Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2016 PÀ®A 143, 306, 498(J) ¸ÀA.149 L¦¹& 3 4 r¦ AiÀiÁPÀÖ:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ¸Á:PÉÆýºÁ¼À C£ÀÄߪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ªÀgÀzÀQët CAvÁ 3 ®PÀë gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ 2 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀ̪ÀÄä½UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÁ E£ÀÄß JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® CxÀªÁ 3,50,000=00 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢:28/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ̪ÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt CPÀ̪ÀÄä¼À UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:158/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28/06/2016 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ²æÃ.   ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÉÆÃWÉ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð G: CmÉÆà qÉæöʪÀgÀ eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è lAiÀÄ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “¢£ÁAPÀ: 01/01/2016 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ «dAiÀÄ CmÉÆêÉÆèÉÊ®ì gÀªÀgÀ°è 49,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀnÖ ²æÃgÁªÀÄ ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è 1,70,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÉÆÃvÀÛzÀ ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr¹ C¥sÉà CmÉÆà Rj¢ ªÀiÁrzÉÝ£ÀÄ. CzÀgÀ EAf£À £ÀA: S5L8494292 ZÉ¹ì £ÀA: MBX0000ZFTL183787CAvÀ EzÀÄÝ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀA: KA-33 A-5548 CAvÀ EzÀÄÝ  C,Q, 1,50,000-00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ ¨Ár qÉPÉÆÃgÉl ªÀiÁrgÀ°®è DzÀ PÁgÀt £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå £ÀAvÀgÀ §gɬĹzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ §gɬĹgÀ°®è. £ÀªÀÄä CmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ¸ÉÖÃjAUÀ ºÀwÛgÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ËèqÀ£À PËAlgÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛ£É. £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£Á®Ä 2-3 næÃ¥À£À°è ¥ÁæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ. ¥Àæw ¢£À zÀÄrzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 6230=00 gÀÆ PÀAvÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ PÀlÄÖvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.

      »ÃVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ªÉÆãÉß ¢£ÁAPÀ: 23/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 JJA PÉÌ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ 11.30 JJAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÉÆÃzÀ® næÃ¥ï £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 12.30 ¦JAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ¯ÉÊ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¤AwzÉݪÀÅ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Àà AiÀļÀªÀgÀ FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ¥Á½ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ 15 £É £ÀA§gÀ EzÉ ¤AzÀÄ 16 £ÉÃzÀÄÝ CAvÁ ºÉýzÀ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁ®¨Á« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ DUÉÆæà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¹zÉ. £À£Àß ¥Á½ 4-5 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄÄA¢£À ¥Á¼ÉAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà AiÀļÀªÀgÀ, DzÀ¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgÀ, FgÀtÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ gÁAiÀÄ¯ï ¥Áå¯ÉÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ nà §ArAiÀÄ°è nà PÀÄrzÀÄ C¯Éè ¤°è¹zÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£À CmÉÆÃzÀ°è J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÉÝêÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ©ügÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà PÀ®ÆègÀ FvÀ£À ¥Á½ EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ
E§âgÀÆ £ÀªÀÄä CmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CmÉÆà EgÀ°®è. DUÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ vÀ½îgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ CmÉÆà ¯Éʤ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CmÉÆà EgÀ°®è DUÀ ªÉÄð£À £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, DzÀ¥Àà, zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ J®ègÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è D PÀqÉ E PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DUÁUÀ £À£Àß CmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà §§¯Á¢ FvÀ¤UÉ £À£Àß CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉüÀ¯ÁV E®è CAvÀ ºÉý CªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀ£ÀÄ.  J®ègÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è, £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀzÀ°è, ©ü UÀÄrAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ £À£Àß CmÉÆà ¹UÀ°®è. ¢£ÁAPÀB 23/06/2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JA ¢AzÀ 3-30 ¦JA CªÀ¢AiÀÄ°è     £À£Àß CmÉÆà C,Q, 1,50,000-00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!