Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 28, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2016 PÀ®A 279.337.338 L.¦¹ s¸ÀA  187 LJªÀiï « DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 27/07/2016 gÀAzÀÄ  19.00 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥sÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁuÉ ªÀÄÄRAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï¹ EzÀÝ §UÉΠ  ªÀiÁ»w. §AzÀ ªÉÄÃjUÉ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ¨sÉÃn ¤Ãr  UÁAiÀļÀÄ   ¨Á®£ÁxÀ vÀAzÉ qÉÆÃAUÀÄæ ZÀªÀít  ¸Á: KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  27/07/2016 gÀAzÀÄ  18.30 U ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÀUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤ªÀÄvÀåªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà CAUÀr  FvÀ£ÀÄ FvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÀA  PÉJ33- Dgï-5443  »gÉÆà ºÉÆAqÁ ræêÀiï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉ¼É §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  fÃ¥À £ÀA  PÉ.J33-JªÀiï-1175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ  ©Ã UÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀvÀðQ ¨ÁgÀ  ºÀwÛgÀ  NªÀgï nÃPï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ  £À£ÀUÉ  §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ  JqÀªÉƼÀ PÉÊ ¸ÉÆAlPÉÌ  wêÀæªÁzÀ  gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄÄRPÉÌ JzÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉÛUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ  ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzsÀÄ   oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA  187/2016 PÀ®A  279.337.338 L.¦¹ ¸ÀA  187 LJªÀiï.« DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ 

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-07-2016 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀ« ¦¹-269 gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gÀ« ¦¹-269 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  C°èAzÀ 7-40 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ PÁgÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÀÄß vÀAzÉ UÉÆãÁå  ZÀªÁít ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ CAvÁ EzÀÄÝ DvÀ£Éà G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj G¸ÀÄQUÉ ¸ÀA§A¨sÀü¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀPÉÌ  £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉ.J-33/n.J-530 CAvÁ EvÀÄÛ. mÉæöÊ°AiÀÄ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 372010 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 8 J.JªÀiï ¢AzÀ 9 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016  PÀ®A 279,429 ಐಪಿಸಿ:- £Á£ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §ÄUÀr ªÀ|| 60 eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á §½ZÀPÀæ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÀAzÀgÉ. F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ.  £ÀªÀÄä UÀzÉÝ f¤PÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ f¤PÉÃj UÀqÉØAiÀÄ PÀªÀ½ UÀzÉÝUÉ PÀªÀ½ £Ál ºÀZÀÄѪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 27/07/2016 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ  £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß f¤PÉÃj UÀqÉØAiÀÄ PÀªÀ½ UÀzÉÝUÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §½ZÀPÀæ UÉÃmïzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ £ÀÆgÀÄ¢£ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj- gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ  £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 10.30 J.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVj gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ JªÀiï.¦. 20 ºÉZï.©. 7999 ¯ÁjªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̽f£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ JvÀÄÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ©½ §tÚJwÛ£À JzÉ rQ̹zÁUÀ JvÀÛ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄvÁÛ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ C|| Q|| 60000=00 EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯ÁjªÀÅ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ZÀAzÀæªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á|| ¸ÁgÀ¸ÀqÉÆ¯ï ®SÁ£ÀzÉÆãÀ f|| ¸ÉãÁ JªÀiï.¦. gÁdå CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.

  ¸ÀzÀj ©½ §tÚzÀ JwÛUÉ rQ̪ÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 307, 504, 506,s ¸ÀA. 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J AiÀiÁPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ 26/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É°UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¢AzÀ ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄ£É ªÀÄAdÄgÁzÀ PÁgÀt DAiÉÄÌAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqÉzÁUÀ ¦.r.N ªÀÄvÀÄÛ E.N EªÀjUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è FUÁUÀ¯Éà CA¨ÉqÀPÀgÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ¯ÁVzÉ ¸ÀzsÀåPÉÌ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀĪÀjUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁr CªÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄ CzsÀåPÀæ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á§tÚ UËqÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄÄgÁj EªÀj§âgÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ AiÀiÁzÀVjUÉ C°è §AzÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ £ÀªÀÄä Hj£À ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÀ EªÀjUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt EªÀjUÉà PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀzÉà ©qÉÆÃt CAvÁ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ N¼ÀUÉ §AzÀÄ aÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ MzÀgÁl ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/07/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü vÀªÀÄä£ÀÄ »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀgÀÄ CªÀgÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¦ügÁå¢ü vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ gÀ« E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.PÉ ZÁªÀÄ£À½î vÁAqÁ PÁæ¸ï zÁn ªÉ®PÀªÀiï ¨ÉÆÃqÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ªÀÄUÉ ¨Áån DrAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ±Àlð£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ¨sÀ® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ¯Éà ®A¨Át ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄ̬ÄzÉ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛªÉ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ PÀÄædgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016 PÀ®A 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ:- 26/07/2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ZËPï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130 ¦.¹-317, 152 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 450=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!