Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 24, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A, 143,144, 147,148,341,323,504,506,109,302 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23-06-2016 gÀAzÀÄ 9.45 J.JA ¢AzÀ 10.15  J.JªÀiïzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è  ºÉƸÉÌÃgÁ-UÉÆÃV gÉÆÃqÀ «±Àé£ÁxÀgÀrØ UÀÄgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-33/PÉ-5208 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÉÌÃgÁ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ 3) ªÉÄʯÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ, , 4) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¨ÉëVqÀ 5) ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ, 6) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ, 7) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 8)¤AUÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ EvÀ£À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß C½AiÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©.J¸ï.©gÉzÁgÀ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ °AUÉj ¸ÉÖõÀ£ï  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/06/2016 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19/06/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ£À CªÀ¢üAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï£À ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ 16 ¨ÁåljUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ, 24000/- zÀµÀÄÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ PÀA¥ÀÆålgï ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 323, 324, 326, 307, 504, 506, 109 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀjUÉ C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 196 £ÉÃzÀÝgÀ DPÁgÀ 6 JPÀgÉ 23 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ F »A¢¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʱÀåªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀPÀ:23-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 196 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©vÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ©vÀÄÛªÁUÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁðzÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, 354 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 23.06.2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁåmÉÃgÀ ¸Á:¥ÁåmÉÃgÀzÉÆrØ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀtÚ CvÉÛAiÀiÁzÀÀ zÉêÀPÉ̪ÀÄä EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À»AzÉ ¨sÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÁªÀÅ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛêÉ.

            »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22.006.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd  £Á«§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ 1) ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÁåmÉÃgÀ 2) zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ ¥ÁåmÉÃgÀ 3) zÉêÀPɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÁåmÉÃgÀ 4) ¨Á®tÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÁåmÉÃgÀ EªÀgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ FUÀ EªÀgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ  ¨ÉÃgÉAiÀiÁV zÀÄrvÁEzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ  EzÀÝgÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ²ªÀtÚ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÉÊ  ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨Á®tÚ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀªÀÄä FPÉÃAiÀÄÄ £À£Àß §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèºÁQzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CvÉÛAiÀiÁzÀ zÉêÀPÉ̪ÀÄä EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀÄ«zÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ DUÀ £Á£ÀĪÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä zÉÆrØAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà UÀzÀÝV, ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà qÉƼÉî£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ DUÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®tÚ EªÀgÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ EµÀÖPÉÌ÷Ì ©nÖzÉÝë MAzÀ®è MAzÀÄ ¢£À fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÁªÀÅ CªÀjAzÀ CAf ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ZÀað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ «ªÀgÀ«zïÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA  35/2016 PÀ®A:  323, 324, 504, 506,  ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß  zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2016 PÀ®A :- PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ: 23/06/2016 gÀAzÀÄ 11:30 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®UÉÃgÁ PÁæ¸À£À°è ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÁélgï ªÀÄvÀÄÛ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 46/2016 PÀ®A 379 L¦¹ 21(3)22(4) 22 JªÀiï JªÀiï rDgï :- ದಿನಾಂಕ 23-06-2016 ರಂದು 9 ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬರು ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ  ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ರಾಜ್ಯಧನವನ್ನು ತುಂಬದೆ  ಕಳುವಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ  ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ.21.ಎಕ್ಸ.5213  ಹಾಗು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿನಂ ಕೆಎ-33--0499 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗು ಒಬ್ಬಾಅರೋಪಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ ಮರಳು ಸಹ  ಇದ್ದು. ಸದರಿಲಾರಿ ಹಾಗು ಜೆಸಿ ಬಿ ಹಾಗು ಅದರಚಾಲಕರುಗಳ ಮೇಲೆಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮೌಖಿಕ ಾದೇಶನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು  ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸೈದಾಪುರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 46/2016 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 21(3)(4) 22 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಡಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2016 PÀ®A 4(1J), 21, 22 JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAd£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ 02 ¯ÁjUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝªÉ CAvÁ §AzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà ºÉZï.¹ 40, ºÉZï.f 423 gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĸÁé«Ä ¦¹ 199, ªÀÄvÀÄÛ 02 d£À ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr gÁwæ 03-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀ UÀÄAd£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £ÁgÁAiÀÄ¥ÉÃl gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ 02 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. ¯Áj £ÀA PÉ.J 08 7744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁªÀgÀ¸ï ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 © 8974 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÉêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ|| ®ªÀiÁt G|| ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸Á|| QgÀħwÛ vÁ|| AiÀįÁè¥ÀÆgÀ f|| PÁgÀªÁgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æñÉÊ® ¸Á|| PÉA¨sÁ«, ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÀAr£À ¸Á|| ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÁqÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀ«AiÉÆüÀ ¸Á|| ¥ÁqÀ¥À°è EªÀjUÉ MAzÀÄ ¯ÁjUÉ 15,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆlÄÖ ¥ÁqÀ¥À°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁQzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj 02 ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV, PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥ÀlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 02 ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2016 PÀ®A 323, 324, 326, 447, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1) £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw 2) C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¹gÉA, CtÚ£À ªÀÄUÀ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ®Ä ¹gÉA ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¹gÉA J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 17(E) 03 JPÀgÉ 07 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛwÛzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁUÀ¢ CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄgÁzÀ 1) ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¹gÉA, 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA, 3) ±ÀgÀtªÀÄä vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀªÀgÉ, K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ DzÀ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §AzÀÄ ©vÀÛPÀwÛÃj CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ®Ä ¹gÉA FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÁdÄ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, CzÉà PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£Àß ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ CUÀ¯ÁqÀPÀwÛzÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä½UÉ, ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA EªÀ¼ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ, ±ÀgÀtªÀÄä vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA EªÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ, C®èzÉà ªÉAPÀl¥Àà ¹gÉA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ©A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 88/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.25 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀåzÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 18 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢üUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ¯ÉègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ ©vÀÄÛwÛzÀÝ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2016 PÀ®A:323, 353 ,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:23/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æùzÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÁ¸ÀtÚ UÀÄrªÀĤ ªÀ:36ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹ G:ZÁ®PÀ ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á:PÉgÉÆÃlV vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!