Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಮೇ 7, 2016

Yadgir District Reported Crimes

©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ
    UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2016 PÀ®A 379 L¦¹   :-
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/05/2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA PÉÌ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ  MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl, EAUÀ¼ÀV, ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄgÀ½ EAUÀ¼ÀV ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ EAUÀ¼ÀV ºÀ¼ÀîzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA: PÉJ-36 n©- 1753 ºÁUÀÄ mÉæöÊ° £ÀA PÉJ-36 n©- 1622 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖgÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄAqÀUÀ½î ªÀ|| 25 eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G||ZÁ®PÀ ¸Á|| EAUÀ¼ÀV vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À°èzÀÝ ªÀÄgÀ½£À QªÀÄävÀÄÛ CAzÁdÄ 1500/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ  FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 34/16 PÀ®A. 143 147 324 504 506 ¸ÀA. 149 L¦¹:-
¢:06/05/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠠¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁAqÁzÀ UÀÄAqÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆãÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÝzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ §rUɬÄAzÁ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
    

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2016 PÀ®A-354,324,504,509 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆPÉÆì-8  ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¹ì J¸À n PÁAiÉÄÝ  :-
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-06/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ .£Á£ÀÄ F ªÀµÀð 10 £ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ§â°UÉÃgÀ eÁwAiÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆìģÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ w½¹gÀ°¯Áè.¤£Éß £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ HjUÉ §A¢zÀÝgÀÄ.
 EAzÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ºÀÆqÉzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ PÁ¬ÄºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. zÉêÀjUÉ PÁ¬Ä ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ 11 J JA PÉÌ £ÀªÀÄÆägÀ ZÀAzÀªÀÄä PÉÆAV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆìģÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¹¼Éî ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Áà¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ. ¸ÉÆ£Éß ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ CªÀ£À PÀqÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨ÉÃqÀgÀ ¸Àƽ £Á£ÀÄ ¸ÉÆ£Éß ªÀiÁrzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè.¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉAiÉÄãÀÄ CAzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉAiÀĺÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀݪÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉÆìģÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ vÁAiÀĪÀÄä ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ CµÀÖgÀ°è £À£Àß vÁ¬Ä ©ÃªÀĪÀé . CvÉÛ PÁ±ÀªÀÄä. PÁPÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr §AzÀÄ «ZÁj¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ HgÀ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ CAzÀgÀÄ EAzÀÄ 1-30 ¦ JA PÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÀgÀĪÁUÀ DUÀ §¸À¥Àà£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¨ÉÆìģÀ ºÁUÀÄ ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆìģÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ GzÉÝòù K ¨ÉÃqÀgÀ ¸ÉÆý ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ.¤ÃªÀÅ K£À ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀiÁrPÉƽî. £ÁªÉãÀÄ ºÉzÀgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¹ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-31/2016 PÀ®A-354,324,504,509 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆPÉÆì-8  ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¹ì J¸À n PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: PÀ®A- 94/2016 PÀ®A: 420 L.¦.¹ 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ:-

     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/05/2016 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ±É¼ÀîV UÁæªÀÄzÀ CA§tÚ EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3200/- gÀÆ, 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C.Q 500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 4) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!