Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 4, 2016Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 02/07/16 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CqÀØ ¤°è¸ÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÉÊrUÉ ºÁQzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ ªÀÄUÀ£É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ,

©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11)J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ 10-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ  ¸Á|| ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɬĹzÀ ¦ügÁå¢ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆvÁ¼À¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ, PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÆeÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¹zÀÝ¥Àà  FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  ©r¸À®Ä §AzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ , C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÄ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DPÀÖ  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2016 PÀ®A 379  L.¦¹:- ¢£ÁAPÀ  04/07/2016 gÀAzÀÄ  14.10 UÀAmÉUÉ  ¦gÁ墠 ²æà ªÀÄ®ètÚ  vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀÄgÀPÀÄA¢PÀgï   ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ  ºÁdgÁV   PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr Cfð ¸À°è¸ÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀÄ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2009-10 £Éà ¸Á°£À°è 8 PÀA¥ÀÆlgÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  2012 gÀ°è  8 ºÉÊ¥ÀªÀgÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ  C.Q gÀÆ 24000 ¸Á«gÀ  ±Á¯ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ  02/07/2016 gÀAzÀÄ   MAzÀÄ ¢ªÀ¸À gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ²æêÀÄw  eÉÆÃw PÀıÀ¯ÁPÀgï  EªÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ  ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹ gÀeÉ ªÉÄïɠ ºÉÆVzÉÝ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ  03/07/2016 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯É   §A¢gÀĪÀ¢¯Áè.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  04/07/2016 gÀAzÀÄ  06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ w¥ÀàtÚ UÀAn JA§ÄªÀgÀÄ  zÀÆgÀªÁuÉ ªÀÄÄRAvÁgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ  ±Á¯ÉAiÀÄ  ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ  £Á£ÀÄ  ¨É½UÉΠ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgÀ gÀƪÀÄ£ï M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 03.00 UÀAmɬÄAzÀ  04.00 UÀAmÉ J.JªÀiï  CªÀ¢üAiÀÄ°è     AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ   PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA  163/2016 PÀ®A  457.380  £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ                                                                  

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2016 PÀ®A: 454, 457, 380 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 02/07/2016 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 01:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04/07/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉêÀvÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆoÀrAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ HI POWER PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 16000/- gÀÆ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ¸ÉÆïÁgÀ J¯ÉQÖçPï ºÉÊ©æqï ¥sÉÊ£ï ªÉÃªï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 8,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 24000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 18 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!