Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 19, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 114, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÉ¥Àà zÉÆqÉØÃgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É gÀAr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁV¤AzÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃrj CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁV¤AzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁΫ ¸Á|| zÉñÀªÀÄÄR ¯ÉÃOl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ ¥ÀÄlªÉÃgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 J¯ï-4977 CzÀgÀ C.Q.gÀÆ.15.000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀrØ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 eÉ-3681 C.Q.gÀÆ.15000/- »ÃUÉ MlÄÖ 30.000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛãÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2016 PÀ®A 379  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2016 PÀ®A 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ  18/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-00  UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÆ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-15  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£À ±Á¥À ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè  eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1440/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹¢ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±À CA¸ÀeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2016 PÀ®A  78[3] Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2016 PÀ®A 143, 147, 341, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPïÖ 1989;- ¢£ÁAPÀ:17/06/2016 gÀAzÀÄ 7 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀPÉÌÃj EªÀgÀ ºÉÆ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀPÉÌÃj EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ DAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ F zÁj ¸ÀA§AzÀªÁV CªÀgÀªÀjUÀÆ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ EvÀÄÛ F ªÀµÀð ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà EvÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ©qÀÄUÀªÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. CfðzÁgÀ¼ÀÄ HgÀ CUÀ¹¬ÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1] ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀPÉÌÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀqÀØgÀ ¸Àƽ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤£ÀUÉ zÁj PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr J®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀPÉÌÃj EvÀ£ÀÄ F ¸ÀƽAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ ºÉÆUÉzÀ£ÀÄ DUÀ CªÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ agÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ 1] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ GzÁÝgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ±ÉÃR¥ÀàUËqÀ 3] UÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀzÀ°è CªÀ¼À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀa gÀPÀÛUÁLªÁVzÀÄÝ, mÉÆAPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ zÁj «AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÀ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjgPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. F §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2016 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 354, 355, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ:17/06/2016 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ C°èUÉ £ÁUÀªÀé ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ EzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ CªÀgÀªÀgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV CªÀgÀ°è ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¹zÀݪÀÄä½UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀ¼ÀÄ.
        EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18/06/16 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀPÀ̸ÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°èUÉ FgÀ¥Àà EvÀgÉ E¤ß§âgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ §AzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ J¯Éà ¨ÉÆøÀr, ¸Àƽ, gÀAr £Á£ÀÄ EzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!