Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 18, 2016


Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2016  PÀ®A.279, 338  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï PÉÌ  AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ¦ÃgÀªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¸ÁºÉçºÀĸÉÃ£ï ªÀiÁt¨Á¬Ä ªÀAiÀiÁ:48 G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: UÀAeï KjAiÀiÁ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ  AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢üà ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ JA¢£ÀAvÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÀAfUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C°èAzÀ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. D ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À vÀÄ£ÀÆßgÀÄ ZÀ£ÁßgÉrØ EªÀgÀ SÁ° ¥Áèl ºÀwÛgÀ ªÀ° UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉÀUÉ £À£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀÆwð JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ  §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ  vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁ°Ã¥ï¤UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ UÁ°Ã¥sï, £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzï ¸ÉÆæü vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï CAiÀÄÄå¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁf¸Á§ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀgÀÄ  £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ §¸ï £ÀA:  PÉ.J-33/J¥sï-0098 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ  ¸ÀĤïï vÀAzÉ ¦ügÀAUÉ¥Áà  ¸Á: AiÀiÁzÀVj §¸ï r¥ÉÆà CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-33/J¥sï-0098 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ¦ügÀAUÉ¥ÁàjvÀ£À C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2016 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÉ UÀÄ£Éß UÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 18/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ;40, eÁ;PÀÄgÀ§gÀ, G;MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;ºÉqÀVªÀÄ¢æ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/2016 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/07/2016 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ  ªÀÄ£É M¼ÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÄ.30,000/- ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1 §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÆüÀ 9 UÁæA, 1 §AUÁgÀzÀ PÀgÀ½î 5 UÁæA, 2 §AUÁgÀzÀ ªÀÄÄgÀĪÀÅ 10 UÁæA, 2 §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆÃ¯É 6 UÁæA, »ÃUÉ MlÄÖ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CAzÁdÄ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ C.Q. gÀÆ.25,000/- zÀAvÉ MlÄÖ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ C.Q. gÀÆ.75,000/- ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À 30 UÁæA EzÀÄÝ C.Q. gÀÆ 1000/- £ÉÃzÀÄݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ MlÄÖ 1, 06, 000/- ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2016 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢:16/07/2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-7814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §®±ÉnÖºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.  

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2016 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 18-07-2016 gÀAzÀÄ 00-10 JJªÀiï PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦¹-166 gÀªÀgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ¸À£ÀªÀgÀ ¸Á|| ¸ÀUÀgÀ ºÁ|| ªÀ|| ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É.  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ 40 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄAqÀUÀ¯ï ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ EªÀjUÉ °ÃfUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  G½zÀ 8 JPÀgÉ d«Ää°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÀªÀÄä PÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ J¯Áè ºÉÆ® £ÁªÉ ªÀiÁqÉÆÃt °ÃfUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ £ÁªÉà ¸ÀªÀÄ£ÁV ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ DUÁUÀ DgÉÆæ PÁªÀÄtÚ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä EªÀj§âgÀÆ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀiÁrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ®PÀëzÀµÀÄÖ ¸Á® EzÉ D ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        »ÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß AiÀÄ®èªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛ ©Ãd ©wÛ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢, DvÀ£À vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀÄä, ºÉAqÀw ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉëAzÀæ, £ÁUÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀªÀÄä PÁªÀÄtÚ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä EªÀj§âgÀÆ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ©üêÀiÁå ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ºÉÆ® ©Ã¼À ºÁQ¤ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ©Ã¼À ºÁPÀÄ AiÀiÁPÉ ©wۢà £ÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀgÀUÉ AiÀiÁgÀÆ ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ¨ÁåqÀ “ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÉüÀ®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ vÁ¬ÄUÉ CzÉà PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjvÉ¥ÉÆàà CAvÁ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁªÀÄtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä  EªÀ¼ÀÄ ©zÀÝ ¦gÁå¢ vÁ¬ÄUÉ F gÀArzÀÄÝ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀݼÀÄ. ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ½UÉ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄäPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉëAzÀæ, £ÁUÀgÁd EªÀj§âjUÉ PÉÆqÀ° vÉÆÃj¹ ¤ÃªÀÅ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÀÆ PÀrwä ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà ºÉÃgÀÄAr EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EªÀvÀÄÛ G¼ÀPÉÆAqÀjà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä PÁªÀÄtÚ, ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ EzÉà ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ £À£ÀUÉ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ,  ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2016 PÀ®A, 323, 324, 326, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/2016 PÀ®A, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 18-07-2016 gÀAzÀÄ 2-30 JJªÀiï PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ¸À£ÀªÀgÀ ¸Á|| ¸ÀUÀgÀ ºÁ|| ªÀ|| ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É.  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ 40 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄAqÀUÀ¯ï ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ EªÀjUÉ °ÃfUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  G½zÀ 8 JPÀgÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ 4 JPÀgÉ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ ©üêÀÄtÚ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄätÚ ©üêÀÄtÚ¤UÉ ºÉÆ® £ÁªÉà ªÀiÁqÉÆÃt °ÃfUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ £ÁªÉà ¸ÀªÀÄ£ÁV ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ.

       »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©Ãd ©wۢà CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆî £Á£ÀÄ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä PÀĽwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄätÚ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ, CwÛUÉ ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄA¢gÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ DzÀ¥Àà, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉà “ ¯Éà PÁªÀiÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ JPÀgÉ d«Ää£À°è K£ÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ©vÀÄÛw«Ã ©qÀÄwÛ«Ã ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛ “ CAvÁ CAzÀÄ £À£Àß CtÚ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ§ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ »¸ÀÄPÀĪÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ CUÀ £ÀªÀÄätÚ ©üêÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ K ¸Àƽ ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CAvÁ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÉÆ£ÉßgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÀAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  EªÀvÀÄÛ G¼ÀPÉÆArj ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2016 PÀ®A, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 302, 504, 506, 341, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 19-07-2016 gÀAzÀÄ 1-15 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ PÀj¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ದಿನಾಂಕ: 18/07/2016 ರಂದು 5.15 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ 25  ªÀµÀð eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀj¨Á« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f¯Éè: AiÀiÁzÀVj ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಂಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 2) ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ 3) ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ 4) ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಹೂಗಾರ 5) ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೂಗಾರ 6) ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೂಗಾರ 7) ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಹೂಗಾರ 8) ಪರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿಬಾವಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ  ಹೊಡೆದು  ಖಲಾಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿಸುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಡ್ರಿಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರಿಗನೂ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇವರ ಬಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದವರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ  ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಮತ್ತು ಪರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಪ್ಪನಾದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ದಪದಪ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಹೂಗಾರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಹೂಗಾರ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಇವರೂ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗನೂ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡರಿ ಅಂತ ಒದರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ  ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 302, 504, 506, 341, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹  £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!