Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016  PÀ®A.279, 337, 338  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ 5-40 ¦.JªÀiï PÉÌ  AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÁA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀÄ  vÁ:f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢üà ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33/J¸ï-5578 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀUÉÎ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®PÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå £À£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉAiÉÄà AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ±ÀĨsÀA ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ ¥ÀÆwð gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ §¸ï £À¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdåzÀ §¸ÀÄì CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ  DUÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÀnÖUÉ, §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÀåUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C®èzÉà §®UÁ®Ä ºÉ§âgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £À£ÀßAvÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ EvÀ¤UÉ  §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: J.¦-22/gÀhÄqï-0019 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè.  £ÀAvÀgÀ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ £Á«§âgÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ  AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DzÉêÀÅ. ¸ÀzÀj WÀl£É §¸ï £ÀA:J.¦-22/gÀhÄqï-0019 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À C®PÀëöåvÀÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ §¹ì£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 143, 147, 148 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À J®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÌAiÀÄgÁzÀ 1) ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn 3) QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¤ÃgÀn 4) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıÀ¥Àà ¤ÃgÀn ªÀÄvÀÄÛ 5) CAd®ªÀÄä UÀAqÀ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn J®ègÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀªÀgÉ, £ÀªÀÄUÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä PÀlÄÖwÛ¢ÝÃj CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÉqÀ«zÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ©üêÀıÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ¹AªÉÄAlÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ ¤ÃgÀn FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¸ÉAnæAUï PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ FgÀªÀÄä ¤ÃgÀn EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä½UÉ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ CªÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CAd®ªÀÄä ¤ÃgÀn EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä½UÉ PÉʬÄAzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.    

 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016  PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504,506,¸À»vÀ 149 , ಐಪಿಸಿ;- ¢£ÁAPÀ-20/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÀÄlgÀ£À°è lAiÀÄ¥À ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   £Á£ÀÄ F ªÉÄ®ÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹vÀ¤zÀÄÝ. MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆÃd EªÀj½UÀ HgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß  ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ D «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ AiÀiÁPÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrj CAvÁ HgÀ°è £ÁåAiÀiÁ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrPÉÆArzÉÝêÀÅ CzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¹zÁÝ£É CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EvÀÄÛ. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀªÀiÁä¬Ä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DUÀ £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §AzÀ£ÀÄ DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ 8-30 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ. 1) ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà  2) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 3) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 4) ²ÃªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà  5) AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 6) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 7) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á|| Cd¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ . ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ . §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ. CªÀgÀ vÀAzÉUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ K£À ªÀiÁvÁqÀÄwÛ . CAzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr¤ £ÀªÀÄUÉ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr¢ ¤£Àß ºÀwÛgÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ gÀAr ªÀÄUÀ£É £ÉÆÃqÉÆÃt ¤£ÀߣÀÄß CAzÀgÀÄ.D¬ÄvÀÄ £ÉÆÃræ CAzÁUÀ  CªÀgɯÁègÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.¸ÀÄzÀ±Àð£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.²ÃªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. AiÀįÁè°AUÀ§rUɬÄAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ ¨É£ÀߪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀPÁ®PÉÌ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ. ªÀĺÁAvÉñÀ ºÁUÀÄ §£ÉßñÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ §£ÉßñÀ EªÀjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ agÁrzÁUÀ F ¸ÀƽªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄ̧ºÁ¼À DVzÉ EªÀjUÉ F» ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ fêÀ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà  ºÁUÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ£Àß PÀ¨ÉâgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ CµÉÖãÀÄ UÁAiÀĪÁV¯Áè. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtQà PÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2016 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ: 20-07-2016 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÉêÀvÀÌ¯ï ¸Á: ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 03:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï.£ÀA. PÉ.J.34 J¥sï.1012 £ÉÃzÀÝ°è ®Ä½vÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃl PÁæ¸ÀzÀ°è ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. AP28-x 4786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀë vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2016 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ   

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀA. PÀ®A 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/07/2016  gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ºÉÆ£ÀUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß  ¥ÉæÃgɦ¹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è  vÉÆqÀVzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ gÀÆ.530/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!