Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 11, 2016

Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A. 341,323,354,504,506 ¸ÀA.34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 09/07/2016 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ  EvÀgÀgÀÄ  PÀÆr ¸ÀgÀPÀj ±Á¯É  DgÉÆævÀgÀÄ  ºÉÆ®zÀ §AzÁj «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÁj £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ E°èAzÀ ¤ÃªÀÅ wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¦AiÀiÁð¢üUÉ  ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr   fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÀiÁ£À§AUÀPÉÌ ¥ÉÆgÀAiÀÄwß¹zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,325,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 09/07/2016 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ  PÀÆr ¸ÀgÀPÀj ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁj «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÁj vÀAmÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ §gÀÄwÛj CAvÁ  gÁr¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ  ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 09/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಸುರಪೂರದಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-36 ಟಿಬಿ-8977 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ-36 ಟಿಸಿ-139 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಂದು 10:30 ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸುರಪೂರ ಲಿಂಗಸುಗುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಾ ಮಡ್ಡಿ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕವಡಿ ಮಟ್ಟಿ ಕಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ಕೆನಾಲ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಡಿನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPÀÖ:_ ¢£ÁAPÀ 10-07-2016 gÀAzÀÄ 1 ¦.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ JªÀiï.ºÉƸÀ½î PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ²æà §¸ÀuÁÚ ¦¹-109, ²æà ªÉÆãÀ¥Áà ¦¹-263 ºÁUÀÆ gÀ« ¦¹-269 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  oÁuɬÄAzÀ  10-15 J.JªÀiï PÉÌ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JªÀiï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ AiÀiÁzÀVgÀgÉÆÃgÀ  ¸Á: UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ.  £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀ°¯Áè E£ÉÆߪÉÄä ¥Àj²°¹ £ÉÆqÀ¯ÁV 1) mÁæöåPÀÖgÀ ZÀ¹ì £ÀA WXTH31419048945 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:39-1354-DG0064914 CAvÁ EzÀÄÝ mÉæöÊ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÀUÉÊgÉ EgÀ°¯Áè. EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©ÃªÀÄuÁÚ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: UËqÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 2) gÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á; UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ PÉÊUÉ ¹PÀÌ ZÁ®PÀ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ 2) mÁæPÀÖgÀ £ÀA: ¥Àj²Ã°¹¯ÁV CzÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀ°¯Áè EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: MEA8CCA1BF2039669 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA: S3251G29413 CAvÁ EzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. mÉæöÊ°UÉ ZÉ¹ì £ÀA: 36/2014 CAvÁ §gÉ¢vÀÄÛ EzÀgÀ°è PÀÆqÁ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ AiÀiÁzÀVgÀgÉÆÃgÀ ¸Á: UËqÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 4) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå AiÀiÁzÀVjgÉÆÃgÀ ¸Á; UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ_¢£ÁAPÀ 10/07/2016 gÀAzÀÄ 2-45 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £ÁUÀ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 13 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 4600/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ-¢£ÁAPÀ 10/07/2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 5250/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 7-45 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!