Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 6, 2016Yadgir District Reported Crimes

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 05/06/2016 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 2810/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 3 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ:05/06/2016 gÀAzÀÄ ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಐ ತಂದೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಸಾ:ಕುಪಗಲ್ ಈತನು ಬಡ ಚಿಕ್ಕ ರೈತನಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಐಇಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಲಗಳು ಇದ್ದು ಈಗ ಬರಗಾಳ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ  ಪರಿಚಯಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ತಿರಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಸಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ್ಗೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರಿದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗಳೆ ಹೋಡೆಯಲು ಹೋಗುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷದ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 6 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2016  PÀ®A: 143, 147, 506, 114, 120(©), 307, ¸ÀA/  149 L¦¹:- ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸Á§¥Àà FvÀ£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÉÆAPÀ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ SÁ¸Á CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ MAzÉà vÀ®¨ÁV® EzÀÄÝ CzÀjAzÀ£Éà J®ègÀÆ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦gÁå¢ü eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JªÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉà jÃw vÀUÁzÉà ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ PÀÆr ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 10-00 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqsÀ®Ä ºÉý vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-33-J¸ï-5791 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr vÀªÀÄä HgÀÄ ZÉ¥ÉÃmÁèPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ¥ÉÃmÁè PÁæ¸À §½ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fæ£À°è PÀĽvÀÄ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÀ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢üAzÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÉ¥ÉÃmÁè UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ J¦.-22-AiÀÄÄ-3484 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÉîègÀÆ KPÀzÉÆÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ CAd¥Àà FvÀ£ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ fæ¤AzÀ eÉÆÃgÁV UÀĢݹzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ 3 d£ÀjUÉ  UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©ræ ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr fæ¤AzÀ UÀĢݹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!