Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A: 494, 498(J), ¸ÀAUÀqÀ 109 L¦¹ :- gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á||vÁ½PÉÆÃn FvÀ£ÉÆA¢UÉ «ÄtdV UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:10/03/2007gÀAzÀÄ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀå MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄÄ C£ÉÆãÀåªÁV fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 01£ÉÃzÀªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §AUÁgÀ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆArzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÁÌV ºÀtªÀ£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA.01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀ, E¹àmï dÆeÁl ZÀlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ zÀå»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðPÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁjPÀ fêÀ£ÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁjPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¼ÀÄ UÀ©ðtÂAiÀiÁVzÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀ°èè ªÁ¸ÀªÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è Qæ«Ä£À¯ï «Ä¸À¯ÉäAiÀÄ¸ï £ÀA.63/2015 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄAl£É£ïì zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.01£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA.02£ÉÃzÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀUÀgÀn UÁæªÀÄzÀ°è£À ²æà zsÀªÀÄðgÁd UÀÄrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:01/03/2016gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12.31¦.JªÀiïPÉÌ 02£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DVzÀÄÝ D «ªÁºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA.03 jAzÀ 11£ÉÃzÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.   

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016  PÀ®A. 5(J),5(r), 3,6,4(2)¹ ¢ ¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï EªÉÆÃgÀ¯ï mÁæ¦ÃPï JPÀÖ-1956 :- ¢£ÁAPÀ 22-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-30   AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦Ã¸ï ¯ÁqÀÓ£À°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÀqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉñÁåªÁnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀZÀð ªÁgÉAl ¥ÀqÉAiÀÄzÉà oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä ªÀÄ»¼Á ¦.J¸ï.L ²æà §¸ÀuÁÚ ¦¹-109, ²æà ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦¹-158 J®èjUÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ  J®ègÉÆA¢UÉ 2-45 J.JªÀiï PÉÌ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄjUÉ EzÀÝ ¦Ã¸ï ¯ÁrÓ£ÉƼÀUÉ ºÉÆzÁzÀ C°è ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ  «dAiÀıÉnÖ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ±ÉnÖ EªÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀjUÉ £ÁªÀÅ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹  ¯ÁrÓ£À PÉÆuÉUÀ¼ÁzÀ  PÉÆÃuÉ £ÀA:106 £ÉzÀÝ£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è M§â ºÉtÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ C¸ÀܪÀå¸ÀܪÁVzÀݪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï  UÀAqÀ gÉÆûvï ªÀAiÀiÁ:28 ¸Á:PÀȵÀÚUÀqï ±ÁåUÀzÁ f: ®Æ¢AiÀiÁ ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ® ¸ÀzsÀå gÁeÁf £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. CªÀ½UÉ E°èUÉ §AzÀ §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀÀVjAiÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ¤£Éß ¨É¼ÀUÉÎ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¥Àæw VgÁQUÉ MAzÀÄ ¸À®PÉÌ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆr¹ CªÀgÀ°è EªÀj§âgÀÆ 500 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ«ÄõÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁd E§âgÀÆ UÀAqÀ ºÉAqÀw CAvÁ ¯ÁrÓ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¸ÀļÀÄî zÉêÀgÁd EvÀ£À ºÉ¸Àj¯Éà gÀƪÀÄÄ §ÄPÀÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ®£Éà VgÁQ zÉêÀgÁd EvÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ 500 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ E§âgÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉ £ÀA: 104 gÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï ¸Á: UÁA¢üà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzsÀVj CAvÁ ºÉý vÀ£ÀUÉ E°èUÉ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëªÀÄt ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ vÁªÀÅ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÀ ºÀÄqÀÄVAiÉÆA¢UÉ ªÉñÁåªÁnPÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. gÀƪÀiï ZÀPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj gÀÆ«Ä£À°è ªÉñÁåªÁnPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ 8 PÁAqÀƪÀiï (¤gÉÆÃzsÀ) ¦¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ PÉÆÃuÉ £ÀA: 104 £ÀÄß ZÀPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ CAvÁ ºÉý vÀªÀÄV§âjUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï  UÀAqÀ gÉÆûvï EªÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß ªÉñÁåªÀnPÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ EªÀ½UÉ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr PÀ½¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¥Àæw VgÁQUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆr¹ CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ PÀ«ÄõÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉƼÀÄîvÉ۪ɠ FUÁUÀ¯Éà zÉêÀgÁd JA§ÄªÀªÀ¤UÉ CªÀ¼À gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ PÀ½¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 500 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ«ÄõÀ£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ºÉý 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èzÀÝ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀlgÁd vÀAzÉ £ÁUÉAzÀæ ªÀÄrØ CAvÁ EzÀÄÝ zÉêÀgÁd£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆëģÉƼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F ¸À««¸ÁÛgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 3 J.JªÀiï ¢AzÀ 4-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀiÁV ªÉñÁåªÁnPÉ vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëªÀÄt ZÀªÁít 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀqÉظÀÆUÀÆgÀ 3) zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀlgÁd vÀAzÉ £ÁUÉAzÀæ ªÀÄrØ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2016 PÀ®A: 5(J),5(r), 3,6,4(2)¹ ¢ ¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï EªÉÆÃgÀ¯ï mÁæ¦ÃPï JPÀÖ-1956 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2016 PÀ®A: 279,338,304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 22/07/2016 gÀAzÀÄ 9-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ²æà gÉêÀAvÀgÁdÄ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ PÁåªÀiÁ, ªÀ: 27, eÁ:£ÉÃPÁgÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj ºÁ:ªÀ: UÀÆqÀ±ÉÃqÀ gÉÆÃqÀ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt E§âgÀÆ DAzÀæzÀ CA£ÀvÀ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ wgÀĪÀÄ® qÉÊjAiÀÄ ¥ÁåPÉmï ºÁ®£ÀÄß r¹Öç§Æl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj wgÀĪÀÄ® ¥ÁåPÉl ºÁ®£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjªÀgÉUÉ KeÉAljUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. »ÃVzÀÄÝ, EwÛZÉÑUÉ £ÁªÀÅ ºÁ®Ä «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉƸÀ mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÄß £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Àæw ¢£À ªÀÄzÀå gÁwæ 1 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ºÁ°£À ¥ÁåPÉlUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ E°è PÀÆqÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢£À £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£ÀPÀ¯Áåt UÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »VzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt£ÀÄ ºÁ°£À ¥ÁåPÉlUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ£ÀÄ PÀÆqÁ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt£ÉÆA¢UÉ UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÉ£ÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÁ°£À KeÉAlgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÉƸÀì½î PÁæ¸À ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À°è ¤ªÀÄä mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄä vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É §¤ßj CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÀªÀÄä vÁ¬Ä dAiÀÄ®QëöäÃ, vÀAV ºÀjvÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt£ÀÄ E¢UÀ 7-50 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ®§ÄgÀVUÉ 108 zÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉêÀÅ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ §®UÀqÉ UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊ PÉÊUÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ C°èAiÉÄà EzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ AiÀiÁzÀªÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ºÁ°£À ¥ÁåPÉlUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉƸÀì½î PÁæ¸À£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¤ªÀÄä mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£À UÀAd gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj UÀAd-§¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JªÀiï. ºÉƸÀì½î PÁæ¸À gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ (G¸ÀPÀÄ) vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄä mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀPÉÌ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð £ÀÄdÄÓ UÀÄeÁÓV ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÖÃjAUÀ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt£À §®UÀqÉ UÀzÀÝPÉÌ UÀÄ¢Ý JzÉ ªÉÄïÉà ºÉÆÃV PÀÄAwzÀÝjAzÀ UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄä vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ¤UÉ PÀÆqÁ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÉÛêÉ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀiÁå¸É ¥sÀUÀÄð±Àå£À mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ EAd£À £ÀA. J¸ï 325. 1 f 23247 ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiïEJ8¹¹J1JJ¥sï2034801 EgÀÄvÀÛzÉ mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ K¸À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À PÀ¯Áåt ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2016 PÀ®A: 279,338,304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2016 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 22/07/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ lA-lA CmÉÆà £ÀA. PÉJ-33-6610 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ §£ÀßnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ-ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁªÀÄ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ JgÉPÉ£Á® ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ E½eÁjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁd 17.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉêÉÇõÀ DVzÀÝjAzÁ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÀSÁ£É ºÀÄt¸ÀVUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 22/07/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV 08 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢  ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥sÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!