Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 23, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A: 447, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/06/2016 gÀAzÀÄ 11:00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 273/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 498(J), 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 22-06-2016 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁºÀzÉêÀ ¨Áå¯Áå¼À ¸Á: ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ(PÉ) ºÁ®ªÀ¸Àw PÀj¨Á¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨Áå¯Á¼À EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀ E£ÀÄß DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀÄä @ §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ 5 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¢: 08-05-2016 gÀAzÀÄ 9 J.JAPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÉÆPÀÌ §AUÁgÀ vÀAzÀgÉÃ£É UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°PÉÌ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀgÉà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 498(J), 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2016 PÀ®A 279 , 338, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22-06-2016 gÀAzÀÄ 5-35 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ©üªÀÄ¥Áà ºÉZï,¹-70 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÁAiÀļÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà Q®è£ÀPÉÃgÁ  ªÀAiÀiÁ:50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ  ¸Á: §AzÀ½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäuÁÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀªÀÄätÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr AiÀiÁzsÀVjUÉ §AzÀÄ AiÀiÁzÀVj UÀAfUÉ ºÉÆÃV  ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAeï PÁæ¸À ªÀiÁUÀðªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  DvÀä°AUÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÉà ªÉüÀUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èAiÉÄà §gÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. rQÌ¥Àr¹zÀ gÀ§¸ÀPÉÌ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ  F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ  JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ PÉÆtPÀlÄÖ ºÀwÛgÀ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀÄzÁj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV rQÌ¥Àr¹zÀ PÁj£À £ÀA§gÀ PÉ.J-33/JªÀiï-3713 CAvÁ EzÀÄÝ PÁj£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå  ¸Á: ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀîzÉà £Á£ÀÄ ºÁUÉà £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃzÉãÀÄ.  £ÀªÀÄä HgÀ°è rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À £ÉÆêÁzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 20-06-2016 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨Éù£À DvÀä°AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-33/JªÀiï-3713 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå  ¸Á: ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À  ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ


PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016 PÀ®A:143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹:_ ¢£ÁAPÀ:22.06.2016 gÀAzÀÄ23:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥Áån ªÀAiÀÄ:28, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á;¥ÁåmÉgÀzÉÆrØ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ qÉƼÉîgÀ zÉÆrØAiÀÄ £ÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë gÀªÀgÉÆA¢UÉ FUÀ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄäeÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä CtÚ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ FUÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß CtÚ £À«ÄäAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¹mÁÖV ªÉʪÀÄ£À¸Àì vÁ½zÀÄÝ, »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.06.2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä zÉêÀPɪÀÄä £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä FgÀªÀÄä ºÁUÀÄ £À£Àß CtÚ ²ªÀtÚ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÁåmÉÃgÀ J®ègÀÆ 7-8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽÃwzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ zÉƼÉîÃgÀ zÉÆrØAiÀÄ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ qÉƼÉîÃgÀ, ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà qÉƼÉîÃgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà qÉƼÉîÃgÀ, ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå qÉƼÉîÃgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå qÉƼÉîÃgÀ, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà qÉƼÉîÃgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ°èUÉ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄUÉ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉƼÀîzÉà UÀAqÀ ºÉAqÀwUÉ ¨ÁågÉ PÉÆnÖ¢ÝÃj ¤ªÀÄUÉ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ CAzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ gÁqÀÄUÀ½AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä FgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÁåmÉÃgÀ EªÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼À §®UÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨ÁdÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, £À£Àß CtÚ ²ªÀtÚ¤UÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀV£À ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ZÀ¦àAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀiÁªÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĤAUÀ¥Àà ¥ÁåmÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà qÉƼÉîÃgÀ FvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä C°èAzÀ¯Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »gÉêÀÄ£ÉÃgÀ zÉÆrØAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ »gÉêÀĤ ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ »gÉêÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚUËqÀ C¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉà E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¹zÀ ºÀtªÀÄAvÀ, CAiÀÄå¥Àà, ¹zÀÝtÚ , ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ²ªÀtÚ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ ¨Á®¥Àà gÀªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀPÉÌÃgÁ ªÉÊzÀågÀÄ EªÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV °AUÀ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ zÉÆqÀتÀÄä¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ²ªÀtÂÚUÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ ¨Á®¥Àà¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!