Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 27, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.129/2016 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-06-2016 gÀAzÀÄ  9-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üà ²æà AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á¯ï  ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:39 eÁ; ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: gÉïÉé PÁlgÀì AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® EªÀjUÉ gÁªÀÄ EgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä E§âgÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ M§â£Éà EzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-06-2016 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤Ã«ÄvÀå £ÀªÀÄÆägÁzÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2016 £ÀgÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ Hj¤AzÀ AiÀiÁzÀVj gÉïÉé PÁlgÀì£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁVÃ®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ D®ªÀiÁj Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ¨ÉJ §j EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯É覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ.  C®ªÀiÁj ¯ÁPÀj£À°ènÖzÀÝ 1) 20 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄvÀ PÁ®ÄZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C;Q: 5000-00 gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000-00 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 20000-00 ¸Á«gÀ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ  CzÀgÀ°ènÖzÀÝ F ªÉÄîÌAqÀ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀgÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:129/2016 PÀ®A457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉãÀÄ.

±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2016 PÀ®A 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ  27/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-20  UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÆ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£À ±Á¥À ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè  eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2990/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹¢ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±À CA¸ÀeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-50 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2016 PÀ®A  78[3] Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A: 457,380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 27/06/2016 gÀAzÀÄ 1 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ:29, eÁ:J¸ï.¹, G:gÉʯÉé UÁåAUÀªÉÄãÀ ¸Á:PÁqÀÆègÀÄ ºÁªÀ: 52/¹ gÉʯÉé PÁélgÀì AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¹zÁÝxÀð EªÀ¤UÉ CgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöäà EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26/06/2016 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2016 gÀAzÀÄ 8 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À DVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £À£Àß ºÉAqÀw gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ £ÀªÀÄä gÉʯÉé PÁélgÀìUÉ 11-30 J.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°è EnÖzÀÝ D¯ÁägÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÆ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. C¯ÁägÁ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÃmï 20 UÁæA C:Q: 50,000=00 gÀÆ., 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000=00 gÀÆ. 3) ¨É½î PÁ® ZÉÊ£À 10 vÉÆ° C:Q: 2500=00 »ÃUÉ MlÄÖ 64,500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £Á£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¨ÉqÀ gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C¯ÁägÁ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ F ªÉÄîÌAqÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A: 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹. :- ¢£ÁAPÀ: 27/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 26/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.55 CªÀ¢AiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è AiÀįÉíÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨ÉÆÃgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ Jgï mɯï mÁªÀj£À ¸ÉÊn£À°è ¨ÁåAQUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ, ¨ÁåAPÀì gÁåPÀgÀ£ÉƼÀUÉ EnÖzÀÝ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß Nmï qÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ MlÄÖ 24 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q. 20000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2016 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 27/06/2016 gÀAzÀÄ 10:30 J.JªÀiï PÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ  eÁ¥sÀgÀ C° EªÀ£ÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36 «-3060 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆwð JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ eÁ¥sÀgÀ C° EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ eÁ¥sÀgï EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ vÀ¯ÉUÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 26/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¤¸Á ªÀAiÀÄ;38, G;¸ÉPÀÆåjn ªÀiÁå£ÉÃdgï gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/06/2016 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/06/2016 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  EAqÀ¸ï mÁªÀgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ  mÁªÀgïì f£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÉÊn£À°è EzÀÝ ¨Áålj ¨ÁåAPïì gÁåPï£ÉƼÀUÉ EnÖzÀÝ Omï qÉÆÃgïUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ gÁåQ£À°è EnÖzÀÝ 24 ¨Áålj ¨ÁåAPï ¸É®ÄèUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.20,000=00 UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨Áålj ¸É®ÄèUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2016 PÀ®A 4(1J), 21, 22 JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-06-2016 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉÎ 4.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üUÉ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ (G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥À°è UÉÃl PÁæ¸À ºÀwÛ ¤AvÁUÀ PÉÆAPÀ® PÀqɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 5.00 UÀAmÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.J¦-01-«-2220 mÁæöå° £ÀA. J¦-21-ºÉZï-8034 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀvÀ¥Àà vÀA. ºÀtªÀÄAvÀÄ ªÀB 32 eÁB PÀ§â°UÀ GB ZÁ®PÀ ¸ÁB ¨ÉÆgÀ§AqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀĺÉÃAzÀæ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÄvÀæ £ÀA. 475 r.L mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. J¦-22-f-7673 mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è  CzÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ vÀA. ©üêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ ªÀB 26 eÁB ®ªÀiÁt GB ZÁ®PÀ ¸ÁB ¨ÉÆgÀ§AqÁ ºÁUÀÆ 3) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. J¦-37-JªÁAiÀiï-6270 mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ G¸Áå gÁoÉÆÃqÀ vÀA. gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀB 30 eÁB ®ªÀiÁt GB ZÁ®PÀ ¸ÁB ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ (gÁAiÀÄ°Ö) EªÉAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà (gÁAiÀÄ°Ö) gÁdzsÀ£À EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2016 PÀ®A 96 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 26/06/2016  gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï. ¹ 101 gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è £ÁªÀÅ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹ 101 ªÀÄvÀÄÛ ²æà GªÀÄPÁAvÀ  ¦¹ 99 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è   ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 26/06/2016   gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ  £ÀUÀgÀzÀ°è   ©Ãmï £ÀA 03 ªÀÄvÀÄÛ 04  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ  PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ  ºÉÆÃgÀlÄ  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå  ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ  ªÀÄrªÁ¼À±ÉéÃgÀ  £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ C°è M§â ªÀåQÛ  vÀªÀÄä  PÉÊAiÀÄ°è  PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  ©ÃUÀ ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ  ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ  CªÀgÀÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ  Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ  £ÁªÀÅ  CªÀgÀ£ÀÄß  »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ  ªÀÄrªÁ¼À±ÉéÃgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ¸ÀgÀPÁj  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É  ºÀwÛgÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß  ºÉ¸ÀgÀÄ C¥Áæ vÀ¥Áæ ºÉüÀ¯ÁgÀA©¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1 fêÁ @ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁw: ¥Áæ¢ G: ¥ÀÆUÀÎ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á|| ±ÀgÀt ¹¸ÀðV CA¨ÉqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ  ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ©ÃUÀ ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19.30 UÀAmÉUÉ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2016 PÀ®A 96 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2016 PÀ®A, 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ s¸ÀA. 187 L.JA.«í DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 26-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:45 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ£ÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀl CmÉÆãÀA PÉ.J-33-6704 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄPÀð¯ï, ªÀÄqÉ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¨ÁUÀuÁÚgÀ ¸Á|| £ÁUÀ£ÀlV EªÀgÀÄ CmÉÆÃzÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CªÀgÀ°è ©üêÀÄtÚ ¨sÁUÀuÁÚgÀ FvÀ£ÀÄ CmÉÆÃzÀ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÄÝ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄgɪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£À »A¢£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 11 J.JA PÉÌ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀPÉÌ MªÀÄä¯Éà PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ CzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ¥ÀjuÁ¢AzÀ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÉ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ©üêÀÄtÚ ¨ÁUÀuÁÚgÀ EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ªÉÄ®QUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ CmÉÆà qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ PÉ.E.© ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 11:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ.  F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!