Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 14/06/2016 gÀAzÀÄ 3 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉrØ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀtgÉrØ ¥Án® ¸Á:¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw ²æÃzÉë ¥ÀæxÀªÀÄ ºÉjUÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ M§â£É EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 10/06/2016 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÀÄ PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÉÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/06/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä Hj¤AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ, PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, Qð PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, D PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ C¯ÁäjUÀ¼ÀÄ vÉgÀzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝAvÀºÀ §mÉÖ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £Á£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ C¯Áäj Qð ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000=00 gÀÆ. EnÖzÀÄÝ C¯ÁäjAiÀÄ°è PÁt°®è. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À DzÀ §UÉÎ £À£Àß CPÀÌ ¨sÁUÀå®Qëöäà EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉýzÀÄÝ, CªÀgÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è ¨ÉAUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ©¸ÉÌl EnzÉÝ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅ EgÀ°®è. §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) §AUÁgÀzÀ 1 GAUÀÄgÀ 5 UÁæA C:Q: 12,500=00 gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl JgÀqÀÄ 6 UÁæA C:Q: 15,000=00 gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ JgÀÄ GAUÀÄgÀ 8 UÁæA C:Q: 20,000=00 gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆÃ¯É JgÀqÀÄ 6 UÁæA C:Q: 15,000=00 gÀÆ., 5) ¨É½î ©¹Ìmï 5 vÉÆ¯É C:Q: 2000=00, »ÃUÉ MlÄÖ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É ¨É½î ©¸ÉÌmï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000=00 gÀÆ. ¸ÉÃj MlÄÖ 1,14,500=00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 11/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 ¦.JA.PÉÌ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄÃAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 368 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 473,5 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 354937.5/gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁr EnÖzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ.;- ¢£ÁAPÀ: 14/06/2016 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ|| 29 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ZÉ£ÀÆßgÀ vÁ|| eÉêÀVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/05/2016  gÀAzÀÄ 3-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À C½AiÀÄ CA§tÚ ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÄ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¥À¹ð ªÀÄÄV¸À®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²gÀªÁ¼À §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 Ef- 1772 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AvÀ CA§tÚ FvÀ¤UÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CA§tÚ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁUÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¹zÀÝ¥Àà ¤ÃqÀV CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ C°è E°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ PÁªÀÄgÀrØ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ  CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.70/2016 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¸ÀA.187 LJªÀiï« DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦AiÀiÁPÀÖ :- ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-06-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀgÀ£ÀÄß §gɬĹj 1 gÀÆ¥Á¬Ä §gɬĹzÀgÀ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ. zÉʪÀzÀ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1530=00 gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀÄrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!