Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 22, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 354(©) ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 2205-2016 gÀAzÀÄ 5¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÉA¨sÁ« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÉƪÀÄtÚ EªÀ¼ÀÄ zsÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä zÀ£ÀzÀ PÉÆoÀrUÉ ¢£ÁAPÀ 22-05-2016 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ UÉÆÃV EªÀgÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K ¨ÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðtÚ EvÀ¤UÉ ªÁj UÀtÂÚ¯Éà £ÉÆÃqÀÄwÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄwÛ CAvÀ AiÀiÁå¹ ¢UÀr ªÀiÁvÀqÀÄvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ  DUÀ £À£Àß ºÉAqsÀw ¸ÀļÀî ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr¸À¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ CAvÀªÀ¼ÀÄ C¯Áè CAzÀ¼ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÁÝUÀ C°èUÉ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âÃtzÀ ¥ÉÊ¥À »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀªÉãÀ K ¨ÉÆøÀr £ÀªÀÄä CPÀÌUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Éà CAzÀªÀ£Éà ¥ÉÊ¥À¤AzÀ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ JqÀvÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw PÀĹzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀݼÀÄ. DUÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÀ« vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ UÉÆÃV EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ  vÀĽzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, £ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ C®èzÉà PÁªÉÃj UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉëUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊ»rzÀÄ dVÎ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀĸÁÛV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè DUÀ ©qÀ¨ÉÃr D ¸ÀƽUÉ fêÀ¢AzÀ ©lÖgÉà £ÀªÀÄUÉ PÀAoÀªÁV ©qÀÄvÁÛ¼É fªÀ vÉUɬÄj CAvÀ gÉÃtÄPÁ UÉÆÃV aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ, £À£Àß vÀªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ CªÀÄgÉ¥Àà §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj E°èUÉ ªÀÄÄV¢¯Áè E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀ° R¯Á¸À ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ.CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2016 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- £Á£ÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð ªÀ|| 54 G|| MPÀÌ®vÀ£À eÁw «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á|| ªÀiÁzÁégÀ  vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj  EzÀÄÝ. F ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®vÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛãÉ.
  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19/04/2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj vÁ®ÆQ£À ºÉrVªÀÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪɠ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯ÁègÀÄ £ÁªÀÅ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀiÁzÁégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17/204/2016 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉrVªÀÄzÀæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉrVªÀÄzÀæ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà PÁªÀ° ªÀ|| 70 EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸Àé®à ¤ÃUÁ EgÀ° CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) §¸ÀªÀ gÁeÉñÀéj ªÀ|| 20 2) ±ÀAPÀÄAvÀ¯Á ªÀ|| 18 EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ  §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ. 1) 3 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ ¥ÉèmïUÀ¼ÀÄ C|| Q|| 9000=00 2) MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÁåAUÀ UÁå¯ÉÃQì ¸ÁÖgï 2 EzÀgÀ C|| Q|| 5000=00 ªÀÄvÀÄÛ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 20000=00  EªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆägÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀ°è®. ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÁªÀÅ° EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ w½¸À¯ÁV ©üêÀıÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ. ¤ÃªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ §£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É PÀAqÁUÀ £Á£ÀÄ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV EªÀgÀ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁåPÉ Kj¢ CAvÀ PÉýzÁUÀ EªÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ£ÀÄ. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj §£ÀߥÀà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/2016 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 1 UÀAmɬÄAzÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ Kj ªÀiÁå½UɬÄAzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ¸ÁªÀÄ£ÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀvÉÆ £Á½UÉÆà £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¤AvÀgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆnÖgÀ°è®.
    §£ÀߥÀà£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆngÀ°è®. EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ vÁªÀÅUÀ¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. 
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016 PÀ®A: 302 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:21/05/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå gÀÄPÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ ¨ÁAqÀ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ  Cfð ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A 379.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 22/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉÚ J.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ªÀiÁ£Àå ¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUÀ  PÀÄjvÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 22/05/2016 ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ  PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¸ÀPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  - ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄïɠ «¨sÀÆwºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ºÉZï.¹ 34.¦¹ 234 gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ¤Ã° PÀ®j£À ¸ÀégÁd  PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA 39-1354STDU5097A, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ  PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À mÁæ° EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè  ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖj£À CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è  CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ vÁ¬ÄªÀĤ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀgÀÄ  G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ CA§jñÀ vÀAzÉ CA§è¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á|| zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÊAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À  «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2016 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!