Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 23, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016 PÀ®A.498(J),323,504,506  L.¦.¹ :-  ¢£ÁAPÀ 23-05-2016 gÀAzÀÄ 05-15 ¦,JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ æêÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ f,JªÀiï,«µÀÄÚ ªÀAiÀiÁ:46 eÁw: E½UÉgï G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgï ¨Éøï AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ FUÁUÀ¯Éà ªÉÆzÀ®Ä ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀzÀÄ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ;17/08/2002 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «ªÁºÀ «ZÉÑzÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ PÁ¹£ÁxÀ UËqÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/04/2006 gÀAzÀÄ qÁ:f,JªÀiï,«µÀÚ  vÀAzÉ ªÀÄĤgÀvÀß JA§ÄEªÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆrPÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV¯Áè , CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
           £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ 06/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆâzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ D¸ÀàvÉæ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 4 ®PÀë gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ °Ã¯Á PÀȵÀÚ  ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ  ºÁQzÀ£ÀÄ. 4 ®PÀë gÀÆ vÀAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀĪÉÃ¼É ºÀt vÀgÀzÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß  ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÁætPÉÌ CAf £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É AiÀiÁzÀVj ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉøïUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ E°èAiÉÄà EzÉÝãÉ.
       »ÃVzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 23/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃoÀ ªÉÄÃzÀPï f¯Áè ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA. J.¦-23 ¦N-958 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁUÀ £À£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÀªÁSÁ£É Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CAzÀgÉ, ¤Ã£ÀÄ E°è §AzÀÄ ©¢ÝÃAiÀiÁ ¸Éƽ CAvÀ PÁ°¤AzÀ eÁr¹ MzÀÄÝ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¤°è¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÁUÀ £À£ÀUÉ £ÉÆêÁV agÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀªÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¥ÉÆÃvÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 38 eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨Éøï AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ d¯Á®¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨Éøï AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ CªÀgÀÄ §AzÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁwæ£É vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.  CªÀgÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ E£ÀÆß £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä «¼ÀA¨sÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A  279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30  ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  AiÀiÁzÀVj-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ  UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÉÃgï ºË¸ï  ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï N«Ä¤ £ÀA. PÉJ-01, J£ï-8397 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVgÀUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-25, ©-0873 £ÉzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁzÀVgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁå£ïUÉ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁå£ï£À°èzÀÝ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå£ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÀ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2016 PÀ®A 379  L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-0 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁIÄE vÀ¥ÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà  J.J¸À.L  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀiÁ£Àå ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  23/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢AiÀiÁzÀ 1] ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141 E§âgÀÆ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉêÀÅ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁPÀAUÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ «¨sÀÆwºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦.¹ 141 E§âgÀÆ gÁPÀAUÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C§PÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À  §¢UÉ  10-50 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ EAf£À EzÀÄÝ  CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀgÀ mÁåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA 391354/BN011631A  CzÀgÀ ZÉÃ¹ì £ÀA WXTA31419133307 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. EAf¤£À CA.Q 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EAf¤UÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ mÁæ° £ÉÆÃqÀ¯ÁV w½ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæ° EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ mÁæ°AiÀÄ ZÉÃ¹ì £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ZÀ¹ì £ÀA§gÀ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. mÁæ°AiÀÄ CA.Q 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ£À mÁæ°AiÀÄ°è  CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CA.Q 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ  mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ PÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà UÀÄrªÀĤ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð  ¸ÁB  ±ÉnÖPÉÃgÁ  vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ fB AiÀiÁzÀVgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà »gÉêÉÄÃn ¸ÁB ¸ÁªÀÇgÀ ºÁ° ªÀ¸Àw zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÊAiÀiÁå¼À[©] UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢UÉ ºÉÆÃV PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæ°AiÀÄ°è  ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ  E§âgÀÆ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ.  £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ «¨sÀÆwºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è E½zÀÄPÉÆAqÀÄ  £À£Àß PÉ®¸À EzÉ  £Á£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛ£É. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉë £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀÄ CAvÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ  ±ÀAPÉæÃ¥Àà UÀÄrªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà  »gÉêÉÄÃn E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ±ÀAPÉæÃ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄZÀUÀgÀ UÀrØAiÀĪÀgÉUÉ §AzÀÄ C°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ  fÃ¥ï ZÁ®PÀgÁzÀ ²æà CªÀÄUÉÆAqÀ J.¦.¹ 169 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV ªÀÄZÀUÀgÀUÀrجÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      PÁgÀt  F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà UÀÄrªÀĤ ¸ÁB ±ÉÃnÖPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ  ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà »gÉêÉÄÃn ¸ÁB ¸ÁªÀÇgÀ ºÁ°ªÀ¸Àw zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ  «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 23/05/2016 gÀAzÀÄ 18:15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV HgÀ°è£À ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-152, 290, 233, 173 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 960=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016 PÀ®A: 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- 1) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-34 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:E¸ÁèA¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀÄ-28 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:E¸ÁèA¥ÀÆgÀ 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-35 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:E¸ÁèA¥ÀÆgÀ 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÀ®èzÉêÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀÄ-36 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À
   ¸Á:zÉêÁ¥ÀÄgÀ (eÉ) 5) ¯Á¼ÉÃ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀÄ-33 eÁ:ªÀÄĹèÃA
   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:E¸ÁèA¥ÀÄgÀ 6) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ UÀÄAqÀPÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ-32 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ
   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆýºÁ¼À
7)  AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á:E¸ÁèA¥ÀÆgÀ

¢£ÁAPÀ:-23/05/2016 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ²æÃ. ªÀiÁjPÁA§ UÀÄrAiÀÄ «ÄA¢£À DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-133, 128, 130 ¦¹-305, 310, 173 288, 78, 152, 290 J¦¹-170 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 13365=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 8 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/05/2016 gÀAzÀÄ 3.30 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀjPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ:25 ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-05-2016 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁvÉ£À ºÀ¼ÀîzÀ°è £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£ÀßAvÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÉzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÉÄÃn 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃn 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÀjAiÀiÁ¥ÀÄgÀ 4) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÉzÁgÀ PÀÆr §AzÀªÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀªÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, EªÀvÀÄÛ G¼À¢ ªÀÄUÀ£É E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀzÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!