Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 30, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/06/2016 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¸ÁºÉçUËqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-PÀÆå-2401 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVgÀ¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀwgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj-AiÀÄgÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016 PÀ®A 403, 409, 420, 34 L¦¹:- ಆರೋಪಿತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಲ್ಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಒಟ್ಟು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
    
PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A: 420, 406 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29.06.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦¹-248 ªÉAPÀlgÀªÀÄt PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀÄt¸ÀV ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸ÀASÉå: 31/2016 £ÉzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:28, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ vÁAqÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ EªÀgÀÄ 2007 £Éà ¸Á°£À gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzsÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁj JAzÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉƦ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ §¸À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ  gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
        PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄä vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä Rjâ¹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqsÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzsÉñÀzÀAvÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ¥ÉÊQ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzsÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀåPÀëgÀÄ CAzÀgÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄä vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è 5 £Éà DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 385/1 «¹ÛÃtð 7 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀAvÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ 5 DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:08.09.2007, 28.09.2007 ºÁUÀÄ 22.11.2007 MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 2,60,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ Rjâ d«Ää£À ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. M§âjUÉƧâgÀÄ «Ä¯Á¥ï DV CAzÀgÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ 5 £Éà DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà FvÀ£À d«ÄãÀÄ Rjâ £ÉÆAzÁ»¹PÉƼÀîzÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½ÃUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¨sÀÆ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ  £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä, £ÀªÀÄä  vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä Rjâ¹ MlÄÖ 38 d£À ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¨sÀÆ«Ä ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄîªÀgÀ¢ M¦à¹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  £ÀAvÀgÀ §AzÀ 4 £Éà DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀ eÉÆvÉ «ÄïÁ¥ï DV J¯Áè «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀªÁV ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À ¸ÀªÉð £ÀA:385/1 ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2,64,00/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ®èzÉà ªÀÄvÉÛà ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ vÀ£Àß ¸ÀªÉð £ÀA:385/1 7 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆA§tÚ vÀAzÉ §gÀªÀÄtÚ EªÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÀzÀj d«ÄÃt£ÀÄß Rjâ £ÉÆAzÁ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ Rjâ £ÉÆAzÀt £ÀA:2940/2011-12 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt 1 jAzÀ 5 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ «ÄïÁ¥ï DV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!