Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮೇ 19, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957:- ದಿನಾಂಕ:19-05-2016 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ   DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è £ÁUÀgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌgÀªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀĪÀÅzÉà vÉjUÉ vÀÄA§zÉøÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ ©.JªÀÄ.¦.L.¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀªÀÄZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 1) 3 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è£À ªÀÄvÀÄÛ 2 n¥ÀàgÀUÀ¼À°è£À  MlÄÖ 5250/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 7 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼ÀÄ.1) ªÉÄ¹ì ¥ÀgÀUÀƱÀ£À PÀA¥À¤AiÀÄ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-33 n.J 4024    mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J.33-n.J.4025. C.Q 2 ®PÀë gÀÆ,3) eÁ£ïrAiÀÄgÀ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-33 n.6017   mÁæ° £ÀA:PÉ.J32-n.6347. C.Q 2 ®PÀë gÀÆ,4) ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.36 n.©.4796 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA.EgÀĪÀÅ¢®è Zɹìà £ÀA.08-2015 . C.Q 2 ®PÀë gÀÆ,5) n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.33-5053 C.Q.3 ®PÀë gÀÆ.6) n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï.04 ¹.¦.8183 3 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 19-05-2016 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀUÉÎ 4 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÁ®ÆÎgÀ ¸Á|| vÀ¼Àî½î vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f|| AiÀiÁzÀVgÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁzÁå¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÉÃnÖUÉgÁ PÀqÉUÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ 415 r.J £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-33/2016 PÀ®A 379  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 18/05/2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 19/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-30 J.JA.PÉÌ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï zÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ mÁæöåPïÖgï ¤°è¹ D mÁæöåPïÖgï zÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPïÖgïzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPïÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, D mÁæöåPïÖgï £ÀA PÉ.J-33, n-5903, mÁæöå° £ÀA.PÉJ-33, n-5904 £ÉzÀÄÝ CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöåPïÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2016  PÀ®A 498(J) ¸ÀA.149 L¦¹ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DåPïÖ -1969;- ¦üAiÀiÁð¢UÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà «£ÁPÁgÀt ¯ÉÃ, ¸ÀƽÃ, §¸À« ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀÌ ¸ÉÆ¸É C¯Áè, ¤£ÀVAvÀ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ E£ÀÆß 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 50 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ vÀA¢®è, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀ®è CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DrzÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÀt  ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀUÉÆAqÀÄ §gÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§ªÀÄ¢üPÀgÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É 2-3 ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀAqÀ ±ÀgÀ£À§¸À¥Àà£ÀÄ ¢£Á®Ä ¥ÉÆä£À°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ®VAiÀiÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt  ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀUÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÀvÀÛgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£ÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÉà PÁgÀt CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A 498(J), 324,504, 354,506,¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÁß 01 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«wæ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ , ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2016PÀ®A: 498(J), 324,504, 354,506,¸ÀA 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!