356 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr¹zÉÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj £Á£ÀÄ Rjâ¹zÀ ¯ÁjUÉ ²æÃ. ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ PÁ¹A ±ÉÃR ¸Á: PÀªÁ¸ÀÀ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÁV £ÀqɹPÉÆArzÀÝgÀÄ.

 

      »ÃVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 19/07/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉJ-33-4356 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ PÁ¹A ±ÉÃR ¸Á: PÀªÁ¸ÀÀ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀ ¸ÀÄUÀgÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV UÉƧâgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/07/2016 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀUÉ ºÉÆÃV SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 08.30 ¦JA PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ PÀ£ÁåPÉÆüÀÄîgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÊr£À°è PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤®è¹ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀzÀ°è SÁ° ªÀiÁr §A¢zÁÝV w½¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 21/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 JJA PÉÌ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ JA¢£ÀAvÉ JzÀÄÝ ¯Áj MgɸÀ®Ä CAvÀ ¯Áj PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. DUÀ CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÁgÁzÀ d»ÃgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ eÁ¤ D®A¸Á§ SÁf ¸Á: D¢®¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÆæ¸Á§ ºÁ¤ ¸Á:D¸ÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ J®ègÀÆ £ÉÆÃrzɪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 20/07/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 ¦JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21/07/2016 gÀ ¨É½UÉÎ 05-00 JJA CªÀ¢AiÀÄ°è £À£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ-33-4356 CA.Q. 4,00,000=00 gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ J®ègÀÆ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÁågÉÃd UÀ¼À°è, UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ¯Áj ¹UÀ°®è. £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ §tÚ DgÀAd ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ J®ègÀÄ PÀÆr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, D¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV, «eÁ¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î, zÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ®è ºÀÆqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯Áj ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/08/2016 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.194/2016 PÀ®A 341.324.447.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 04/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ CA§®¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAf ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ªÀÄqÁß¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA  32, 4 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ ºÉÆîªÀÅ PÀ£ÁåPÉƼÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CAzÁ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ ªÀÄqÁß¼À EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÄÝ CAzÁ£ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄĤAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ ¥Àæw ªÀµÀðPÉÌ MAzÀÄ ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ 2 ªÀµÀð PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ºÁQPÉÆAqÀ ºÉÆî ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, EªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ F ºÉÆîªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ElV (J¸À) UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, AiÀÄ®è¥Àà £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ªÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÁªÀÅ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ ¤£ÀUÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀªÀgÉà ªÀÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.£ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ E§âgÀÆ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆîzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2016 PÀ®A 341.324.447.504.506.¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2016 PÀ®A 15[J]  32[3]  PÉE DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ 05/08/216 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-50 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦ügÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L   ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß  ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/08/2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 10-50 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀUÀgÀ [©] UÁæªÀÄzÀ PÉƼÀÄgÀ NtÂAiÀÄ°è  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è  M§â ªÀåQÛ   AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-00  UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛ¬ÄAzÀ 1] 90 JªÀiï J¯ï £À Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®Pàì «¹Ì ¥ÁPÉÃmï CA.Q 79-62 ¥ÉÊ¸É 2] 180 JªÀiï J¯ï £À Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®PÀì «¹Ì ¥ÁPÉÃmï £À°è    G½zÀ 120 JªÀiï J¯ï «¹Ì CA.Q 36-54 ¥ÉÊ¸É 3] 180 JªÀiï J¯ï £À Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®Pàì  «¹Ì SÁ° ¥ÁPÉÃmï CA.Q 00-00 4] ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï UÁè¸ï CA.Q 00-00  £ÉãzÀݪÀÅUÀ¼À£Àäß ªÀäzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 13-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ oÁuÉUÉ 13-50 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2016 PÀ®A 15[J] 32[3]  PÉ.E DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2016 PÀ®A 420,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ:05/08/2016 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 18.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಭೋಜು ಹೆಚ್.ಸಿ-57 ರವರು ಮಾನ್ಯ ಜೆ,ಎಮ್.ಎಪ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಯ ಶಹಾಪೂರದ ಪಿಸಿ ನಂ.33/2016 ನೇದ್ದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:31/07/2016 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಗುಡಗುಂಟಿ ಈತನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ಹಾಗೂ ಆನಮದ ಸಾಸನೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಬಸ್ಯಾ ಬೋಸ್ಡಿ ಮಗನ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನಿನಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ುಪನಿಭಂದಕರಿಗೆ ದೂರಕೊಡುವಷ್ಟು ಧಿಮಾಕು ಬಂತು ಏನಲೇ ಬಸ್ಯಾ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಬಸವರಾಜ ೀತನು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಆನಂದ ಈತನು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದ ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಶಹಾಪೂರ ಿವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು ಹಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಉಲದಾದ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆದ್ದೇವು ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.196/2016 ಕಲಂ.420,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJ«Äé DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 04/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.00 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀªÀÄä JA§ªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj ¸ÀĨsÁ¸À ZËQ¤AzÀ AiÀiÁzÀVj UÀAeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 5713 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj J¦JªÀiï¹ 2 £É UÉÃn£À ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁr ºÁUÉà NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¨sÁUÀªÀÄäö EªÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 279 337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2016 PÀ®A, 32, 34 PÉ.E DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 04-08-2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ GPÀÌ£Á¼À gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨sÁwäà EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUï ¦¹-318, ¥Àæ±ÁAvÀ ¦¹-314, fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦¹-232 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è GPÀÌ£Á¼À gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥ï ¤°è¹ fæ¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀ¤AzÀ 15 °ÃlgÀ »rAiÀÄĪÀ LzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À vÀÄA¨Á PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ MAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CzsÀð SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ MlÄÖ 67 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ °Ãlgï UÉ 20 gÀÆ. MlÄÖ C.Q.1340/- PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ LzÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À°èAzÀ CzsÀð °ÃlgïzÀµÀÄÖ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ CzsÀð °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï ¨Ál¯ïzÀ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ LzÀÄ G½zÀ LzÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À°èzÀÝ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á±À ¥Àr¹ LzÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄÄvÀÛtÚUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2016 PÀ®A, 32, 34 PÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2016 PÀ®A : 457 , 380 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 5-8-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 J.JAPÉÌ ²æà ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ §gÀªÀÄt ªÀAiÀiÁ|| °AUÁAiÀÄvï G|| ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á|| AiÀįÉèÃj vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ UÀt¥Àw ªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁ®zÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄr EzÀÄÝ D UÀÄrAiÀÄ°è  MAzÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁ®zÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §®UÀqÉ ¸ÉÆAr EzÀÝ PÀj PÀ°è£À UÀt¥Àw ªÀÄÆwð PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ 10 ªÀµÀð UÀ½AzÀ £Á£Éà ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.

121.2016

  »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 5-8-2016 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ 6 J.JAPÉÌ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä Hj£À ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ UÀt¥Àw «UÀæºÀ (ªÀÄÆwð) AiÀiÁgÉÆà QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä Hj£À ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñɥÀà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀj PÀ°è£À §®UÀqÉ ¸ÉÆAr®Ä EzÀÝ UÀt¥Àw ªÀÄÆwð PÁt¹gÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£ÀzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.QA-5000 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ . §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ªÀÄÆwð EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-8-2016 ªÀÄvÀÄÛ 5-8-2016 gÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1 J.JªÀÄ¢AzÀ 2 J.JAzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀj PÀ°è£À §®UÀqÉ ¸ÉÆAr®Ä EzÀÝ §ºÀ¼À ¨ÉÃrPÉ EgÀĪÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃqɬÄAzÀ PÀwÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. §®UÀqÉ ¸ÉÆAr®Ä EzÀÝ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆwð ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2016 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2016 PÀ®A 143 323 504 506 498(J) ¸ÀA. 149 L¦¹ & 3 4 r¦ AiÀiÁPïÖ :- ¢:12/02/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §AUÁgÀ & §mÉÖ §gÉ C®èzÉà ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀA¢ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÝjAzÁ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¢:10/07/16 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå, UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå & «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ E£ÀÄß JµÀÖ ¢£À ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAV ±ÉÆèsÁ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤UÀ¢üAiÀiÁVzÉ CªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ RaðUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ PÉʬÄAzÁ PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ºÁUÀÆ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ E§âgÀÄ PÀÆr F ¨sÉÆøÀr ¨Á¬ÄAzÁ ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀ¢¯Áè EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¯Á¸À ªÀiÁr ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ£ÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!