Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A: 279, 338, L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« :- ¢£ÁAPÀ:30.06.2016 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ C°¸Á¨ï PɼÀV£ÀªÀĤ ªÀAiÀÄ:38, G:PÀÆ°, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ PÁ¹ÃªÀĸÁ¨ï ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ UËAr PÉ®¸À §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UËAr PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.06.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ PÁ¹ÃªÀiï¸Á¨ï£ÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï ¥ÀoÁt EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ-ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ vÉÆüÀ¢¤ß PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ r-3 PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ºÀwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ »AzÉ ºÁQ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉƼÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£Àß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ PÁ¹ªÀĸÁ¨ï DVzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀV£À ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®ªÀÅ ºÉÆgÀUÉ §AzÀAvÉ DVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ §®UÀqÉ Q«UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÉA¥ÉÆà £ÉÆÃqÁ¯ÁV ©½AiÀÄ §tÚzÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-06 ¹-7938 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĪÀÄäzïC° ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á;ºÀÄt¸ÀV CAvÀ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ C°èAzÀ¯Éà ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À£ÀUËqÀ CgÀPÉÃj £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä ¥ÀoÁt J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß CtÚ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß CtÚ ºÁfªÀÄ®AUï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀw ±ÉÊ£Ád©Ã gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà PÉƼÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, PÉƼÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrü ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £À£Àß Ctß ºÁfªÀÄ®AUÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀw ±ÉÊ£Ád©Ã EªÀgÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J-06 ¹-7938 gÀ ZÁ®PÀ E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĪÀÄäzïC° ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á;ºÀÄt¸ÀV FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:38/2016 PÀ®A: 279, 338, L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),21(2),21(3), ªÀÄvÀÄÛ 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 01-07-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄRzÉêÀ J.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÁß¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ²æà ²ªÀgÁdgÉrØ ¦¹-72, ²æà ªÉÆãÀ¥Áà ¦¹-263 ºÁUÀÆ gÀ« ¦¹-269 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  oÁuɬÄAzÀ  8-30 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ PÁgÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¹£À ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è £ÀgÉAiÀiÁV C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-33/n.J-2655 ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ° £ÀA:PÉ.J-33/n-1675 EzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ 2) mÁæPÀÖgÀ £ÀA: ¥Àj²Ã°¹¯ÁV CzÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀ°¯Áè EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: MF241DI979266 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA: S3261F48729 CAvÁ EzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. mÉæöÊ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¹AUÀ £ÀAzÀgÀ CxÀªÁ a¹ì £ÀA§gÀ EgÀ°¯Áè. EzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV¯Áè. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß  9-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 10-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (1), 21 (2), 21 (3), ªÀÄvÀÄÛ 21 (4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016  PÀ®A 379 L¦¹ 21(3)22(4) 22 JªÀiï JªÀiï rDgï:- ದಿನಾಂಕ-01/07/2016 ರಂದು 00-05 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೇಯ ಶ್ರೀ ಮಡೆಪ್ಪ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಒಂದು ಪಿಯಾಱದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ  .ದಿನಾಂಕ 30-06-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸಾಹೇಬರು ಗುರುಮಟ್ಕಲ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ 1) ಶೀವಾನಂದ ಪಿ ಸಿ 169 ಹಾಗು ಹೋಮಗಾರ್ಡಗಳಾದ 2) ಊಶಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜಿ ನಂ 454 3) ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ ಜಿ. ನಂ.449 4) ಭಿಮಶಪ್ಪ ಹೆಚ ಜಿ ನಂ. 435 ಇವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಲೈಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು. 11 ಪಿ ಎಂ ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಂದ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀಪಿನ ಲೈಟ ಆಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ  ಒಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕಟರಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಒಂದು ಐಚರ ಗೂಡ್ಸ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಡೆದಾಗ ಐಚರ ಗೂಡ್ಸ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1) ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಜಾದವ್ ವಯಾ|| 22 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ ಉ|| ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಜಿನಕೇರಿ ತಾಂಡ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ ಕೆಎ-33- ಟಿಎ-3213 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು. ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆಎ-33- ಟಿಎ-3214 ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು.ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 2) ರಮೇಶ  ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮಳ್ಳಿ ವಯಾ|| 19 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಉ||ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಕೋಳಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅದರ ಟಿರಟಿ ಟಿಠ--3251ರ56753  ಛಿಚಿ ಟಿಠ - ಟಜಚಿ908ಚಿ5ರಜಿ2056831  ಅಂತಾ ಇದ್ದು. ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು.3) ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಕ್ರೆಪ್ಪ ಜಾದವ್ ವಯಾ|| 20 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ ಉ|| ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಜಿನಕೇರಿ ತಾಂಡ ಅಂತಾ ತಳಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕಟರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ-ಕೆಎ-33-ಟಿಎ-2889 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು. 4) ಹಾಗು ಐಚರ ಗೂಡ್ಸ ಲಾರಿನಂಬರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಳಗಿ ಎಪಿ -22-ವಿ-9117 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ಎರಡು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ಮೀಟರದಷ್ಟು ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಹಾನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ ಮರಳು ಇದ್ದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 12000=00 ಆಗಬಹುದು.ಐಚರ ಗೂಡ್ಸ ಲಾರಿಯ  ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುತರ್ಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ದಾಖಳಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಾ. ನಾವು ನಾಗ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಸದರಿ ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಳುವಿನಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ರಾಜ್ಯಧನವನ್ನು ತುಂಬದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ಚಾಲಕರು ಹಾಗು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಮರಳು ತುಂಬಿದ ವಹಾನಗಳ ಹಾಗು ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದುಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಸಾರಾಂಶದಮೇಲಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 47/2016 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 21(3) 21(4) 22 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಡಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A 302, 309, 116 L¦¹:-¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á°¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á||ªÀiÁ¼À£ÀÆgÀÄ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß EªÀ½UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ºÁ¢ªÀĤ C£ÀÄߪÀªÀjUÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß EªÀ½UÉ 1)gÀÄPÁì£Á ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, 2)±Á»Ã£ï ªÀAiÀÄ-4 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 3)D¦üæÃ£ï ªÀAiÀÄ:1 ½ ªÀµÀð »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ  F 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PÉA¨sÁ«AiÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀªÀ¯ÁÝgï C£ÀÄߪÀªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §AzÉãÀªÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ,  ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß EªÀ½UÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀªÀ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆAr¢ÝAiÀÄ ©lÄÖ©qÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀ ¸ÉÆæüAiÀiÁ @ ¸Àé¥Àß EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß¼À£ÀÄß ºÀaÑPÉƼÀîzÉà J°èUÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï. £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 43 £Éà Q.«ÄÃ. ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ¤Ãj£À°è ¸ÉÆæüAiÀiÁ@¸Àé¥Àß¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)gÀÄPÁì£Á ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, 2)D¦üæÃ£ï ªÀAiÀÄ:1 ½ ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß ¤ÃjUÉ J¸ÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ:- 29/06/2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄrUÀÄr JA§ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ ZÁl£ÀÄß vÉÆÃj¹ CzÀgÀ°è 12 ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PɼÀUÀqÉ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ anÖUÀ½zÀÄÝ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÀgÀAvÉ vÀgÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 12 ¨ÁªÀ avÀæUÀ¼À°è MAzÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ §AzÀgÉ 10 gÀÆ UÉ®èj CAvÁ C£ÀÄߪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.......... gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀzÀj dÆeÁl¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ 560=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,  MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ZÁlð ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼ÀļÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÀqÉ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ anÖUÀ¼ÀÄ EzÀÝzÀÄÝ   C:Q:00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.        
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4),22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ: 30/06/2016 gÀAzÀÄ 03:30 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ £Á®ÄÌ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è MlÄÖ 3000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 4 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2016 PÀ®A 307,498(J) 506  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ¢¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 30/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï ¹-16 ²æà ¸ÁºÉçgÀrØ gÀªÀgÀÄ f,f,ºÉZï PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw  gÀÆ¥Á @ ²Ã¯Áà²æà UÀA CAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÁr vÁ|| avÁ¥ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| 3 £Éà ªÉÄãÀ 4£Éà PÁæ¸À «dAiÀiÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ £ÀA¢¤ ¯Éà Ol ªÀÄ£É £ÀA 438 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2016 PÀ®A 307,498(J) 506  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ DPÀÖ  £ÉãzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ                                               
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 30/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ºÉZÀ.¹.28 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥sÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!