Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2016  78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ: 15-06-2016 ರಂದು 6-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಟಕಾ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-86 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ-261  ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆ.33 ಜಿ 0075 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸ  ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು  ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸಿನ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಓಣಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ  ಸಾ: ಬಂಡಿಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಜಡತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 4200/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು , ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500-00 ರೂ  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 5-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 6-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/2016 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A.143,147,148,323,324,307,504,506,447, ¸ÀA.149L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 14/06/2016 gÀAzÀÄ 11-15 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÀÆ ¸ÉÃjzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃnð£À°è PÉøÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÉÆÃnð£À w¥ÀÄð DUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆqÀ°, §rUÉ, gÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ  £Á£ÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀzÀÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁ¬ÄvÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] C£ÀégÀSÁ£À vÀAzÉ ¹gÁeï SÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèÃA G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹¦¹ -141, §¸ÀªÀgÁd ºÉZÀ.¹.08, zÉêÀgÁd ¹¦¹ 282, fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄUÉÆÃAqÀ J.¦.¹.169 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ  ºÀ½¸ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ  ªÀåQÛ  ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ gÁRAUÉÃgÁ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| UËAr PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1420/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹PÀ̪ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ  ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃn ¹PÀ̪ÀÅ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ  ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmɬÄAzÀ 17-45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-45 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!